Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Code chuyển biểu thức trung tố thành kết quả

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2011
  Bài viết
  61

  Mặc định Code chuyển biểu thức trung tố thành kết quả

  C++ Code:
  1. /*
  2.     Chuyen bieu thuc trung to sang ket qua
  3.     Khi nhap bieu thuc trung to phai viet lien ko co khoang cach
  4. */
  5.  
  6. #include <iostream.h>
  7. #include <conio.h>
  8. #include <stdlib.h>
  9. #include <stdio.h>
  10. #include <math.h>
  11. const int n = 100;
  12.  
  13. //------------------------------------------------------------------------------
  14. //--  chuyen hau to thanh Ket qua
  15. //------------------------------------------------------------------------------
  16.  
  17. void Push(float *S,int &T, float X)
  18. {
  19.     if(T==n)
  20.         cout<<"\n   Stack da day";
  21.     else
  22.     {
  23.         T++;
  24.         S[T]=X;
  25.     }
  26. }
  27. void Pop(float *S, int &T, float &X)
  28. {
  29.     if(T==0)
  30.         cout<<"\n   Stack da can";
  31.     else
  32.     {
  33.         X = S[T];
  34.         T--;
  35.     }
  36. }
  37. float TinhToan(float a, float b, char bt)
  38. {
  39.     switch(bt)
  40.     {
  41.         case '+':
  42.             return a+b;
  43.         case '-':
  44.             return a-b;
  45.         case '*':
  46.             return a*b;
  47.         case '/':
  48.             if(b == 0)
  49.             {
  50.                 cout<<"\n   Loi phep chia!";
  51.                 getch();
  52.                 exit(0);
  53.             }
  54.             return a/b;
  55.         case '^':
  56.             return pow(a,b);
  57.        
  58.     }
  59. }
  60. int KiemTraHauTo(char bt)
  61. {
  62.     if(bt=='+' || bt=='-'|| bt=='*' || bt=='/' || bt=='^')
  63.         return 0;
  64.     else
  65.         return 1;
  66. }
  67. float Chuyen(char *xau)
  68. {
  69.     char xauso[50];
  70.     float S[n],a,b,kq,so;
  71.     int i=-1,j,T=0;
  72.     do
  73.     {
  74.         for(i++,j=0;  xau[i]!='\0' && xau[i]!=' ';i++,j++)
  75.             xauso[j]=xau[i];
  76.         if(KiemTraHauTo(xau[i-1])) // la toan hang
  77.         {
  78.             xauso[j] = NULL;
  79.             so=atof(xauso);
  80.             Push(S,T,so);
  81.         }
  82.         else // la toan tu
  83.         {
  84.             Pop(S,T,b);
  85.             Pop(S,T,a);
  86.             kq = TinhToan(a,b,xau[i-1]);
  87.             Push(S,T,kq);  
  88.         }
  89.     }
  90.     while(xau[i]!=NULL);
  91.     Pop(S,T,kq);
  92.     return kq;
  93.    
  94. } // -------   End chuyen hau to thanh ket qua    ------//
  95.  
  96. //------------------------------------------------------------------------------
  97. // --     Chuyen trung to sang hau to
  98. //------------------------------------------------------------------------------
  99. int KiemTra(char c)
  100. {
  101.     if(0 <= (c -'0') && (c -'0') <= 9 || c == '.' )
  102.         return 0;  
  103.     else if(c =='+' || c == '-' || c == '*' || c == '/' || c == '^')
  104.         return 1;
  105.     else if(c == '(')
  106.         return 2;
  107.     else if(c == ')')
  108.         return 3;
  109.     else
  110.         return 4;
  111. }
  112. int KiemTraUuTien(char c)
  113. {
  114.     if(c == '*' || c == '/' || c == '^')
  115.         return 2;
  116.     else if(c == '+' || c == '-')
  117.         return 1;
  118.     else if(c == '(' || c == ')')
  119.         return 0;
  120. }
  121. void Push(char *S, int &T,char X)
  122. {
  123.     if(T == n)
  124.         cout<<"\n   Stack da day !";
  125.     else
  126.     {
  127.         T++;
  128.         S[T] = X;
  129.     }
  130. }
  131. void Pop(char *S,int &T,char &X)
  132. {
  133.     if(T==0)
  134.     {
  135.         cout<<"\n   Stack da can";
  136.     }
  137.     else
  138.     {
  139.         X=S[T];
  140.         T--;
  141.     }
  142. }
  143. void ChuyenTTo(char *s)
  144. {
  145.     char S[100],xau[200];
  146.     char a;
  147.     int T=0,i,j=0,kt,danhdau;  
  148.     i=-1;
  149.     do
  150.     {
  151.         danhdau = 0;
  152.         for(i++,danhdau=0;KiemTra(s[i])== 0 && s[i]!=NULL;i++)  // La toan hang
  153.         {
  154.             danhdau = 1;
  155.             xau[j] = s[i];
  156.             j++;           
  157.         }
  158.         if(danhdau==1)
  159.         {
  160.             xau[j] = ' ';
  161.             j++;
  162.         }
  163.         if(KiemTra(s[i]) == 1) // La toan tu
  164.         {
  165.             if(T==0)                // - neu Stack rong
  166.                 Push(S,T,s[i]);    
  167.             else                    // - ko rong
  168.             {
  169.                 if(KiemTraUuTien(s[i]) > KiemTraUuTien(S[T]))
  170.                 {
  171.                     Push(S,T,s[i]);
  172.                 }      
  173.                 else               
  174.                 {
  175.                     do
  176.                     {
  177.                         Pop(S,T,a);
  178.                         if(a != '(' && a!= ')')
  179.                         {
  180.                             xau[j] = a;
  181.                             j++;
  182.                             xau[j]=' ';
  183.                             j++;
  184.                         }
  185.                     }while(KiemTraUuTien(s[i]) <= KiemTraUuTien(a) && T >0);
  186.                     Push(S,T,s[i]);
  187.                 }
  188.             }
  189.         }
  190.         else if(KiemTra(s[i]) == 2)  // s[i] la dau (
  191.             Push(S,T,s[i]);
  192.         else if(KiemTra(s[i]) == 3)  // s[i] la dau )
  193.         {
  194.             Pop(S,T,a);
  195.             while(a!='(')  
  196.             {
  197.                 xau[j]=a;
  198.                 j++;
  199.                 xau[j]=' ';
  200.                 j++;
  201.                 Pop(S,T,a);
  202.             }
  203.         }
  204.         else if(KiemTra(s[i]) == 4 && s[i] != '\0')// Loi bieu thuc
  205.         {
  206.             cout<<"\n   Loi bieu thuc !";
  207.             getch();
  208.             exit(0);   
  209.         }  
  210.        
  211.     }while(s[i]!='\0');
  212.    
  213.     while(T > 0)
  214.     {
  215.         Pop(S,T,a);
  216.         xau[j]=a;
  217.         j++;
  218.         xau[j]=' ';
  219.         j++;
  220.     }
  221.     xau[j-1]=NULL;
  222.     cout<<"\n   Chuyen sang hau to : "<<xau;
  223.     cout<<"\n   Kq = "<<Chuyen(xau);
  224. }  // ------------- End  chuyen trung to sang hau to ---------------------------
  225.  
  226. int main()
  227. {
  228.     char xau[100];
  229.     cout<<"\n   Nhap bieu thuc : ";
  230.     fflush(stdin);
  231.     gets(xau);
  232.     ChuyenTTo(xau);
  233.     getch();
  234.    
  235. }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Bài viết
  589

  Đã làm C++ thì nên dùng STL stack hơn là tự xây dựng.
  Mà thời nào rồi vẫn còn iostream.h vậy ?

 3. #3
  Ngày gia nhập
  05 2011
  Bài viết
  61

  Thank bạn góp ý. Mình dùng Cfree viết cho nhanh mà!

Các đề tài tương tự

 1. Algorithm [C-->C#] chuyển code ra 2 kết quả? C# sót chổ nào?
  Gửi bởi chicpoiga trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 12-11-2013, 10:07 PM
 2. code bài chuyển biểu thức từ trung sang hậu tố-Dùng Stack
  Gửi bởi Loveanygirls trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 16-02-2012, 02:48 PM
 3. source code quản lý trung tâm gia sư bằng ASP.NET MVC 2 + ajax
  Gửi bởi tdtanvn trong diễn đàn Dự án & Source code C#, ASP.NET
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 18-01-2011, 05:34 PM
 4. Giúp sửa lỗi code về stack và tree về chuyển trung tố, hậu tố
  Gửi bởi Letaro trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-11-2010, 09:15 PM
 5. Code thuật toán chuyển tiền tố sang trung tố??
  Gửi bởi the_corsair trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 17
  Bài viết cuối: 10-05-2009, 08:43 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn