Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: hỏi về bài toán sắp xếp

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  3

  Arrow hỏi về bài toán sắp xếp

  các bác giải thích cho e các lệnh được đánh dấu cái.e mới bắt đầu học mong được các bác tận tình giúp đỡ.(ở đoạn cuối cuối bài)
  đây là một bài toán nhập 1 vài thông tin vào textbox sau đó chuyển sang hiển thị bên listbox.rồi sắp xếp các thông tin được hiển thị đó.
  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Drawing;
  3. using System.Collections;
  4. using System.ComponentModel;
  5. using System.Windows.Forms;
  6. using System.Data;
  7.  
  8. namespace sort_0706
  9. {
  10.     /// <summary>
  11.     /// Summary description for Form1.
  12.     /// </summary>
  13.     public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
  14.     {
  15.         private System.Windows.Forms.TextBox txt1;
  16.         private System.Windows.Forms.ListBox l1;
  17.         private System.Windows.Forms.Button btn1;
  18.         private System.Windows.Forms.Button btn2;
  19.         private System.Windows.Forms.Button btn3;
  20.         /// <summary>
  21.         /// Required designer variable.
  22.         /// </summary>
  23.         private System.ComponentModel.Container components = null;
  24.  
  25.         public Form1()
  26.         {
  27.             //
  28.             // Required for Windows Form Designer support
  29.             //
  30.             InitializeComponent();
  31.  
  32.             //
  33.             // TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call
  34.             //
  35.         }
  36.  
  37.         /// <summary>
  38.         /// Clean up any resources being used.
  39.         /// </summary>
  40.         protected override void Dispose( bool disposing )
  41.         {
  42.             if( disposing )
  43.             {
  44.                 if (components != null)
  45.                 {
  46.                     components.Dispose();
  47.                 }
  48.             }
  49.             base.Dispose( disposing );
  50.         }
  51.  
  52.         #region Windows Form Designer generated code
  53.         /// <summary>
  54.         /// Required method for Designer support - do not modify
  55.         /// the contents of this method with the code editor.
  56.         /// </summary>
  57.         private void InitializeComponent()
  58.         {
  59.             this.txt1 = new System.Windows.Forms.TextBox();
  60.             this.l1 = new System.Windows.Forms.ListBox();
  61.             this.btn1 = new System.Windows.Forms.Button();
  62.             this.btn2 = new System.Windows.Forms.Button();
  63.             this.btn3 = new System.Windows.Forms.Button();
  64.             this.SuspendLayout();
  65.             //
  66.             // txt1
  67.             //
  68.             this.txt1.Location = new System.Drawing.Point(8, 16);
  69.             this.txt1.Name = "txt1";
  70.             this.txt1.TabIndex = 0;
  71.             this.txt1.Text = "";
  72.             //
  73.             // l1
  74.             //
  75.             this.l1.Location = new System.Drawing.Point(208, 0);
  76.             this.l1.Name = "l1";
  77.             this.l1.Size = new System.Drawing.Size(168, 95);
  78.             this.l1.TabIndex = 1;
  79.             //
  80.             // btn1
  81.             //
  82.             this.btn1.Location = new System.Drawing.Point(120, 16);
  83.             this.btn1.Name = "btn1";
  84.             this.btn1.TabIndex = 2;
  85.             this.btn1.Text = ">>";
  86.             this.btn1.Click += new System.EventHandler(this.btn1_Click);
  87.             //
  88.             // btn2
  89.             //
  90.             this.btn2.Location = new System.Drawing.Point(16, 56);
  91.             this.btn2.Name = "btn2";
  92.             this.btn2.TabIndex = 3;
  93.             this.btn2.Text = "Ascending";
  94.             this.btn2.Click += new System.EventHandler(this.btn2_Click);
  95.             //
  96.             // btn3
  97.             //
  98.             this.btn3.Location = new System.Drawing.Point(112, 56);
  99.             this.btn3.Name = "btn3";
  100.             this.btn3.TabIndex = 4;
  101.             this.btn3.Text = "Descending";
  102.             //
  103.             // Form1
  104.             //
  105.             this.AcceptButton = this.btn1;
  106.             this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);
  107.             this.ClientSize = new System.Drawing.Size(408, 112);
  108.             this.Controls.Add(this.btn3);
  109.             this.Controls.Add(this.btn2);
  110.             this.Controls.Add(this.btn1);
  111.             this.Controls.Add(this.l1);
  112.             this.Controls.Add(this.txt1);
  113.             this.Name = "Form1";
  114.             this.Text = "Form1";
  115.             this.ResumeLayout(false);
  116.  
  117.         }
  118.         #endregion
  119.  
  120.         /// <summary>
  121.         /// The main entry point for the application.
  122.         /// </summary>
  123.         [STAThread]
  124.         static void Main()
  125.         {
  126.             Application.Run(new Form1());
  127.         }
  128.  
  129.         private void btn1_Click(object sender, System.EventArgs e)
  130.         {
  131.             l1.Items.Add(txt1.Text);
  132.             txt1.Text="";
  133.             txt1.Focus();
  134.  
  135.         }
  136. bắt đầu từ đây cho đến hết :
  137.         private void btn2_Click(object sender, System.EventArgs e)
  138.         {
  139.             int n,i;
  140.             n=l1.Items.Count;// gets the number of items in collection
  141.             string [] a= new string[n];
  142.             for (i=0;i<=n-1;i++)
  143.             {
  144.                 a[i]=(string)l1.Items[i];
  145.             }
  146.             Array.Sort(a);
  147.             l1.Items.Clear();
  148.             for(i=0;i<=n-1;i++)
  149.             {
  150.                 l1.Items.Add(a[i]);
  151.             }
  152.  
  153.         }
  154.     }
  155. }

  Vui lòng để code vào tag code. Đọc Nội quy để biết thêm chi tiết
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Kevin Hoang : 13-05-2008 lúc 09:11 PM. Lý do: Nhắc nhở

 2. #2
  Ngày gia nhập
  05 2008
  Bài viết
  6

  Visual C# Code:
  1. private void btn2_Click(object sender, System.EventArgs e)
  2.         {
  3.             int n,i;
  4.             n=l1.Items.Count;//Lấy số phần tử trong listBox cần được sắp xếp
  5.             string [] a= new string[n];//tạo 1 mảng a
  6.  
  7.             //cho duyệt trong pham vi mảng n phần tử
  8.             //lưu các giá trị của listBox vào trong mảng a vừa tạo
  9.             for (i=0;i<=n-1;i++)
  10.             {
  11.                 a[i]=(string)l1.Items[i];
  12.             }
  13.  
  14.             //Sắp xềp mảng a vừa tạo
  15.             //Ở đây là sắp xếp trên mảng a, không dính dáng gì tới listBox
  16.             Array.Sort(a);
  17.             //Xóa trống listBox để lát nữa lưu lại mảng đã được sắp xếp
  18.             l1.Items.Clear();
  19.            
  20.             //Thể hiện mảng đả được sorted lên listBox
  21.             for(i=0;i<=n-1;i++)
  22.             {
  23.                 l1.Items.Add(a[i]);
  24.             }
  25.  
  26.         }
  Ngu 3 năm , khôn 1 giờ
  1 giờ đủ làm nên mọi chuyện

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  148

  bạn lưu ý dòng này l1.Items.Add(a[i]); trước khi duyệt thì bạn phải đánh dấu chỉ số phần tử cuối cùng trươc khi sắp xếp , sau đó khi duyệt thì duyệt từ chỉ số vừa dánh dấu thì bạn sẽ được List chuỗi đã sắp xếp
  * không thì bạn có thể tạo một List khác, sau đó add a[i] vào List đó, khi dùng thì dễ sử dụng hơn
  Thân!!

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn