Đề bài là như thế này:"Nhập vào 2 từ.Từ thứ nhất là từ gốc,từ thứ hai là từ đảo.In ra các chuỗi i và o để đảo chữ thứ nhất thành chữ thứ hai.'i' là đẩy một ký tự vào stack(push),'o' là lấy từ một ký tự ở đỉnh stack(pop)."Đây là code của mình,tuy nhiên nó bị mắc cái lỗi mình chả hiểu sao lại bị .Ở hàm process_solution,khi mình in ra kết quả thì nếu có bất kỳ một câu lệnh in ( printf ) nào ngoài if thì nó sẽ in ra đúng.Còn nếu ko có thì nó ko in ra gì luôn .
Code:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
#include <string.h>

#define STACKSIZE    1000
#define MAXCANDIDATES  100		
#define NMAX      100		
char src[NMAX],des[NMAX];
int finished = 0;         
typedef struct {
    char s[STACKSIZE+1];		
    int top;            
    int count;           
} stack;

void init_stack(stack *s)
{
    s->top = -1;
    s->count = 0;
}


void push(stack *s, char x)
{
		s->top = s->top + 1;
		s->s[ s->top ] = x;
        s->count = s->count + 1;
}

char pop(stack *s)
{
    char x;
        x = s->s[ s->top ];
        s->top = s->top - 1;
        s->count = s->count - 1;
    return(x);
}
bool check(char a[],char b[],int k)
{
   int i,n,m;
   m = strlen(b);
   if ( m != k ) return false;
   else 
   for (i=0;i<k;i++)
     if ( a[i] != b[i] ) return false;
     
}

void process_solution (char a[], int k)
{
	int i,l=0,m=0;				
	char ex_des[NMAX];
  stack s1;
	
  init_stack(&s1);
	for ( i=1;i<=k;i++ )
  {
    if ( a[i] == 'i' )
    {
       push(&s1,src[m]);
       m++;
    }
    else if ( s1.count != 0 ) 
    {
       ex_des[l] = pop(&s1);
       l++;
    }
  }
  if ( check(ex_des,des,l) )
  {
     for ( i=1;i<=k;i++ ) printf("%c",a[i]);
     printf("\n");
  }
  printf("\n");     // Khi minh xoa dong nay di thi no ko in ra ji ca.Ko xoa thi in dung
}

int is_a_solution(char a[], int k, int n)
{
  return (k == n);
}
void construct_candidates(char a[], int k, int n, char c[], int *ncandidates)
{
	c[0] = 'i';
	c[1] = 'o';
	*ncandidates = 2;
}
void backtrack(char a[], int k, int input)
{
    char c[MAXCANDIDATES];      
    int ncandidates;        
    int i;             

    
    if (is_a_solution(a,k,input))
        process_solution(a,k);
    else {
        k = k+1;
        construct_candidates(a,k,input,c,&ncandidates);
        for (i=0; i<ncandidates; i++) {
            a[k] = c[i];
            backtrack(a,k,input);
	          if (finished) return;	
        }
    
    
    }
}

int main()
{
	char a[NMAX];
  int n;		
	gets(src);
  gets(des);
  n = strlen(src);
  backtrack(a,0,2*n);
  getch();
}