Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Gấp!!!Mong được giúp đở về vấn đề về tách DSLK Đơn

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Bài viết
  53

  Mặc định Gấp!!!Mong được giúp đở về vấn đề về tách DSLK Đơn

  Mình code bài tách danh Sách liên kết đơn l thành 2 danh sách l2 chẳn và l3 lẽ như sau. nhưng chạy không được Chỉ xuất ra l rồi báo lổi DeBug. mong được giúp đở. Xin cảm ơn

  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<string.h>
  #include<ctype.h>
  
  
  typedef int data;
  typedef struct tagNode
  {
  	data key;
  	struct tagNode* pNext;
  }Node;
  
  Node *TaoNode(data x=0)
  {
  	Node *p;
  	p = (Node*) new Node;
  	if(p==NULL)
  	{
  		printf("khong du bo nho cap phat");
  		getch();
  		return NULL;
  	}
  	p->key = x;
  	p->pNext = NULL;
  	return p;
  }
  
  ///////////////////////////////////////////
  typedef struct tagList
  {
  	Node *pHead;
  	Node *pTail;
  }List;
  void TaoList(List &l,int n)
  {
  	data x;
  	Node *q;
  	l.pHead=l.pTail=NULL;
  	for(int i=1;i<=n;i++)
  	{
  		printf("nhap phan tu thu %d la:",i);
  		scanf("%d",&x);
  		q=TaoNode(x);
  		if(q==NULL)
  		{
  			printf("khong du bo nho cap phat");
  			getch();
  			return;
  		}
  		if(l.pHead==NULL)
  			l.pHead=l.pTail=q;
  		else
  		{
  			l.pTail->pNext=q;
  			l.pTail=q;
  		}
  	}
  }
  void InList(List l)
  {
  	Node *p;
  	p = l.pHead;
  	while(p)
  	{
  	printf("%d \t",p->key);
  		p = p->pNext;
  	}
  	getch();
  
  }void Init(List &l)
  {
  	l.pHead = NULL;
  	l.pTail = NULL;
  }
  void AddTail(List &l,Node *p)
  {
  	if(l.pHead = NULL)
  		l.pHead=l.pTail = p;
  	else
  	{
  		l.pTail->pNext= p;
  		l.pTail = p;
  	}
  }
  Node* GetHead(List &l)
  {
  	if(l.pHead = NULL)
  		return NULL;
  	if(l.pHead = l.pTail)
  	{
  		Node *p = l.pHead;
  		l.pHead = l.pTail = NULL;
  		return p;
  	}
  	Node* p = l.pHead;
  	l.pHead = l.pHead->pNext;
  	p->pNext = NULL;
  	return p;
  
  }
  void Split(List &l,List &l2,List &l3)
  {
  	Init(l3);
  	Init(l2);
  	for(Node*p = l.pHead;p!=NULL;p=p->pNext)
  	{
  		p = GetHead(l);
  		if(p->key%2 == 0)
  			AddTail(l2,p);
  		else
  		AddTail(l3,p);
  	
  	}
  }
  
  void main()
  {
  	
  	List l;
  	List l2;
  	List l3;
      int n;
  	printf("nhap n: ");
  	scanf("%d",&n);
  	TaoList(l,n);
  	InList(l);
  	Split(l,l2,l3);
      InList(l2);
  	InList(l3);
  }
  Giấc mơ con đè nát cuộc đời con..
  void main(){
  string myWish={"Vợ","Con","Hầm","Bánh","Lầu","Múi (Cơ bụng)"};
  for( int i = 1 ; i<=6; i++){
  printf("%d %s ",i,myWish[i-1]); }}

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2011
  Bài viết
  11

  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. using namespace std;
  3.  
  4. struct Node
  5. {
  6.     int key;
  7.     Node* pNext;
  8.     Node()
  9.     {
  10.         pNext = NULL;
  11.     }
  12. };
  13.  
  14. struct List
  15. {
  16.     Node* pHead;
  17.     Node* pTail;
  18.     List()
  19.     {
  20.         pHead = pTail = NULL;
  21.     }
  22. };
  23.  
  24. Node* GetNode(int x)
  25. {
  26.     Node* p = new Node;
  27.     if(p==NULL)
  28.         return NULL;
  29.     p->key = x;
  30.     p->pNext = NULL;
  31.     return p;
  32. }
  33.  
  34. void InsertTail(List &l, int x)
  35. {
  36.     Node* p = GetNode(x);
  37.     if(l.pHead == NULL)
  38.     {
  39.         l.pHead = l.pTail = p;
  40.     }
  41.     l.pTail->pNext = p;
  42.     l.pTail = p;
  43. }
  44.  
  45. void DisplayList(List l)
  46. {
  47.     Node* p = l.pHead;
  48.     while(p!=NULL)
  49.     {
  50.         cout << p->key << " ";
  51.         p = p->pNext;
  52.     }
  53.     cout << endl;
  54. }
  55.  
  56. void SplitList(List& l, List& l1, List& l2)
  57. {
  58.     Node* p = l.pHead;
  59.     while(p!=NULL)
  60.     {
  61.         if(p->key % 2)
  62.             InsertTail(l1,p->key);
  63.         else InsertTail(l2,p->key);
  64.         p = p->pNext;
  65.     }
  66. }
  67.  
  68. void main()
  69. {
  70.     List l;
  71.     List l1,l2;
  72.     for(int i=1;i<=10;i++)
  73.         InsertTail(l,i);
  74.     DisplayList(l);
  75.     SplitList(l,l1,l2);
  76.     DisplayList(l1);
  77.     DisplayList(l2);
  78. }
  Đây là code của mình.
  Code của bạn mình debug thử thì hàm AddTail có vấn đề, bạn xem lại nhé...

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C Mọi người giúp e về DSLK kép với
  Gửi bởi thanhanh1993 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 07-01-2013, 09:54 AM
 2. Lập trình C++ cần giúp về DSLK
  Gửi bởi mr.cuong_tq trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 20-06-2012, 09:51 PM
 3. thật toán trôn hai DSLK. Mọi người giúp với
  Gửi bởi nguoirung1.6 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 05-12-2010, 04:22 AM
 4. Cần các pác giúp DSLK
  Gửi bởi nguyenthuancn2 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 30-06-2009, 11:12 AM
 5. [ Solved ]Sử dụng DSLK đơn để cài đặt đa thức. Mong các bạn chỉ gium. cám ơn
  Gửi bởi laptrinhvien_1988 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 09-10-2008, 12:43 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn