Code:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int C[100],n,k,Stop=0;int dem=0;
void nhap(){
  printf("\n n = ");scanf("%d",&n);	 
  printf("\n k = ");scanf("%d",&k);	 
  for(int i=1;i<=k;i++) C[i]=i;
}
void inkq(){
  for(int i=1;i<=k;i++)
   printf("%3d",C[i]);
  printf("\n");	 	 
}
void sinhkt(){
  int i=k;
  while(C[i]==n-k+i) i--;
  if(i==0) Stop=1;
  else{
    C[i]++;
    for(int j=i+1;j<=k;j++)
     C[j]=C[j-1]+1;
	} 		
}
void Duyet(){
 while(!Stop){
   inkq();
   sinhkt();
   dem++;
 }					 
}
main(){
  nhap();
  Duyet();
  printf("%d",dem);
  getch();
  
}
mọi người giải thích giúp ý nghĩa đoạn
Code:
for(int j=i+1;j<=k;j++)
     C[j]=C[j-1]+1;
xin cám ơn