Bạn hãy tạo một ứng dụng và thêm control này vào (click phải lên toolbox chọn Add/Remover Item - click Brown chọn control mà bạn đã down về) . Hãy gắp thả control này lên Form và thay đổi thuôc tính shotcut mà bạn thích, ví dụ mình chọn Alt1

Bây giờ sử lý sự kiện Pressed của control này( click vào hình sấm sét - click vào sự kiện Pressed) nhập đoạn mả sau

Visual C# Code:
  1. // set focus cho Form
  2. this.Activate();
  3. this.BringToFront();
  4.  
  5. //set text cho cho tiêu đề Form
  6. this.Text = "Ban vua nhan phim nong Alt - 1";

Vậy là được rồi đó. (Bài viết sưu tầm)

Mã nguồn control SystemHotkey