Mình mới học c# không lâu, viết được chương trình draw rectangle. giờ mình muốn save lại sau mổi lần vẻ, không biết save làm sao. Mong được các pro chỉ thêm. thanks trước.