1. Định nghĩa 1 dãy cấu trúc có thể được dùng làm danh bạ điện thoại, gồm có tên, địa
chỉ, số điện thoại, với số mẫu tin tối đa là 40. Viết chương trình với các chức năng sau: nhập
thông mới, tìm kiếm số điện thoại, in danh sách theo quận.


Bài tập trên hai hàm tìm kiếm số điện thoại, in danh sách theo quận. mình cũng chưa biết làm sao cả.Các bạn có thể gợi ý giúp mình không.