em tạo 1 window media player tử toolbox trong C# và muốn viết code tùy chỉnh âm thanh như tăng giảm, ngắt âm trong Window media player thay vì dùng trên window media player thì làm như thế nào?