bây giờ mình đang code 1 project trên ứng dụng VS 2008 .Minh muốn chuyển toàn bộ project này sao VS2003 bằng cách nào nhanh nhất ?
Mình đã thử tạo 1 project tương tự bên VS 2003 và Add Existing Item thì nó hiện ra thông báo "The system cannot find the path specified .
Có ai chỉ mình với ..