em đang phải làm bài tập C yêu cầu lập menu đồ họa gồm 4 chức năng!
1.Vẽ đthi hình sin
2.Vẽ đthi bậc 2
3. .. .. .. bậc 3
4.Exit
Giờ em mới làm đc cái menu,còn phần đồ thị e chưa làm đc!bác nào vào giúp em chút với!hic! t2 em phải nộp rùi mà giờ vẫn chưa tỳm đc code!
Phần code menu của em đây ạ! bác nào giúp em phần vẽ với! tiện thể cắt gọt ghép luôn hộ em vào cái bài của em với! nếu dài quá các bác vẽ giúp em 1 cái thôi cũng đc ạ!rùi ghép luôn hộ em!
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<conio.h>
#include <windows.h>
void txtColor(int color)
{
SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HA NDLE), color);
}

void gotoxy(short x,short y)
{
HANDLE hConsoleOutput;
COORD Cursor_an_Pos = { x,y};
hConsoleOutput = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
SetConsoleCursorPosition(hConsoleOutput , Cursor_an_Pos);
}
int Menu()
{
char *MenuItem[] = {"1. Tao do thi hinh sin","2. tao do thi bac 2","3. tao do thi bac 3","4. Thoat"};
int i, exit_flag = 0, x = 28, y[] = {5,7,9,11,13,15};

system("cls");
gotoxy(31,2);
txtColor(3);
printf("VE DO THI");
gotoxy(22,3);
printf("----------------*----------------");
gotoxy(11,20);
printf("Ban hay su dung phim %c%c de chon chuc nang. Bam 'ESC' de thoat",24,25);
//In mang menu
for(i = 0; i < 4; i++)
{
gotoxy(x, y[i]);
txtColor(14);
printf("%s", MenuItem[i]);
gotoxy(0,0);
}
i = 0;
while(exit_flag != 1)
{
gotoxy(x, y[i]);
txtColor(14);
printf("%s", MenuItem[i]);
gotoxy(0,0);
switch( getch() )
{
/* 72: UP Arrow Button --- 80 DOWN Arrow Button */
case 72:
if(i > 0)
{
int j;
gotoxy(x,y[i]);
txtColor(4);
printf("%s", MenuItem[i]);
i--;

}
break;
case 80:
if(i < 3)
{
gotoxy(x,y[i]);
txtColor(4);
printf("%s", MenuItem[i]);
i++;
}
break;
case 13:
return i;
break;
case 27:
exit(EXIT_SUCCESS);
}
}
}

main()
{
int press;
//system("md Accounts");
press= Menu();
switch(press)
{
case 1:
//ve do thi hinh sinh
break;
case 2:
//ve do thi bac 2
break;
case 3:
//ve do thi bac 2
break;
case 4: exit(1);
}


}