có bác nào có cuốn gì hay về đồ họa trong borland c++ 3.1 không
chỉ em với ! em đang cần gáp lắm lắm
mắc cái giao diện cho chương trình