Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: không hiểu While(!done)

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Nơi ở
  Nhà tù
  Bài viết
  37

  Mặc định không hiểu While(!done)

  Code:
  /* Bai tap 1_61 - Quan ly danh sach hoc sinh */
  #include <stdio.h>
  
  #define MAX 100
  
  typedef struct hocsinh {
   char hoten[35];
   char lop[7];
   float diemtoan, diemly, diemhoa;
  } HOCSINH;
  
  HOCSINH danhsach[MAX];
  int numrecords = 0;
  char filename[] = "DANHSACH.DAT";
  
  void main()
  {
   int done = 0, i;
   char hoten[35];
   float diem;
  
   do {
    printf("\nHo ten (trong de thoat) : ");
    gets(hoten);
    if (strlen(hoten) == 0)
     done = 1;
    else
    {
     strcpy(danhsach[numrecords].hoten, hoten);
     printf("\nLop : ");
     gets(danhsach[numrecords].lop);
     printf("\nDiem toan : ");
     scanf("%f", &diem);
     danhsach[numrecords].diemtoan = diem;
     printf("\nDiem ly : ");
     scanf("%f", &diem);
     danhsach[numrecords].diemly = diem;
     printf("\nDiem hoa : ");
     scanf("%f%*c", &diem);
     danhsach[numrecords].diemhoa = diem;
     numrecords++;
    }
   } while (!done);
  
   for (i=0; i<numrecords; i++)
   {
    printf("\n+-----+------------------------------------+--------+------+------+------+");
    printf("\n| STT |     H O  V A  T E N     | L O P | TOAN | LY | HOA |");
    printf("\n+-----+------------------------------------+--------+------+------+------+");
    for (i=0; i<numrecords; i++)
    {
     printf("\n| %3d | ", i+1);
     printf("%-35s| %-7s| %4.1f | %4.1f | %4.1f |", danhsach[i].hoten,danhsach[i].lop,
         danhsach[i].diemtoan, danhsach[i].diemly, danhsach[i].diemhoa);
    }
    printf("\n+-----+------------------------------------+--------+------+------+------+");
   }
   getch();
  }
  while (!done); có ngĩa là gì vậy cá nghĩa là gì vạy các bạn.

  Phần in màu,có thể làm theo cách khác không.Nếu có,các bạn có thể gợi ý không.

 2. #2
  No Avatar
  becauseofyoublue Khách

  mình chỉ ghé wa diễn đàn này một chút.
  bạn hỏi về cái while(!done)???
  Bạn tự viết code hay tham khảo ở đâu vậy???
  bạn để ý xem đoạn code:

  void main()
  {
  int done = 0, i;
  char hoten[35];
  float diem;

  do {
  printf("\nHo ten (trong de thoat) : ");
  gets(hoten);
  if (strlen(hoten) == 0)
  done = 1;
  else
  {
  .......
  }
  } while (!done);

  Đây chính là điều kiện dừng khi nhập tên không có kí tự nào tức là bạn bỏ wa việc nhập tên
  ban đầu done=0;
  nếu strlen(ten)=0 thì done=1;
  thì while (!done) lúc này cho done=0; dừng vòng lặp.
  Nó tóm lại while(!done) là điều kiện dừng vòng lặp.
  done=0; thì while(!done) =1 tiếp tục làm
  done=1; thì while(!done) =0 thoát

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn