Em học Niit dang lam bai project, em viet vode nhu sau

Code:
#include<fstream.h>
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
using namespace std;
class Projec2
{
	public:
	void Menu1()
	{
		int x,y,z;
		cout << "+++++++++++PERSONAL ASSISTANT+++++++++++\n";
		cout << "++                  ++\n";
		cout << "++  1. Contact details        ++\n";
		cout << "++  2. Meetings/appointments     ++\n";
		cout << "++  3. Exit             ++\n";
		cout << "++                  ++\n";
		cout << "++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++\n";
		cout << "++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++\n";
		cout << "\n   Moi Ban chon chuc nang: ";
		cin >> x;
		switch (x)
		{
			case 1:
			{
				cout << "\n\n\n ==========CONTACT DETAILS==========\n\n";
				cout << " 1. Add new record \n";
				cout << " 2. Delete record \n";
				cout << " 3. Edit record \n";
				cout << " 4. Search record \n";
				cout << "\n   Moi Ban chon chuc nang: ";
				cin >> y;
				switch (y)
				{
					case 1:
					{
						ofstream Save("DLNV.txt", ios::app);
						int MaSo,SDT;
						char HoTen[30],DiaChi[50],Email[50],Chon='y';
						while (Chon == 'y')
						{							
              cout << "\n\n\n ==========ADD NEW RECORD==========\n\n";
						  cout << "- Ma so nhan vien: ";
   						cin >> MaSo;
   						Save << "MSNV: " <<MaSo<<"\n";
   						cin.ignore();
						  cout << "- Ho ten nhan vien: ";
						  cin.getline (HoTen,30);
						  Save << "Ho Ten: " <<HoTen<<"\n";
     					cout << "- SDT nhan vien: ";
   						cin >> SDT;
   						Save << "So DT: " <<SDT<<"\n";
   						cin.ignore();
						  cout << "- Thu dien tu: ";
						  cin.getline (Email,50);
						  Save << "Thu dien tu: " <<Email<<"\n";
						  cout << "- Dia chi nhan vien: ";
						  cin.getline (DiaChi,50);
						  Save << "Dia Chi: " <<DiaChi<<"\n" << "#\n";
						  cout << "\n\n +Ban co muon tiep tuc khong (y/n): ";
						  cin >> Chon;
						}					
						break;
					}
					case 2:
					{
						cout << "\n\n\n ==========DELETE RECORD==========\n\n";
						char c;
						ifstream MoFile;
						MoFile.open("DLNV.txt");
						while(MoFile)
						{
							MoFile.get(c);
							cout << c;
							getch;
						}
							cout << " 1. Delete record \n";
							cout << " 2. Next record \n";
							cout << "\n   Moi Ban chon chuc nang: ";
						break;
					}
					case 3:
					{
						break;
					}
					case 4:
					{
						break;
					}
					
					
				}
				break;
			}
			case 2:
			{
				cout << "\n\n\n ==========MEETINGS/APPOINTMENTS==========\n\n";
				cout << " 1. Add new record \n";
				cout << " 2. Delete recird \n";
				cout << " 3. Edit record \n";
				cout << " 4. Search record \n";
				cout << "\n   Moi Ban chon chuc nang: ";
				cin >> z;
				break;
			}
		}
	}
};
		
	main()
	{
		Projec2 ThucThi;
		ThucThi.Menu1();
		getch();
	}
Tạo ngay phần đọc file txt, em muốn nó dừng lại ngay dấu # em đã tạo, chọn delete record thì nó chỉ chạy 1 người nhân viên thôi, sau đó thì mình có thể xóa hai tiếp tục đọc những người còn lại, em học bên Net nên phần soft em ko rành cho mấy mong mọi người giúp đỡ em qua phần project này