Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Từ điển về cây nhị phân tìm kiếm

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  20

  Mặc định Từ điển về cây nhị phân tìm kiếm

  Em dang viet 1 tu dien ap dung thuat toan cay nhi phan tim kiem ma bi mot loi ko biet loi gi mong cac anh chi giup do cho

  chương trình em có 2 file 1 file assosiciate là bintree.cpp va mọt fiel chính là
  DictionaryApp.cpp

  BinTree.cpp

  PHP Code:
  // ta tao mot ham ho tro association 
  #ifndef BINTREE
  #define BINTREE
  #include <iostream.h>
  #include <string.h>
  #include<stdio.h>

  typedef char Element[50];
  typedef char KeyType[50];
  int const PRE_ORDER=1;
  int const IN_ORDER=2;
  /* ****************************************************************** */
  /* *****************      NODE  CLASS    **************************** */
  /* ******************************************************************* */
  class Node {
      public:
          
  Element data;
          
  int posmean;
          
  Node *left,*right;
          
  Node()
          {
              
  left=0;
              
  right=0;
          };
          
  Node(Element el,int x)
          {
              
  strcpy(data,el);
              
  posmean=x;
              
  left=0;
              
  right=0;
          };
  };
  /* ******************************************************************* */
  /* *******************    BINSTREE CLASS    ************************* */
  /* ****************************************************************** */
  class BinTree
  {
      private:
          
  Node *root;
          
  Node *current;
          
  int error;
      public:
          
  BinTree()
          {
              
  root=0;
              
  current=0;
              
  error=0;
          };
          
  void insert(Element,int);
          
  void remove(KeyType);
          
  void find(KeyType);
          
  void traverse(int order); // duyet cay
          
  void traverse(FILE*,int order);
          
  int retrieve(void);
          
  void destroy(void);
          
  int hasError(void);
      private:
          
  void preorder(Node *);
          
  void preorder(FILE*,Node *);
          
  void inorder(Node *);        
          
  void inorder(FILE*,Node *);
          
  NodefindNode(KeyType key);
          
  NodefindRighty(Node *);
          
  NodefindParent(KeyType);
          
  void destroyNode(Node *);
  };
  /* ******************************************************************* */
  /* ****************   BINSTREE CLASS IMPLEMENTATION   **************** */
  /* ******************************************************************* */
  void BinTree::insert(Element el,int x)
   {
      if (
  root==0)
          
  root= new Node(el,x);
      else
      {
          
  Node *p=findNode(el); // khoi tao
          
  if (p==0)
          {
              
  Node *parent=root;
              if (
  p!=root)
                  
  parent=findParent(el);
              if(
  strcmpi(parent->data,el)<0// so sanh hai chuoi ko phan biet chu hoa va thuong
              
  {
                  
  parent->right= new Node(el,x);
                  
  current=parent->right;
              }
              else 
              {
                  
  parent->left= new Node(el,x);
                  
  current=parent->left;
              }
              
  error=0;
          }
          else
              
  error=1;
      }
  }
  /* ******************************************************************* */
  void BinTree::remove(KeyType key)
  {
      
  Node *p=findNode(key);
      if (
  p==0error=1;                 //Nut can xoa co hay ko
      
  else 
      {
          if (
  p->left==&& p->right==0// 
          
  {      //La' thi de xoa hon 
              
  if (p!=root)
              {
                  
  Node *parent=findParent(key); // khoi tao lai
                  
  if (strcmpi(parent->data,key)<0
                  
  parent->right=0;
                  else 
                  
  parent->left=0;
              }
              else 
  root=0;
              
  delete(p);
              
  error=0;
              
  current=root// nut hien tai la nut goc
          
  }
          else if (
  p->left!=&& p->right==0
          {
              if (
  p!=root)
              {
                  
  Node *parent=findParent(key);
                  if (
  strcmpi(parent->data,key)<0)
                  
  parent->right=p->left;
                  else
                  
  parent->left=p->left;
              }
              else 
  root=p->left;
              
  delete(p);
              
  error=0;
              
  current=root;
          }
          else if (
  p->left==&& p->right!=0)
          {
              if (
  p!=root)
              {
                  
  Node *parent=findParent(key);
                  if (
  strcmpi(parent->data,key)<0
                  
  parent->right=p->right;
                  else 
                  
  parent->left=p->right;
              }
              else
              
  root=p->right;
              
  delete(p);
              
  error=0;
              
  current=root;
          }
          else
          {
              
  Node *righty=findRighty(p->left);
              
  Node *parent=findParent(righty->data);
              
  strcpy(p->data,righty->data);
              
  p->posmean=righty->posmean;
              if (
  parent != p
                  
  parent->right righty->left;
              else 
                  
  p->left righty->left;
              
  delete(righty);
              
  error 0;
              
  current root;
          }
      }
  }
  /* ******************************************************************* */
  void BinTree::find(KeyType key)
  {
      
  Node *p=findNode(key); 
      if (
  p==0error=1// khong thay thi bay loi
      
  else
      {
          
  error=0;
          
  current=p// nguoc lai tim thay
      
  }
  }
  /* ******************************************************************* */
  void BinTree::traverse(int order)
  {
     if (
  order == PRE_ORDER)
        
  preorder(root); // duyet goc truoc
     
  else if (order == IN_ORDER)
        
  inorder(root); // duyet hai cay con truoc
     
  else
        
  cout << "no such order " << endl// ko duyet duoc gi ca
  }
  /* ******************************************************************* */
  void BinTree::traverse(FILE *f,int order// Duyet cay
  {
     if (
  order == PRE_ORDER)
        
  preorder(f,root);
     else if (
  order == IN_ORDER)
        
  inorder(f,root);
     else
        
  cout << "no such order " << endl;
  }
  /* ******************************************************************* */
  int BinTree::retrieve() // lay vi tri cua nghia
  {
      return 
  current->posmean;
  }
  /* ******************************************************************* */
  void BinTree::destroy() // Huy nut goc
  {
      
  destroyNode(root);
  }
  /* ******************************************************************* */
  int BinTree::hasError() // bay loi
  {
      return 
  error;
  }
  /* ******************************************************************* */
  void BinTree::preorder(Node *p// function duyet  theo goc truoc
  {
      if (
  p!=0)
      {
          
  cout << p->data << endl;
          
  preorder(p->left);
          
  preorder(p->right);
      }
  }
  /* ******************************************************************* */
  void BinTree::preorder(FILE *f,Node *p)
  {
      if (
  p!=0
      {
          
  fprintf(f,"%s\t%d\n",p->data,p->posmean);
          
  preorder(f,p->left);
          
  preorder(f,p->right);
      }
  }
  /* ******************************************************************* */
  void BinTree::inorder(Node *p// function duyet theo thu tu cay con truoc
  {
      if (
  p!=0
      {
          
  preorder(p->left);
          
  cout << p->data << endl;
          
  preorder(p->right);
      }
  }
  /* ******************************************************************* */
  void BinTree::inorder(FILE *f,Node *p
  {
      if (
  p!=0)
      {
          
  preorder(f,p->left);
          
  fprintf(f,"%s\t%d\n",p->data,p->posmean);
          
  preorder(f,p->right);
      }
  }
  /* ******************************************************************* */
  void BinTree::destroyNode(Node *p// huy 1 nut
  {
      if (
  p!=0
      {
          
  destroyNode(p->left);
          
  destroyNode(p->right);
          
  delete(p);
      }
  }
  /* ******************************************************************* */
  NodeBinTree::findParent(KeyType key)
   {
      
  Node *p=root;
      
  Node *parent=0;
      while (
  p!=&& strcmpi(p->data,key)!=0
      {
          
  parent=p;
          if (
  stricmp(p->data,key)<0
          {
              
  p=p->right;
          }
          else 
          {
              
  p=p->left;
          }
      }
      return 
  parent;
  }
  /* ******************************************************************* */
  NodeBinTree::findNode(KeyType key// tim phan tu trong tu dien va cap nhat luon nghia
  {
      
  Node *p=root;
      while(
  p!=&& stricmp(p->data,key)!=0)
      {
          if (
  stricmp(p->data,key)<0p=p->right;
          else 
  p=p->left;
      }
      return 
  p;
  }
  /* ******************************************************************* */
  NodeBinTree::findRighty(Node *p
  {
      
  Node *Righty=p;
      while (
  Righty->right!=0
      
  Righty=Righty->right;
      return 
  Righty;
  }
  #endif  //file thứ hai DictionaryApp.cpp


  #include "BinTree.cpp"
  #include <conio.h>
  #include<stdio.h>
  #include<stdlib.h>
  #define DIR ".\\dict\\"     //duong dan thu muc chua Tu Dien
  char index[25]      //ten cua file chua tu
      
  ,dict[25];      //ten cua file chua nghia

  int count;

  class 
  DictionaryApp
  {
      private:
          
  BinTree T;
      public:
          
  void selectDict();
          
  void resetDict();       //xoa bo nho danh cho Tu Dien de load Tu Dien moi
          
  void showMenu();
          
  void loadDict();
          
  void findWord();
          
  void delWord();
          
  void addWord();
  };

  void f_gets(char*,int,FILE*);   //doc chuoi tu file ket thuc khi gap dau table
  int f_seek_line(FILE*,int);     //di chuyen con tro file di n-1 dong


  /* ***********************   Chuong trinh chinh  ********************* */
  void main()
  {
      
  DictionaryApp d;
      
  char k;
      
  count=0;
      
  d.selectDict();
      
  d.loadDict();
      while (
  1)
      {
          
  d.showMenu();
          
  k=getch();
          switch (
  k)
          {
              case 
  '1'd.findWord();
                  break;
              case 
  '2'd.addWord();
                  break;
              case 
  '3'd.delWord();
                  break;
              case 
  '4'd.resetDict();
                  
  d.selectDict();
                  
  d.loadDict();
                  break;
              case 
  'x': exit(1);
              default : break;
          }
      }
  }
  /* ******************************************************************* */
  /* ******************************************************************* */
  void DictionaryApp::selectDict()
  {
      
  char k;
      
  cout <<"\n1 Tu Dien Thuat Ngu Tin Hoc";
      
  cout <<"\n2 Tu Dien Dau Khi";
      
  cout <<"\nLua Chon: ";
      
  strcpy(index,DIR);
      
  strcpy(dict,DIR);
      while (
  k!='1' && k!='2'
      {
          
  k=getch();
          switch (
  k
          {
              case 
  '1'strcat(index,"thuatngu.idx");
                  
  strcat(dict,"thuatngu.dict");
                  break;
              case 
  '2'strcat(index,"daukhi.idx");
                  
  strcat(dict,"daukhi.dict");
                  break;
             
  // default: break;
          
  }
      }
  }
  void DictionaryApp::resetDict()
  {
      
  T.destroy();
  }
  /* ******************************************************************* */
  void DictionaryApp::showMenu()
  {
      
  cout << "\n1 Tra Tu\n" ;
      
  cout << "2 Them Tu Moi\n";
      
  cout << "3 Xoa Tu\n";
      
  cout << "4 Chon Tu Dien Khac\n";
      
  cout << "x Ket Thuc Chuong Trinh\n";
      
  cout << "Lua Chon Cua Ban: ";
  }
  /* ******************************************************************* */
  void DictionaryApp::loadDict()
  {
      
  FILE *f;
      
  Element el="";
      
  int x;
      if ((
  f=fopen(index,"rt"))==0
      {
          
  cout << "Khong tim thay du lieu\n";
          exit(
  1);
      }
      while (!
  feof(f)) 
      {
          
  f_gets(el,50,f);
          if (
  strlen(el)) 
          {
              
  fscanf(f,"%d%*c",&x);
              
  T.insert(el,x);
              if (
  T.hasError()==1)
              {       
  //Du lieu ko dung dang chuan(Co' the? van hoat dong dc)
                  
  cout << "Du lieu bi loi\n";
              }
              else 
  count++;
          }
      }
      
  fclose(f);
  }
  /* ******************************************************************* */
  void DictionaryApp::findWord()
  {
      
  Element el="";
      
  cout << "\nTu can tra: ";
      
  gets(el);
      
  T.find(el);
      if (
  T.hasError()) cout <<"Khong tim thay\n";
      else {
          
  FILE *f;
          if ((
  f=fopen(dict,"rt"))==0)
          {
              
  cout << "Khong doc duoc du lieu\n";
              
  getch();
              exit(
  1);
          }
          if (
  f_seek_line(f,T.retrieve()-1)!=0)
          {
              
  char mean[100];
              
  fgets(mean,100,f);
              
  fclose(f);
              
  cout << el <<" : " << mean;
          }
          else 
  cout << "Khong tim thay nghia\n";
      }
  }
  /* ******************************************************************* */
  void DictionaryApp::delWord()
  {
      
  Element el="";
      
  cout << "\nTu can xoa: ";
      
  gets(el);
      if (
  el=="") return;
      
  T.remove(el);
      if (
  T.hasError()) cout << "Khong xoa duoc\n";   //khong co tu can xoa trong Tu Dien
      
  else {
          
  count--;
          
  FILE *f=fopen(index,"wt");
          if (
  f==0) {
              
  cout << "Khong the ghi du lieu\n";
              exit(
  1);
          }
          else 
  T.traverse(f,PRE_ORDER);
          
  fclose(f);
      }
  }
  /* ******************************************************************* */
  void DictionaryApp::addWord()
  {                 
      
  Element el="";
      
  char mean[100];
      
  cout << "\nTu can them: ";
      
  gets(el);
      if (
  el=="") return;
      
  T.find(el);
      if (!
  T.hasError()) 
      {        
  //tim thay tu moi da co trong Tu Dien
          
  cout << "Tu can them da co\n";
          return;
      }
      
  cout << "Nghia cua tu: ";
      
  gets(mean);
      
  T.insert(el,count+1);
      if (
  T.hasError()) cout <<"Khong them duoc tu moi\n";
      else 
      {
          
  count++;
          
  FILE *f=fopen(index,"wt");
          if (
  f==0
          {
              
  cout << "Khong the ghi du lieu\n";
              exit(
  1);
          }
          else 
  T.traverse(f,IN_ORDER);
          
  fclose(f);
          if ((
  f=fopen(dict,"a+t"))==0
          {
              
  cout << "Khong ghi duoc du lieu\n";
              exit(
  1);
          }
          else 
  fprintf(f,"\n%s",mean);
          
  fclose(f);
      }
  }
  /* ******************************************************************* */
  void f_gets(char *s,int n,FILE *f)
  {
      
  int i=0;
      
  char k;
      while (!
  feof(f) && i<n)
      {
          
  k=getc(f);
          if (
  k!='\t' && k!=10 && k!=EOF
          {
              
  s[i]=k;
              
  i++;
          }
          else break;
      }
      
  s[i]='\0';
  }

  int f_seek_line(FILE *f,int n)
  {
      
  int i=0;
      
  char k;
      while (
  i<&& !feof(f))
      {
          
  k=getc(f);
          if (
  k==10i++;
      }
      if (
  feof(f)) 
          return 
  0;
      return 
  0;


  chương trình của em bị 1 lỗi là khi load lên không thấy gì hết màn hinh đne thui em ko hiểu lí do tại sao ? có thể đưa ra cách giải quyết và khắc phục dùm em, em xin cảm ơn nhiều.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi thientran : 22-05-2008 lúc 11:38 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Code viết sexy quá cỡ :
  - Hàm nào không tác động vào dữ liệu phang cho nó "const" dùm đi cậu.
  - Tại sao không dùng std::string của C++, gets() là 1 hàm rất tồi.
  - Dùng std::fstream thay cho FILE*.
  Code dài quá, debug tui cũng ngán :-<. Lỗi gì ghi ra luôn đi, compiler hay run-time ? Trong box project C++ có 1 bài tương tự của iamtvn làm, vào đó tham khảo thử xem

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  20

  chương trình của mình bị lõi runtime. Đầu tiên bạn hãy compile cái file bintree.cpp của mình sau đó bạn compile tiếp theo file dictionaryApp.cpp ròi sau đó bạn excute cái file DictionaryApp.cpp (chú ý ko excute file Bintree.cpp) thì nó xuất hiện màn hình den thui của dos mà ko xuất hiện như chuơng trình đã viết, đáng lẽ theo đúng code thì nó xuất hiện cái selectdict cho mình chọn còn cái này thì ko ? mong bạn hãy giúp đỡ.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  20

  Mình đã post file data bên box project C++ ròi đó mong bạn iamvtn giúp mình nha.

Các đề tài tương tự

 1. [Kiếm Thế] Kiếm Thế Ngạo Thiên Kiếm Chạy Thử Nghiệm vào 10h ngày 15/09
  Gửi bởi c0jskull trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 29-09-2013, 10:45 AM
 2. [Kiếm Thế] Kiếm Thế Kiếm Linh Chạy Thử Nghiệm vào 10h ngày 4/7
  Gửi bởi c0jskull trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 05-07-2013, 12:16 PM
 3. [Kiếm Thế] Kiếm Thế Kiếm Linh Chạy Thử Nghiệm vào 10h ngày 4/7
  Gửi bởi c0jskull trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-07-2013, 10:30 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn