mọi người cho mình hỏi nếu chưa cài turbo c thì có thể chạy được file exe được tao ra từ turbo c không
Hiện tại máy mình không thể chạy các file được viết từ turbo C
Máy mình có cài visual C++ thì các file viết bằng visual C++ hay dev c++ chạy bình thường