Code:
    <asp:Menu ID="Menu1" runat="server" Orientation="Horizontal">
      <Items>
        <asp:MenuItem Text="Đăng ký" Value="Đăng ký"></asp:MenuItem>
        <asp:MenuItem Text="FAQ" Value="FAQ"></asp:MenuItem>
        <asp:MenuItem Text="Lịch" Value="Lịch"></asp:MenuItem>
        <asp:MenuItem Text="Các bài viết hôm nay" Value="Các bài viết hôm nay">
        </asp:MenuItem>
        <asp:MenuItem Text="Search" Value="Search"></asp:MenuItem>
      </Items>
      <StaticHoverStyle ForeColor="Red" />
      <StaticMenuItemStyle HorizontalPadding="80px" Font-Bold="True" 
        ForeColor="Black" />
      <StaticSelectedStyle ForeColor="#446D2D" />
    </asp:Menu>
Đoạn lệnh này của mình khi cho chuột hover qua các chữ đăng ký , FAQ..... thì nó ko đổi sang màu đỏ , ai giúp với