ai có thể liệt kê giùm các hàm xóa trong C luôn được không :-/