Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Hỏi về làm menu trong trong lớp(tính đóng gói của lớp)

 1. #1
  No Avatar
  becauseofyoublue Khách

  Unhappy Hỏi về làm menu trong trong lớp(tính đóng gói của lớp)

  Hôm nay tạt wa mạng một chút hỏi các bạn một vấn đề nhỏ???
  mình có một bài hướng đối tượng xây lớp vector kế thừa từ lớp array.
  mình đã viết được code nhưng đến phần làm menu thi lại mắc một chút
  mình muốn cho menu của từng lớp ở trog chính lớp đó,mình định đóng gói luôn nhưng khi gọi thì phải kèm theo đối tượng.mà khi thao tác thì không bít nó thao tác trên đối tượng đó hay phải khai báo thêm một đối tượng khác và làm trên đối tượng đó.khi trả kết quả thì trả kiểu gì???
  mong các bạn giúp đỡ!!!

  hôm nay vội lên không thể up mã nguồn lên được!!!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Nếu cậu tiếp tục delay post mã nguồn lên thì tui sẽ phải move thread này vào đề tài vi phạm ! Mong cậu chú ý bài viết của mình !

 3. #3
  No Avatar
  becauseofyoublue Khách

  mình đã post rùi mà.thui post lại nè

  Code:
  #include<conio.h>
  #include<iostream.h>
  #include<iomanip.h>
  #include<stdio.h>
  #include<stdlib.h>
  
  class Array
  {
  protected:
    int n;
    float *val;
  public:
    Array()
    {
      n=0;
      val=NULL;
      cout<<"\nKhoi tao thanh cong!";
    }
    Array(int m);
    Array(const Array& b);
    ~Array()
    {
      delete val;
    }
    friend istream& operator>>(istream& is,Array &a);
    friend ostream& operator<<(ostream& os,Array &a);
    Array& operator=(const Array &a);
    Array operator+(Array& b);
    Array operator-(Array& b);
  
  };
  //======Khoi tao mang co n phan tu==============
  Array::Array(int m)
  {
    n=m;
    val=new float[n];
  }
  //======Khoi tao 1 mang tu 1 mang da co=========
  Array::Array(const Array& b)
  {
    this->n=b.n;
    this->val=new float[n];
    for(int i=0;i<this->n;i++)
    {
      this->val[i]=b.val[i];
    }
  }
  //=======Ham da nang toan tu nhap============
  
  istream& operator>>(istream& is,Array& a)
  {
    cout<<"\n\nArray "<<a.n<<" phan tu!";
    for(int i=0;i<a.n;i++)
    {
      cout<<"\nNhap phan tu thu "<<i+1<<":";
      is>>a.val[i];
    }
    return is;
  }
  //=======Ham da nang toan tu xuat============
  ostream& operator<<(ostream& os,Array& a)
  {
    for(int i=0;i<a.n;i++)
    {
     os<<setw(6)<<setprecision(1)<<a.val[i];
    }
    return os;
  }
  //========da nang hoa toan tu gan=========
  Array& Array::operator=(const Array &a)
  {
    if(this!=&a)
    {
     delete val;
     val=new float[n=a.n];
     for(int i=0;i<n;i++)
     val[i]=a.val[i];
    }
    return *this;
  }
  //======Ham cong mang===================
  Array Array::operator+(Array& b)
  {
    if(n!=b.n)
    {
     cout<<"\nHai Array co size khac nhau";
     cout<<"\nTra ve Array:";
     return *this;
    }
    else
    {
      Array kq;
      kq.n=n;
      kq.val=new float[kq.n];
      for(int i=0;i<kq.n;i++)
      {
     kq.val[i]=val[i]+b.val[i];
      }
      return kq;
    }
  }
  //=========Hieu hai Array=====================
  Array Array::operator-(Array& b)
  {
    if(n!=b.n)
    {
     cout<<"\nHai Array co size khac nhau";
     cout<<"\nTra ve Array:";
     return *this;
    }
    else
    {
      Array kq;
      kq.n=n;
      kq.val=new float[kq.n];
      for(int i=0;i<kq.n;i++)
      {
     kq.val[i]=val[i]-b.val[i];
      }
      return kq;
    }
  }
  //===========MENU=====================
  void Menu();
  void menu_Array();
  void menu_Array()
  {
    Array A1(3),A2(3);
    int chon;
    while(1)
    {
     clrscr();
     cout<<"\n++++++++++++++++++++++MENU++++++++++++++++++++++";
     cout<<"\n++++ 1. Khoi tao Array rong        +++++";
     cout<<"\n++++ 2. Khoi tao Array n phan tu     +++++";
     cout<<"\n++++ 3. Khoi tao Array tu mot Array khac ++++++";
     cout<<"\n++++ 4. Cong hai Array          ++++++";
     cout<<"\n++++ 5. Hieu hai Array          ++++++";
     cout<<"\n++++ 6. Nhap Array            ++++++";
     cout<<"\n++++ 7. Hien thi Array          ++++++";
     cout<<"\n++++ 0. Exit               ++++++";
     cout<<"\n++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++";
     cout<<"\n\tMoi ban chon:";cin>>chon;
     switch(chon)
     {
    case 1: Array(); getch(); break;
    case 2: int m;
      cout<<"\nBao nhieu phan tu:";
      cin>>m;
      Array(m);  cout<<"\nKhoi tao thanh cong!";
      getch();
      break;
    case 3:
      Array a1(A1);
      cout<<"\nArray thu nhat la:"<<A1;
      cout<<"\nArray duoc khoi tao la:";
      cout<<a1;
      getch();
      break;
    case 4: Array kq(3);
      kq=A1+A2;
      clrscr();
      cout<<"\nArray thu nhat:\n"<<A1;
      cout<<"\nArray thu hai :\n"<<A2;
      cout<<"\nArray tong :\n"<<kq;
      getch();
      break;
    case 5:
      Array kq1(3);
      kq1=A1-A2;
      clrscr();
      cout<<"\nArray thu nhat:\n"<<A1;
      cout<<"\nArray thu hai :\n"<<A2;
      cout<<"\nArray tong :\n"<<kq1;
      getch();
      break;
    case 6: cout<<"\nNhap Array thu nhat:"; cin>> A1;
      cout<<"\nNhap Array thu hai:"; cin>> A2;
      getch();
      break;
    case 7:
      cout<<"\nArray thu nhat:\n"<< A1;
      cout<<"\nArray thu hai:\n"<< A2;
      getch();
      break;
  
    case 0:Menu();
     }
    }
  }
  /*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$*/
  class Vector:public Array
  {
  public:
    Vector()
    {
  
    }
    Vector(int m);
    Vector(Vector& v);
    ~Vector()
    {
      delete val;
    }
    friend istream& operator>>(istream& is,Vector &vt);
    friend ostream& operator<<(ostream& os,Vector &vt);
    Vector& operator=(const Vector &a);
    Vector operator+(const Vector& b);
    Vector operator+=(const Vector& b);
    Vector operator-(const Vector& b);
    void init_vt(int pt);
  
  };
  void Vector::init_vt(int pt)
  {
   val=new float [n=pt];
  }
  //&&&&&&_Ham khoi tao Vector n chieu_&&&&&&&&&&&
  Vector::Vector(int schieu)
  {
    n=schieu;
    val=new float[n];
  }
  //$$$$$$_Ham khoi tao Vector tu mot Vector da co_&&&&&
  Vector::Vector(Vector& v)
  {
    this->val=new float[this->n=v.n];
    for(int i=0;i<this->n;i++)
      this->val[i]=v.val[i];
  }
  //#$$$$_Ham da nang toan tu nhap_$$$$$$$$$$$
  istream& operator>>(istream& is,Vector& vt)
  {
    cout<<"\nSo chieu cua Vector la:"<<vt.n;
    for(int i=0;i<vt.n;i++)
    {
     cout<<"\nChieu thu "<<i+1<<": ";
     is>>vt.val[i];
    }
    return is;
  }
  //=============Da nang toan tu gan=============
  Vector& Vector::operator=(const Vector &a)
  {
    if(this!= &a)
    {
    delete val;
    this->n=a.n;
    val=new float[this->n];
    for(int i=0;i<n;i++)
      val[i]=a.val[i];
    }
    return *this;
  }
  //$$$$$_Ham da nang toan tu xuat_$$$$$$$$$$$
  ostream& operator<<(ostream& os,Vector& vt)
  {
    os<<"\n(";
    os<<vt.val[0];
    for(int i=1;i<vt.n-1;i++)
    {
     os<<setprecision(1)<<", "<<vt.val[i];
    }
    os<<", "<<vt.val[i]<<" )";
    return os;
  }
  //$$$$$$$$_Ham cong hai Vector_$$$$$$$$$$$
  Vector Vector::operator+(const Vector &b)
  {
    if(n!=b.n)
    {
     cout<<"\nHai Array co size khac nhau";
     cout<<"\nTra ve Array:";
     return *this;
    }
    else
    {
      Vector kq;
      kq.n=n;
      kq.val=new float[kq.n];
      for(int i=0;i<kq.n;i++)
      {
     kq.val[i]=val[i]+b.val[i];
      }
      return kq;
    }
  }
  //=============================================
  Vector Vector::operator+=(const Vector &b)
  {
      //Vector kq;
      //kq.n=n;
     // kq.val=new float[kq.n];
      for(int i=0;i<n;i++)
      {
     val[i]+=b.val[i];
      }
  return *this;
  }
  //--------------Ham tru hai Vector-----------
  Vector Vector::operator-(const Vector &b)
  {
    if(n!=b.n)
    {
     cout<<"\nHai Array co size khac nhau";
     cout<<"\nTra ve Array:";
     return *this;
    }
    else
    {
      Vector kq;
      kq.n=n;
      kq.val=new float[kq.n];
      for(int i=0;i<kq.n;i++)
      {
     kq.val[i]=val[i]-b.val[i];
      }
      return kq;
    }
  }
  //==========================================================
  void menu_vector();
  void menu_vector()
  {
    Vector A1(4),A2(4);//int so_vector;
    int chon;
    while(1)
    {
     clrscr();
     cout<<"\n++++++++++++++++++++++MENU+++++++++++++++++++++++";
     cout<<"\n++++ 1. Khoi tao Vector n phan tu     +++++";
     cout<<"\n++++ 2. Khoi tao Vector tu mot Vector khac +++++";
     cout<<"\n++++ 3. Nhap Vector            +++++";
     cout<<"\n++++ 4. Hien thi Vector          +++++";
     cout<<"\n++++ 5. Cong Vector         ++++++";
     cout<<"\n++++ 6. Hieu Vector         ++++++";
     cout<<"\n++++ 0. Exit               ++++++";
     cout<<"\n+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++";
     cout<<"\n\tMoi ban chon:";cin>>chon;
     switch(chon)
     {
    case 1: int m;
      cout<<"\nKhoi tao bao nhieu phan tu:";
      cin>>m;
      Vector(m);
      getch();
      break;
    case 2:
      Vector a1(A1);
      clrscr();
      cout<<"\nVevtor dau tien da nhap la:"<<A1;
      cout<<"\nVector thu hai duoc khoi tao tu Vector tren:";
      cout<<a1;
      getch();
      break;
  
    case 5: Vector kq(3);
      kq=A1+A2;
      clrscr();
      cout<<"\nVector thu nhat:\n"<<A1;
      cout<<"\nVector thu hai :\n"<<A2;
      cout<<"\nVector tong :\n"<<kq;
      getch();
      break;
    case 6: Vector kq1(3);
      kq1=A1-A2;
      clrscr();
      cout<<"\nVector thu nhat:\n"<<A1;
      cout<<"\nVector thu hai :\n"<<A2;
      cout<<"\nVector Hieu :\n"<<kq1;
      getch();
      break;
  
    case 3: cout<<"\nNhap Vector thu nhat:"; cin>> A1;
      cout<<"\nNhap Vector thu hai:"; cin>> A2;
      getch();
      break;
    case 4:
      cout<<"\nVector thu nhat:\n"<< A1;
      cout<<"\nVector thu hai:\n"<< A2;
      getch();
      break;
     case 0:Menu();
     }
    }
  }
  void Menu()
  {
   Array a;
   Vector v;
   int mainchon;
   while(1)
   {
    clrscr();
    cout<<"\n+++++++++MENU+++++++++";
    cout<<"\n++++ 1. Array ! ++++++";
    cout<<"\n++++ 2. Vector! ++++++";
    cout<<"\n++++ 0. Exit ! ++++++";
    cout<<"\n++++++++++++++++++++++";
    cout<<"\n\tMoi ban chon:";cin>>mainchon;
    switch(mainchon)
    {
     case 1: menu_Array();
       break;
     case 2: menu_vector();
       break;
     case 0: exit(1);
    }
   }
  
  }
  
  void main()
  {
    Menu();
  }
  mình muốn thao tác trực tiếp trên đối tượng gọi menu

Các đề tài tương tự

 1. Database Đóng gói ứng dụng kèm CSDL trong lập trình C#?
  Gửi bởi txmpod5 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 38
  Bài viết cuối: 13-10-2014, 12:17 PM
 2. Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 20-06-2011, 04:26 PM
 3. làm thế nào để đóng gói phần mềm trong C#
  Gửi bởi nguyenhuukhuyen trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 15-04-2011, 06:44 PM
 4. Hỏi cách đóng gói trong C#?
  Gửi bởi minhdv85 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 09-03-2009, 01:25 PM
 5. [ Solved ]Cách làm menu trong lớp(tính đóng gói)
  Gửi bởi becauseofyoublue trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 12-08-2008, 07:46 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn