xin chào các bạn, mình hiện đang tạo report trên web, mình gán data source cho crystal bằng cách qua NET (gán vào dataset) không dùng trực tiếp (trang report nối với DataBase), mà sao khi mình click 1 nút bất kỳ trên thanh công cụ của crytalreport để in ra, hoặc để nhảy đến trang tiếp theo của report thì nó lại bị lỗi này, rất mong được sự giúp đỡ của các bạn, vì mình đã tìm cách khắc phục lỗi này 2 tuần rồi, mà vẫn không có cách giải quyết, cám ơn các bạn nhiều. Lỗi của mình như sau:

Logon failed. Details: crdb_adoplus : Object reference not set to an instance of an object. Error in File C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\rptDanhSachDang KyMaSoThue {D17CE3E4-07F8-44BB-8422-FE7C25C48845}.rpt: Unable to connect: incorrect log on parameters.