Minh đang làm đề tài quản lý học phí, xin hỏi các pro ai biết cách cài đặt (hoặc có tài liệu) để làm việc trên client server giúp đỡ mình với