cho mình hỏi giờ mình muốn tạo một trang web, khi bắt đầu một sesion nó tạo ra một folder tạm để chứa các hình ảnh. sau khi hêt sesion thì tự động xóa bỏ nó đi. muốn làm cái này thì phải làm thế nào.