Thầy minh vừa ra đề, nội trong ngày hôm nay phải nộp bài rồi, các bạn giúp mình một tý nha.

Đề như sau:
Trong nhà trường trung học phổ thông(khối 10, 11, 12), người ta cần quản lý toàn bộhọc sinh với các thông tin sau:
1. Mã học sinh 20 ký tự
2. Họ và chữ lót 30 ký tự
3. Tên 10 ký tự
4. Toán số thực
5. Lý số thực
6. Hóa số thực

Trong đó các học sinh được phân thành các lớp (mỗi lớp không quá 45 học sinh), các lớp được xếp vào thành 3 khối là 10, 11, 12 (mỗi khối không quá 10 lớp).

Hãy tổ chức chương trình để quản lý các học sinh giúp trường trung học này.

Gợi ý về CTDL:
C Code:
 1. typedef struct HS
 2. {
 3. char MAHS[20];
 4. char HOLOT[30];
 5. char TEN[10];
 6. float TOAN,LY,HOA;
 7. }HS;
 8.  
 9. typedef struct LOP
 10. {
 11. HS hs[45];
 12. int siso;
 13. }LOP;
 14.  
 15. typedef struct KHOI
 16. {
 17. LOP lop[10];
 18. int solop;
 19. }KHOI;