Cho mình hỏi là xóa xuống dòng khi dùng Environment.NewLine hoặc "\n" như thế nào vậy
Ví dụ: mình thêm vào 1 file text 3 dòng Bài tập, Bài tập 2, Bài tập 3
Visual C# Code:
  1. sw.WriteLine("Bài tập" + Environment.NewLine
  2.     + "Bài tập 2" + Environment.NewLine
  3.     + "Bài tập 3" + Environment.NewLine);
Sau khi xóa được 3 chữ Bài tập, Bài tập 2, Bài tập 3 thì vẫn còn 3 cái xuống dòng. Cho mình hỏi làm sao để xóa 3 cái xuống dòng đó vậy.