e sắp phải làm đồ án môn học mà giờ đang mù tịt về cái này. Anh chị nào có tài liệu đầy đủ về lập trình hệ thống bằng C++ thì share cho e với