Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Scroll bar trong Win32 không hoạt động được?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Nơi ở
  Hà nội
  Bài viết
  204

  Mặc định Scroll bar trong Win32 không hoạt động được?

  Mọi người xem hộ em code này:
  Visual C++ Code:
  1. #include "stdafx.h"
  2.  
  3. LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam);
  4.  
  5. HINSTANCE hInst;
  6. HWND hWnd;
  7.  
  8. int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hInstance,
  9.                      HINSTANCE hPrevInstance,
  10.                      LPSTR     lpCmdLine,
  11.                      int       nCmdShow)
  12. {
  13.     MSG msg;
  14.     char clsname[] = "DrawClass";
  15.     WNDCLASSEX wcex;
  16.     wcex.cbSize         = sizeof(WNDCLASSEX);
  17.     wcex.style          = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
  18.     wcex.lpfnWndProc    = (WNDPROC) WndProc;
  19.     wcex.cbClsExtra     = 0;
  20.  
  21.     wcex.cbWndExtra     = 0;
  22.     wcex.hInstance      = hInstance;
  23.     wcex.hIcon          = LoadIcon(wcex.hInstance, NULL);
  24.     wcex.hCursor        = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
  25.     wcex.hbrBackground  = CreateSolidBrush (0);
  26.     wcex.lpszMenuName   = NULL;
  27.     wcex.lpszClassName  = clsname;
  28.     wcex.hIconSm        = LoadIcon(wcex.hInstance, NULL);
  29.     if (!RegisterClassEx(&wcex)) {return 0;};
  30.  
  31.     hInst = hInstance; // Store instance handle in our global variable
  32.     hWnd = CreateWindowEx (WS_EX_WINDOWEDGE, clsname, "Test",
  33.                            WS_VISIBLE | WS_OVERLAPPEDWINDOW
  34.                            | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_HSCROLL,
  35.                            451, 72 , 355, 236, NULL, NULL, hInstance, NULL);
  36.  
  37.     if (!hWnd) {return 0;};
  38.     while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))    {
  39.         TranslateMessage(&msg);
  40.         DispatchMessage(&msg);
  41.     };
  42.  
  43.     return msg.wParam;
  44. }
  45.  
  46. LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
  47. {
  48.     switch (message)
  49.     {
  50.         case WM_CREATE:
  51.             SCROLLINFO si;
  52.             si.cbSize = sizeof (si);
  53.             si.fMask = SIF_POS | SIF_RANGE | SIF_PAGE;
  54.             si.nMin = 0;
  55.             si.nMax = 55000;
  56.             si.nPos = 10000;
  57.             si.nPage = 5000;
  58.             si.nTrackPos=0;
  59.             SetScrollInfo (hWnd, SB_HORZ, &si, 1);
  60.             break;
  61.         case WM_DESTROY:
  62.             PostQuitMessage(0);
  63.             break;
  64.         default:
  65.             return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
  66.     };
  67.     return 0;
  68. }

  Cửa sổ thì có scroll bar rồi mà ko thể nào dùng được cái scroll đấy, kéo nó lại về chỗ cũ >_<
  Life:\> dir

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Hải Phòng
  Bài viết
  210

  Cái của em mới chỉ là tạo ra Scroll bar thôi.

  Khi kéo thanh cuộn nó sinh ra sự kiện WM_VSCROLL (nếu là thanh cuộn dọc) hoặc WM_HSCROLL (nếu là thanh cuộn ngang). Em phải bắt lấy sự kiện này và xử lý.

  Visual C++ Code:
  1. case WM_HSCROLL:
  2.  
  3.     si.cbSize=sizeof(si);
  4.     si.fMask=SIF_ALL;
  5.     GetScrollInfo(hWnd ,SB_HORZ,&si);          
  6.    
  7.     switch(LOWORD(wParam))
  8.     {
  9.     case SB_TOP:
  10.         si.nPos = si.nMin ;
  11.         break;
  12.  
  13.     case SB_BOTTOM:
  14.         si.nPos = si.nMax ;
  15.         break;
  16.  
  17.     case SB_LINEUP:
  18.         si.nPos -= 1;
  19.         break;
  20.  
  21.     case SB_LINEDOWN:
  22.         si.nPos += 1;
  23.         break;
  24.  
  25.     case SB_PAGEUP:
  26.         si.nPos -= si.nPage ;
  27.         break;
  28.  
  29.     case SB_PAGEDOWN:
  30.         si.nPos += si.nPage ;
  31.         break;
  32.  
  33.     case SB_THUMBTRACK:
  34.         si.nPos=si.nTrackPos;
  35.         break;
  36.  
  37.     default:
  38.         break;
  39.     }
  40.  
  41.     si.fMask =SIF_POS;
  42.     SetScrollInfo(hWnd , SB_HORZ, &si, TRUE);
  43.     return 0;
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi hieubm : 02-06-2008 lúc 01:18 PM.
  pEnGwINUS.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2009
  Bài viết
  87

  ủa cho mình hỏi thì đối với sự kiện WM_VSCROLL thì mình cũng làm giống như trên hả ?
  ý mình là mình paste nguyên 1 đống trong sự kiện WM_HSCROLL xuống cho WM_VSCROLL có dc không ?

 4. #4
  Ngày gia nhập
  12 2009
  Bài viết
  87

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi pkthanh92 Xem bài viết
  đúng; // (viết cho đủ 16 ký tự).
  mình paste cái đống đó vào thì cái thanh cuộn dọc của mình nó vẫn có hiện tượng là kéo đi đâu khi thả ra cũng quay trở về chỗ cũ à

  Có ai biết cách hông ?

  Đây là code của mình
  Visual C++ Code:
  1.  
  2. #include <Windows.h>
  3.  
  4.  
  5. HINSTANCE hInst;
  6. HWND hWnd;
  7.  
  8. #define APPTITLE "X-file"
  9. #define SCREEN_WIDTH 640
  10. #define SCREEN_HEIGHT 480
  11. LRESULT CALLBACK WinProc(HWND hWnd,UINT msg,WPARAM wParam,LPARAM lParam)
  12. {
  13.     switch(msg)
  14.     {
  15.     case WM_CREATE:
  16.         SCROLLINFO si;
  17.         si.cbSize = sizeof(si);
  18.         si.fMask = SIF_POS | SIF_RANGE | SIF_PAGE;
  19.         si.nMin = 0;
  20.         si.nMax = 50000;
  21.         si.nPos = 0;
  22.         si.nPage = 5000;
  23.         si.nTrackPos = 0;
  24.         SetScrollInfo(hWnd,SB_HORZ,&si,1);
  25.         break;
  26.     case WM_HSCROLL:
  27.    
  28.         si.cbSize=sizeof(si);
  29.         si.fMask=SIF_ALL;
  30.         GetScrollInfo(hWnd ,SB_HORZ,&si);          
  31.    
  32.     switch(LOWORD(wParam))
  33.     {
  34.     case SB_TOP:
  35.         si.nPos = si.nMin ;
  36.         break;
  37.        
  38.     case SB_BOTTOM:
  39.         si.nPos = si.nMax ;
  40.         break;
  41.  
  42.     case SB_LINEUP:
  43.         si.nPos -= 1;
  44.         break;
  45.  
  46.     case SB_LINEDOWN:
  47.         si.nPos += 1;
  48.         break;
  49.  
  50.     case SB_PAGEUP:
  51.         si.nPos -= si.nPage ;
  52.         break;
  53.  
  54.     case SB_PAGEDOWN:
  55.         si.nPos += si.nPage ;
  56.         break;
  57.  
  58.     case SB_THUMBTRACK:
  59.         si.nPos=si.nTrackPos;
  60.         break;
  61.  
  62.     default:
  63.         break;
  64.     }
  65.  
  66.     si.fMask =SIF_POS;
  67.     SetScrollInfo(hWnd , SB_HORZ, &si, TRUE);
  68.     return 0;
  69.     ///////////////////////////////////////////////////////////////
  70.     //PHAN WM_VSCROLL
  71.     case WM_VSCROLL:
  72.        
  73.         si.cbSize=sizeof(si);
  74.         si.fMask=SIF_ALL;
  75.         GetScrollInfo(hWnd ,SB_HORZ,&si);          
  76.    
  77.     switch(LOWORD(wParam))
  78.     {
  79.     case SB_TOP:
  80.         si.nPos = si.nMin ;
  81.         break;
  82.        
  83.     case SB_BOTTOM:
  84.         si.nPos = si.nMax ;
  85.         break;
  86.  
  87.     case SB_LINEUP:
  88.         si.nPos -= 1;
  89.         break;
  90.  
  91.     case SB_LINEDOWN:
  92.         si.nPos += 1;
  93.         break;
  94.  
  95.     case SB_PAGEUP:
  96.         si.nPos -= si.nPage ;
  97.         break;
  98.  
  99.     case SB_PAGEDOWN:
  100.         si.nPos += si.nPage ;
  101.         break;
  102.  
  103.     case SB_THUMBTRACK:
  104.         si.nPos=si.nTrackPos;
  105.         break;
  106.  
  107.     default:
  108.         break;
  109.     }
  110.  
  111.     si.fMask =SIF_POS;
  112.     SetScrollInfo(hWnd , SB_HORZ, &si, TRUE);
  113.     return 0;
  114.     //////////////////////////////////////////////////////////////////
  115.     case WM_KEYDOWN:
  116.         if(wParam == VK_ESCAPE)
  117.         {
  118.             int i= MessageBox(NULL,"Quit program ?","Notification",MB_YESNO | MB_ICONQUESTION);
  119.             if(i==IDYES)
  120.             {
  121.                 DestroyWindow(hWnd);
  122.             }
  123.  
  124.         }
  125.         return 0;
  126.     case WM_DESTROY:
  127.         PostQuitMessage(0);
  128.         return 0;
  129.     default:
  130.         break;
  131.     }
  132.  
  133.     return DefWindowProc(hWnd,msg,wParam,lParam);
  134. }
  135.  
  136. ATOM MyRegisterClass(HINSTANCE hInstance)
  137. {
  138.     WNDCLASSEX wc;
  139.     wc.cbClsExtra = 0;
  140.     wc.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);
  141.     wc.cbWndExtra = 0;
  142.     wc.hbrBackground = (HBRUSH)GetStockObject(BLACK_BRUSH);
  143.     wc.hCursor = LoadCursor(NULL,IDC_ARROW);
  144.     wc.hIcon = NULL;
  145.     wc.hIconSm = NULL;
  146.     wc.hInstance = hInstance;
  147.     wc.lpfnWndProc = (WNDPROC)WinProc;
  148.     wc.lpszClassName = APPTITLE;
  149.     wc.lpszMenuName = NULL;
  150.     wc.style = CS_VREDRAW | CS_HREDRAW;
  151.    
  152.     return RegisterClassEx(&wc);
  153.    
  154. }
  155.  
  156. bool InitInstance(HINSTANCE hInstance,int nCmdShow)
  157. {
  158.     HWND hWnd;
  159.     hWnd = CreateWindowEx(
  160.         WS_EX_WINDOWEDGE,
  161.         APPTITLE,
  162.         APPTITLE,
  163.         WS_VISIBLE | WS_OVERLAPPEDWINDOW | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_HSCROLL | WS_VSCROLL,
  164.         CW_USEDEFAULT,
  165.         CW_USEDEFAULT,
  166.         SCREEN_WIDTH,
  167.         SCREEN_HEIGHT,
  168.         NULL,
  169.         NULL,
  170.         hInstance,
  171.         NULL);
  172.     if(!hWnd)
  173.     {
  174.         return false;
  175.     }
  176.     ShowWindow(hWnd,nCmdShow);
  177.     UpdateWindow(hWnd);
  178.  
  179.     return true;
  180. }
  181.  
  182. int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance,HINSTANCE hPrevInsntace,LPSTR lpCmdLine,int nCmdShow)
  183. {
  184.     MSG msg;
  185.     MyRegisterClass(hInstance);
  186.     if(!InitInstance(hInstance,nCmdShow))
  187.     {
  188.         return false;
  189.     }
  190.     while(GetMessage(&msg,NULL,0,0))
  191.     {
  192.         TranslateMessage(&msg);
  193.         DispatchMessage(&msg);
  194.     }
  195.     return msg.wParam;
  196. }

Các đề tài tương tự

 1. HỎI Auto scroll trong listbox
  Gửi bởi sonnait123 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 07-04-2013, 12:52 AM
 2. Xử lý sự kiện scroll của Trackbar trong C#?
  Gửi bởi tuanvi261 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 10-11-2012, 09:51 PM
 3. Scroll đồng thời hai richtext box trong C#?
  Gửi bởi {mucdong} trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 21-06-2012, 12:45 PM
 4. tắt scroll trong form trên C#?
  Gửi bởi angeltrongminh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 28-04-2009, 09:46 AM
 5. [VC] vertical scroll bar và Horizontal scroll bar
  Gửi bởi htqh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 16-11-2006, 09:46 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn