Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Code red black tree trong c++ chạy không đúng?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2011
  Bài viết
  2

  Mặc định Code red black tree trong c++ chạy không đúng?

  Mình có viết 1 bài cài đặt cây đỏ đen như thế này.
  Code:
  #include <cstdio>
  #include <algorithm>
  #include <string>
  enum rbt_color { RED, BLACK };
  struct rbt_node
  {
    int key;//khoa
    //int sub_tree;
    rbt_node *left;
    rbt_node *right;
    rbt_node *parent;
    rbt_color color;
  };
  //ktra do
  int is_RED(rbt_node *root)
  {
    return root != NULL && root->color == RED;
  }
  //ktra den
  int is_BLACK(rbt_node *root)
  {
    return root != NULL && root->color == BLACK;
  }
  //tao 1 node voi cac gia tri ban dau
  rbt_node *make_node(int key)
  {
    rbt_node *new_node = new rbt_node; 
    new_node->key = key;
    new_node->color = RED;
    new_node->left = NULL;
    new_node->right = NULL;
    //new_node->sub_tree = 1;
    return new_node;
  }
  // them 1 node moi nhung chua ktra mau
  //tree-luu cay, node-luu node can them, parent-node cha
  void add_node(rbt_node *&root, rbt_node *node, rbt_node *parent)
  {
      if(root == NULL)
      {
        node->parent = parent;
        root = node;
      }
      else if(node->key < root->key)
      {
        //root->sub_tree += 1;
        add_node(root->left, node, root);
      }
      else if(node->key > root->key)
      {
        //root->sub_tree += 1;
        add_node(root->right, node, root);
      }
  }
  //quay trai
  void left_rotate(rbt_node *&root, rbt_node *&node)
  {
    rbt_node *new_node = node->right;
    if(new_node != NULL)
    {
      node->right = new_node->left;
      if(new_node->left != NULL)
        new_node->left->parent = node;
      if(node->parent == NULL)
        root = new_node;
      else if(node == node->parent->left)
        node->parent->left = new_node;
      else
        node->parent->right = new_node;
  
      new_node->left = node;
      new_node->parent = node->parent;
      new_node->left->parent = new_node;
    }
  }
  //quay phai
  void right_rotate(rbt_node *&root, rbt_node *&node)
  {
  
    rbt_node *new_node = node->left;
    if(new_node != NULL)
    {
      node->left = new_node->right;
      if(new_node->right != NULL)
        new_node->right->parent = node;
      if(node->parent == NULL)
        root = new_node;
      else if(node == node->parent->right)
        node->parent->right = new_node;
      else
        node->parent->left = new_node;
  
      new_node->right = node;
      new_node->parent = node->parent;
      new_node->right->parent = new_node;
    }
  }
  //them node va chinh mau
  void add_rbt_node(rbt_node *&root, int key, rbt_node *parent)
  {
    rbt_node *n = make_node(key);
    add_node(root, n, parent);
    while(n != root && n->parent->color == RED)//ko phai goc va cha la RED
    {
      if(n->parent == n->parent->parent->left)
      {
        rbt_node *uncle = n->parent->parent->right;//node chu
        if(uncle != NULL && uncle->color == RED)//ktra chu, neu la RED -> TH3
        {
          n->parent->color == BLACK;
          uncle->color = BLACK;
          n->parent->parent->color = RED;
          n = n->parent->parent;
        }
        else//TH4
        {
          if(n == n->parent->right)
          {
            n = n->parent;
            left_rotate(root, n);
          }
          n->parent->color = BLACK;
          n->parent->parent->color = RED;
          right_rotate(root, n->parent->parent);
        }
      }
      else
      {
        rbt_node *uncle = n->parent->parent->left;
        if(uncle != NULL && uncle->color == RED)//ktra chu, neu la RED -> TH3
        {
          n->parent->color = BLACK;
          uncle->color = BLACK;
          n->parent->parent->color = RED;
          n = n->parent->parent;
        }
        else//TH4
        {
          if(n == n->parent->left)
          {
            n = n->parent;
            right_rotate(root, n);
          }
          n->parent->color = BLACK;
          n->parent->parent->color = RED;
          left_rotate(root, n->parent->parent);
        }
      }
    }
    root->color = BLACK;//cho node goc BLACK tranh bi thay doi thanh RED trong qua trinh Fix
  }
  //tim kiem
  rbt_node *search_key(rbt_node *root, int key)
  {
    if(root == NULL)//cho con trong
      return NULL;//ko tim thay
    else if(root->key == key)//da co key do
      return root;//tim thay
    else if(root->key < key)
      search_key(root->right, key);
    else if(root->key > key)
      search_key(root->left, key);
  }
  // node anh em
  rbt_node *sibling(rbt_node *n) 
  {
     if (n == n->parent->left)
       return n->parent->right;
     else
       return n->parent->left;
  }
  // kiem tra node co phai node la ko
  bool is_leaf(rbt_node *n)
  {
     if(n->left == NULL && n->right == NULL)
          return true;
     return false;
  }
  //du node con vao node can xoa
  void replace_node(rbt_node *&n, rbt_node *&child)
  {
     child->parent = n->parent;
  }
  // duyet cay
  void print_out(rbt_node *root)
  {
    if(root != NULL)
    {
      print_out(root->left);
      
      printf("key:%d\t", root->key);
      if(root->color == BLACK)
        printf("color:black\t");
      else
        printf("color:red\t");
      if(root->parent != NULL)
        printf("parent:%d\t",root->parent->key);
      else
        printf("parent:-\t");
      if(root->left != NULL)
        printf("left:%d\t",root->left->key);
      else
        printf("left:-\t");
      if(root->right != NULL)
        printf("right:%d\t",root->right->key);
      else
        printf("right:-\t");
      printf("\n");
  
      print_out(root->right);
    }
  }
  
  int main()
  {
    int key;
    rbt_node *root = NULL;
    int option=0;
    while(option!=5) 
    {
      printf("=====Lua chon=====\n-Them node(1)\n-Xoa node(2)\n-Tim node(3)\n-Hien thi (4)\n-Thoat(5)\n");
      do option=fgetc(stdin); while(-1 != option && isspace(option));
      option-='0';
      switch(option)
      {
             case 1:
                printf("Nhap node can chen: ");
                scanf("%d",&key);
                if(search_key(root,key) != NULL)
                {
                  printf("Node mang gia tri %d da co!\n", key);
                }
                else
                {
                  add_rbt_node(root,key,NULL);
                }
                break;
             case 2:
                printf("Nhap node can xoa: ");
                scanf("%d",&key);
                if(search_key(root,key) == NULL)
                {
                  printf("Node mang gia tri %d khong co!\n", key);
                }
                else
                {
                  //delete_rbt_node(root,key);
                }
                break;
             case 3:
                printf("Nhap key can tim: ");
                scanf("%d",&key);
                if(search_key(root,key) != NULL)
                  printf("Cay co chua khoa: %d\n", key);
                else
                  printf("Cay khong chua khoa: %d\n", key);
                break;
             case 4:
                printf("*****HIEN THI*****\n");
                print_out(root);
                break;
             case 5: break;
             default:
                 printf("Loi nhap. Thu lai.\n");
      }
    }
    system("PAUSE");
    return 0;
  }
  khi chạy nó như thế này:


  thế là mình sai ở hàm search_key mà chưa hiểu sao, mong mọi người giúp đỡ.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2013
  Bài viết
  4

  Mặc định hàm sercg_key thiếu return

  hàm sercg_key thiếu return

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2013
  Bài viết
  4

  hàm searrch_key thiếu return

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2012
  Bài viết
  1

  Code:
  //du node con vao node can xoa
  void replace_node(rbt_node *&n, rbt_node *&child)
  {
     child->parent = n->parent;
  }
  hàm nay có đúng ko vậy bạn???

Các đề tài tương tự

 1. compiler Warning: Unreachable code và chạy sai trong khi code đúng. Vì sao?
  Gửi bởi lovemoney trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 19
  Bài viết cuối: 19-01-2012, 10:02 PM
 2. Cấu trúc dữ liệu so sánh giữa Red-Black tree và AVL tree. Ưu khuyết điểm như thế nào?
  Gửi bởi j3amboo trong diễn đàn Thắc mắc CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 20-10-2011, 05:12 PM
 3. Đoạn code tìm hàng có tổng max trong ma trận chạy không đúng, sửa thế nào??
  Gửi bởi zodjac1990 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 23-07-2011, 12:35 AM
 4. Red Black Tree! Help convert code C/C++ to C#
  Gửi bởi chicken_hamhoc trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 30-06-2009, 11:15 PM
 5. Code kiểm tra dãy cấp số cộng bằng C. Kiểm tra giúp mình xem chạy đúng không?
  Gửi bởi rong3sao trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 11-04-2009, 09:25 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn