Mỗi khi nhức đầu vì phải lập trình quá nhiều. ta hãy ngâm bài thơ này cho thư thái đầu óc.

Trăm năm trong cõi người ta,
Ai ai cũng phải thở ra hít vào.
Trăm năm trong cõi người nào,
Ai ai cũng phải hít vào thở ra.
Xa xa tận xứ Cuba,
Người ta cũng phải thở ra hít vào.
Gần gần như ở nước Lào,
Người ta cũng phải hít vào thở ra.
Nói chung trong cõi người ta ,
Ai ai cũng phải thở ra hít vào.