mình đang nghiên cứu về bộ môn AI. đề tài của mình là logical reasoning system. Bạn nào có tài liệu về nó mà bằng tiếng việt không? Cho mình xin với. Mình đọc sách tiếng anh cũng khá nhiều nhưng vẫn chưa nắm được vấn đề rõ lắm :(