Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Ai rành về con trỏ trong C++ tìm giúp lỗi runtime này,gấp gấp

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2008
  Bài viết
  1

  Mặc định Ai rành về con trỏ trong C++ tìm giúp lỗi runtime này,gấp gấp

  thêm 1 nhân viên vào,sau đó chọn 3 để nhập bảng chấm công,khi nhập vào tháng hiện tại thì die luôn,anh e tìm giúp mình cách sửa lỗi với,thanks
  Code:
  #include<iostream.h>
  #include<stdio.h>
  #include<stdlib.h>
  #include<string.h>
  #include<time.h>
  
  typedef struct LUONG 
  {
  	double luong;
  	int thang;
  	int nam;
  };
  //Kieu du lieu nhan vien
  typedef struct NHANVIEN
  {
    int manv;
    char tennv[30];
    char honnhan[1];
    char diachi[50];
    int socon;
    char vanhoa[2];
    double luongcanban;
    int nghicophep;
    int nghikophep;
    int lamthem;
    char ketquacv[2];
    LUONG luongthuclanh;
  }KIEUNV;
  
  //NODE danh sach nhan vien
  typedef struct NODE
  {
    KIEUNV nhanvien;
    NODE* next;
    NODE* pre;
  }node;
  typedef node *KIEUNODE;
  
  //Danh sach nhan vien(Su dung danh sach lien ket doi)
  class DSNHANVIEN
  {
  public:
  	KIEUNODE phead,ptail;
  	DSNHANVIEN();
  	void docfile();
  	void luufile();
  	bool empty();
  	bool dulieulaso(char chuoinhap[51]);
  	bool dulieulachu(char chuoinhap[51]);
  	double tinhluong(int socon,char vanhoa[2],double luongcanban,int nghikophep,int lamthem);
  	KIEUNODE timnhanvien(int manv);
  	KIEUNV nhaplilichnhanvien();
  	void themnhanvien(KIEUNV Nhanvien);
  	void nhapbangchamcong(int manv);
  	void xemlilichnhanvien(int manv);
  	void xembangchamcong(int manv);
  	void xemluong(int manv);
  	void xemdanhsachnhanvien();
  	void xoanhanvien(int manv);
  	void sualilichnhanvien(int manv);
  	void suabangchamcong(int manv);
  	void noibot();
  	int nhapmanv();
  };
  
  //-------------------------------------------------------------------------
  //Khoi tao danh sach nhan vien
  DSNHANVIEN::DSNHANVIEN()
  {
  	phead = ptail = NULL;
  }
  
  //-------------------------------------------------------------------------
  //Doc file
  void DSNHANVIEN::docfile()
  {
  	FILE *f;	
  	f = fopen("Hoso.dat","rb");
  	if(f != NULL)
  	{	
  		KIEUNV Nhanvien;
  		while(!feof(f))
  		{
  
  			if(fread(&Nhanvien,sizeof(KIEUNV),1,f) == 0)
  				break;
  			else
  			{
  				themnhanvien(Nhanvien);
  			}
  		}
  		fclose(f);
  	}
  }
  
  //------------------------------------------------------------------------
  //Luu file
  void DSNHANVIEN::luufile()
  {
  	KIEUNODE tam = new node;
  	FILE *f;
  	f=fopen("Hoso.dat","wb");
  	if(!f)
  		cout<<"Khong tao duoc tap tin";
  	else
  	{
  		tam = phead;
  		while(tam!=NULL)
  		{
  			fwrite(tam,sizeof(KIEUNV),1,f);
  			tam = tam->next;
  		}
  		fclose(f);
  		cout<<"Da luu xong"<<endl;
  	}
  	
  }
  //Kiem tra danh sach nhan vien co rong
  bool DSNHANVIEN::empty()
  {
    if (phead==NULL)
      return true;
    else
      return false;
  }
  
  //--------------------------------------------------------------------------
  //Kiem tra du lieu la so
  bool DSNHANVIEN::dulieulaso(char chuoinhap[51])
  {
  	for(int j=0;j<(int)strlen(chuoinhap);j++)
  	{
  		if(strchr("0123456789",chuoinhap[j])==NULL)
  		{
  			return false;
  		}
  	}
  	return true;
  }
  
  //--------------------------------------------------------------------------
  //Kiem tra du lieu la chu
  bool DSNHANVIEN::dulieulachu(char chuoinhap[51])
  {
  	for(int j=0;j<(int)strlen(chuoinhap);j++)
  	{
  		if(strchr("abcdefghijklmnopqrstuwvxyz ",chuoinhap[j])==NULL)
  		{
  			return false;
  		}
  	}
  	return true;
  }
  //--------------------------------------------------------------------
  //Ham tinh luong nhan vien
  double DSNHANVIEN::tinhluong(int socon,char vanhoa[2],double luongcanban,int nghikophep,int lamthem)
  {
  	
  	double phutroi = 0;
  	if(socon>2)
  		phutroi=phutroi+(luongcanban*5)/100;
  	if(strcmp(vanhoa,"CH")==0)
  		phutroi=phutroi+(luongcanban*10)/100;
  	if(lamthem>0)
  		phutroi=phutroi+((luongcanban*5)/100)/lamthem;
  	if(nghikophep>0)
  		phutroi=phutroi-((luongcanban*5)/100)/nghikophep;
  	return luongcanban + phutroi;
  	
  }
  
  //---------------------------------------------------------------------------
  //Ham tim kiem nhan vien
  KIEUNODE DSNHANVIEN::timnhanvien(int manv)
  {
  	KIEUNODE tam = new node;
  	tam = phead;
  	if(phead == NULL)
  		return NULL;
  
  	while(tam != NULL)
  	{
  		if(tam->nhanvien.manv== manv)
  			break;
  		tam = tam->next;
  	}
  	return tam;
  }
  
  //------------------------------------------------------------
  //Nhap li lich nhan vien
  KIEUNV DSNHANVIEN::nhaplilichnhanvien()
  {
  	KIEUNV NewNV;
  	char chuoinhap[51];
  	//Nhap ma nhan vien
  	cout<<"Nhap ma nhan vien(Day 4 chu so): ";
  	flush(cout);
  	gets(chuoinhap);
  	while(1)
  	{
  		if((dulieulaso(chuoinhap)) && ((int)strlen(chuoinhap)==4))
  			break;
  		cout<<"Ban da nhap sai,xin vui long nhap lai: ";
  		flush(cout);
  		gets(chuoinhap);
  	}
  	NewNV.manv=atoi(chuoinhap);
  	//Nhap ten nhan vien
  	cout<<"Nhap ten nhan vien(Toi da 30 ki tu): ";
  	flush(cout);
  	gets(chuoinhap);
  	while (1)
  	{
  		if((dulieulachu(chuoinhap)) && ((int)strlen(chuoinhap)<=30))
  			break;
  		cout<<"Ban da nhap sai,xin vui long nhap lai: ";
  		flush(cout);
  		gets(chuoinhap);
  	}
  	strcpy(NewNV.tennv,chuoinhap);
  	//Nhap tinh trang hon nhan
    cout<<"Nhap tinh trang hon nhan(M:co gia dinh,S:doc than): ";
    flush(cout);
    gets(chuoinhap);
    strupr(chuoinhap);
    while (strcmp(chuoinhap,"M")!=0 && strcmp(chuoinhap,"S")!=0)
    {
    	cout<<"Ban da nhap sai,vui long nhap lai: ";
    	flush(cout);
    	gets(chuoinhap);
    	strupr(chuoinhap);
  	}
  	strcpy(NewNV.honnhan,chuoinhap);
  	//Nhap dia chi nhan vien
    cout<<"Nhap dia chi nhan vien(Toi da 50 ki tu): ";
  	flush(cout);
  	gets(chuoinhap);
  	while ((int)strlen(chuoinhap)>50)
  	{
  		cout<<"Ban da nhap sai,xin vui long nhap lai: ";
  		flush(cout);
  		gets(chuoinhap);
  	}
  	strcpy(NewNV.diachi,chuoinhap);
  	//Nhap so con nhan vien
  	cout<<"Nhap so con nhan vien(Toi da 20): ";
  	flush(cout);
  	gets(chuoinhap);
  	while (1)
  	{
  		if((dulieulaso(chuoinhap)) && (atoi(chuoinhap)<=20))
  			break;
  		cout<<"Ban da nhap sai,xin vui long nhap lai: ";
  		flush(cout);
  		gets(chuoinhap);
  	}
  	NewNV.socon=atoi(chuoinhap);
    //Nhap trinh do van hoa
    cout<<"Nhap trinh do van hoa(CH:Cao hoc,DH:Dai hoc,CD:Cao dang,TC:Trung cap): ";
    flush(cout);
    gets(chuoinhap);
    strupr(chuoinhap);
    while (strcmp(chuoinhap,"CH")!=0
  			&& strcmp(chuoinhap,"DH")!=0
  			&& strcmp(chuoinhap,"CD")!=0
  			&& strcmp(chuoinhap,"TC")!=0)
    {
    	cout<<"Ban da nhap sai,vui long nhap lai: ";
    	flush(cout);
    	gets(chuoinhap);
    	strupr(chuoinhap);
  	}
  	strcpy(NewNV.vanhoa,chuoinhap);
  	//Nhap luong can ban 
    cout<<"Nhap luong can ban nhan vien(So nho hon 1.000.000.000: ";
    flush(cout);
  	gets(chuoinhap);
  	while (1)
  	{
  		if ((dulieulaso(chuoinhap)) && ((int)strlen(chuoinhap)<10))
  			break;
  		cout<<"Ban da nhap sai,xin vui long nhap lai: ";
  		flush(cout);
  		gets(chuoinhap);
  	}
  	NewNV.luongcanban=atol(chuoinhap);
  	NewNV.luongcanban=double(NewNV.luongcanban);
  	
    return NewNV;
  }
  //-----------------------------------------------------------------------
  //Them nhan vien vao danh sach 
  void DSNHANVIEN::themnhanvien(KIEUNV Nhanvien)
  {
  	
  	KIEUNODE pnew=new node;
  	pnew->nhanvien = Nhanvien;
  	pnew->next = pnew->pre=NULL;
  
  	if(phead == NULL)
  	{
  		phead = ptail = pnew;
  	}
  	else
  	{
  			ptail->next = pnew;
  			pnew->pre = ptail;
  			ptail = pnew;
  	}
  		
  }
  //Nhap bang cham cong nhan vien
  void DSNHANVIEN::nhapbangchamcong(int manv)
  {
  	char chuoinhap[51];
  	int thang;
  	KIEUNODE tam=new node;
  	tm thoigian;	
  	_getsystime(&thoigian);
  	FILE *f;
  	char tenfile[12];
  	cout<<"Ban muon nhap bang cham cong thang nao?";
  	flush(cout);
  	gets(chuoinhap);
  	while ((dulieulaso(chuoinhap))==false)
  	{
  		cout<<"Ban da nhap sai,xin vui long nhap lai: ";
  		flush(cout);
  		gets(chuoinhap);
  	}
  	thang=atoi(chuoinhap);
  	if (thang!=thoigian.tm_mon+1)
  		cout<<"Ban chi co the nhap bang cham cong thang hien tai";
  	else
  	{
  		tam=timnhanvien(manv);
  		if (tam==NULL)
  			cout<<"Khong ton tai ma nhan vien nay";
  		else
  		{
  			//Nhap so ngay nghi co phep cua nhan vien
  			cout<<"Nhap so ngay nghi co phep cua nhan vien: ";
  			flush(cout);
  			gets(chuoinhap);
  			while(1)
  			{
  				if ((dulieulaso(chuoinhap)) && (atoi(chuoinhap)<29))
  					break;
  				cout<<"Ban da nhap sai,xin vui long nhap lai: ";
  				flush(cout);
  				gets(chuoinhap);
  			}
  			tam->nhanvien.nghicophep=atoi(chuoinhap);
  			//Nhap so ngay nghi khong phep cua nhan vien
  			cout<<"Nhap so ngay nghi khong phep cua nhan vien: ";
  			flush(cout);
  			gets(chuoinhap);
  			while (1)
  			{
  				if ((dulieulaso(chuoinhap)) && (atoi(chuoinhap)<29))
  					break;
  				cout<<"Ban da nhap sai,xin vui long nhap lai: ";
  				flush(cout);
  				gets(chuoinhap);
  			}
  			tam->nhanvien.nghikophep=atoi(chuoinhap);
  			//Nhap so ngay lam them cua nhan vien
  			cout<<"Nhap so ngay lam them cua nhan vien: ";
  			flush(cout);
  			gets(chuoinhap);
  			while (1)
  			{
  				
  				if ((dulieulaso(chuoinhap)) && (atoi(chuoinhap)<29))
  					break;
  				cout<<"Ban da nhap sai,xin vui long nhap lai: ";
  				flush(cout);
  				gets(chuoinhap);
  			}
  			tam->nhanvien.lamthem=atoi(chuoinhap);
  			//Nhap ket qua lam viec cua nhan vien
  			cout<<"Nhap ket qua lam viec(T:Tot,TB:Trung binh,K:Kem): ";
  	  	flush(cout);
  	  	gets(chuoinhap);
  	  	strupr(chuoinhap);
  	  	while (strcmp(chuoinhap,"T")!=0
  					&& strcmp(chuoinhap,"TB")!=0
  					&& strcmp(chuoinhap,"K")!=0)
  	  	{
  	  		cout<<"Ban da nhap sai,vui long nhap lai: ";
  	  		flush(cout);
  	  		gets(chuoinhap);
  	  		strupr(chuoinhap);
  			}
  			strcpy(tam->nhanvien.ketquacv,chuoinhap);
  		}
  		tam->nhanvien.luongthuclanh.luong=tinhluong(tam->nhanvien.socon,tam->nhanvien.vanhoa,tam->nhanvien.luongcanban, tam->nhanvien.nghikophep,tam->nhanvien.lamthem);
  		cout<<"Luong thang "<<thoigian.tm_mon+1<<" nam "<<thoigian.tm_year+1900<<" la: "<<tam->nhanvien.luongthuclanh.luong;
  		//Ghi luong thuc lanh thang nay ra file
  		strcpy(tenfile,(char*)tam->nhanvien.manv);
  		strcat(tenfile,"_Luong.dat");
  		LUONG* tam1=new LUONG;
  		tam1->luong=tam->nhanvien.luongthuclanh.luong;
  		tam1->thang=thoigian.tm_mon+1;
  		tam1->nam=thoigian.tm_year;
  		f=fopen(tenfile,"wb");
  		if(!f)
  			cout<<"Khong tao duoc tap tin nay";
  		else
  		{
  			fwrite(tam1,sizeof(LUONG),1,f);
  			fclose(f);
  			cout<<"Luu thanh cong."<<endl;
  		}
  	}
  }
  
  //---------------------------------------------------------------
  void DSNHANVIEN::xemlilichnhanvien(int manv)
  {
  	KIEUNODE tam = timnhanvien(manv);
  	if(tam == NULL)
  		cout<<"Khong co ma so nhan vien nay";
  	else
  	{
  		cout << "\nMa so nhan vien  : " << tam->nhanvien.manv;
  		cout << "\nTen        : " << tam->nhanvien.tennv;
  		cout << "\nTinh trang hon nhan: " << tam->nhanvien.honnhan;
  		cout << "\nDia chi      : " << tam->nhanvien.diachi;
  		cout << "\nSo con       : " << tam->nhanvien.socon;
  		cout << "\nTrinh do van hoa  : " << tam->nhanvien.vanhoa;
  		cout << "\nLuong can ban   : " << tam->nhanvien.luongcanban;
  	}
  	
  }
  //---------------------------------------------------------------
  //Xem bang cham cong
  void DSNHANVIEN::xembangchamcong(int manv)
  {
  	KIEUNODE tam = timnhanvien(manv);
  	tm thoigian;
  	_getsystime(&thoigian);
  	if(tam == NULL)
  		cout<<"Khong co ma so nhan vien nay";
  	else
  	{
  		cout << "\nBang cham cong thang "<<thoigian.tm_mon+1<<" nam "<<thoigian.tm_year+1900;
  		cout << "\nMa so nhan vien      : " << tam->nhanvien.manv;
  		cout << "\nSo ngay nghi co phep    : " << tam->nhanvien.nghicophep;
  		cout << "\nSo ngay nghi khong phep  : " << tam->nhanvien.nghikophep;
  		cout << "\nSo ngay lam them      : " << tam->nhanvien.lamthem;
  		cout << "\nLuong thuc lanh trong thang: " << tinhluong(tam->nhanvien.socon,tam->nhanvien.vanhoa,tam->nhanvien.luongcanban,tam->nhanvien.nghikophep,tam->nhanvien.lamthem);
  	}
  	
  }
  //----------------------------------------------------------------
  //Xem luong 
  void DSNHANVIEN::xemluong(int manv)
  {
  	int thang;
  	int nam;
  	char chuoinhap[4];
  	cout<<"Ban muon xem thang nao?";
  	flush(cout);
  	gets(chuoinhap);
  	while (1)
  	{
  		if ((dulieulaso(chuoinhap)) && (atoi(chuoinhap)<=12))
  					break;
  		cout<<"Ban da nhap sai,xin vui long nhap lai: ";
  		flush(cout);
  		gets(chuoinhap);
  	}
  	thang=atoi(chuoinhap);
  	cout<<"Ban muon xem nam nao?";
  	flush(cout);
  	gets(chuoinhap);
  	while (1)
  	{
  		if ((dulieulaso(chuoinhap)) && (atoi(chuoinhap)<=9999))
  					break;
  		cout<<"Ban da nhap sai,xin vui long nhap lai: ";
  		flush(cout);
  		gets(chuoinhap);
  	}
  	nam=atoi(chuoinhap);
  	LUONG mangtam[100];
  	KIEUNODE tam=new node;
  	LUONG *luongtam=new LUONG;
  	FILE *f;
  	char tenfile[12];	
  	tam=timnhanvien(manv);
  	strcpy(tenfile,(char*)tam->nhanvien.manv);
  	strcat(tenfile,"_Luong.dat");
  	f = fopen(tenfile,"rb");
  	int i=0;
  	while(!feof(f))
  		{
  			
  			if(fread(luongtam,sizeof(LUONG),1,f) == 0)
  				break;
  			else
  			{
  				fread(luongtam,sizeof(LUONG),1,f);
  				mangtam[i].luong=luongtam->luong;
  				mangtam[i].thang=luongtam->thang;
  				mangtam[i].nam=luongtam->nam;
  				i+=1;
  			}
  		}
  		fclose(f);
  	for(i=0;i<100;i++)
  	{
  		if((mangtam[i].thang==thang)&&(mangtam[i].nam==nam))
  		{	
  			cout<<"Luong thuc lanh thang nay la "<<mangtam[i].luong;
  			break;
  		}
  
  	}
  	cout<<"Chua co luong thang nay";
  	
  }
  
  //----------------------------------------------------------------------
  //Duyet xem danh sach ma nhan vien va ten nhan vien
  void DSNHANVIEN::xemdanhsachnhanvien()
  {
  	KIEUNODE tam = new node;
  	tam = phead;
  	if(phead == NULL)
  		cout<<"Danh sach rong.\n";
  	else
  	{
  		cout<<"Ma nhan vien"<<"\t"<<"Ten nhan vien"<<endl;
  		cout<<"^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^\n";
  		while(tam!=NULL)
  		{
  			cout<<tam->nhanvien.manv<<"\t\t"<<tam->nhanvien.tennv<<endl;
  			tam=tam->next;
  		}
  	}
  }
  //------------------------------------------------------------------------
  //Xoa li lich nhan vien
  void DSNHANVIEN::xoanhanvien(int manv)
  {
  	KIEUNODE tam = timnhanvien(manv);
  	if(tam == NULL)
  	cout<<"Khong ton tai ma so nhan vien nay";
  	else
  	{
  		if((tam == phead) && (phead == ptail))//Danh sach rong
  		{
  			phead = ptail = NULL;
  			delete tam;
  			cout<<"Danh sach da bi xoa rong.\n";
  		}
  		else if(tam == phead)//Xoa dau
  		{
  			phead = phead->next;
  			tam->next->pre=NULL;
  			delete tam;
  			cout<<"Xoa thanh cong\n";
  		}
  		else if (tam == ptail)//Xoa cuoi
  		{
  			ptail = ptail->pre;
  			ptail->next=NULL;
  			tam->next=tam->pre=NULL;
  			delete tam;
  			cout<<"Xoa thanh cong\n";
  		}
  		else					//Xoa giua
  		{
  			tam->pre->next=tam->next;
  			tam->next->pre=tam->pre;
  			tam->next=tam->pre=NULL;
  			delete tam;
  			cout<<"Xoa thanh cong\n";
  		}
  	}
  }
  
  //------------------------------------------------------------------------
  //Sua li lich nhan vien
  void DSNHANVIEN::sualilichnhanvien(int manv)
  {
  	KIEUNODE tam=new node;
  	tam=timnhanvien(manv);
  	if (tam==NULL)
  		cout<<"Khong ton tai nhan vien nay";
  	else
  	{
  		tam->nhanvien=nhaplilichnhanvien();
  	}
  }
  
  //-------------------------------------------------------------------------
  //Sua bang cham cong 
  void DSNHANVIEN::suabangchamcong(int manv)
  {
  	nhapbangchamcong(manv);
  }
  
  //-------------------------------------------------------------------------
  void DSNHANVIEN::noibot()
  {
  	KIEUNODE tam1 = new node;
  	KIEUNODE tam2 = new node;
  	tam1=phead;
  	if(tam1 == NULL)
  		return; 
  	while(tam1!=ptail)
  	{
  		tam2 = ptail;
  		while(tam1!=tam2)
  		{
  			if(tam2->nhanvien.manv < tam2->pre->nhanvien.manv)
  			{
  				KIEUNV temp;
  				temp = tam2->nhanvien;
  				tam2->nhanvien = tam2->pre->nhanvien;
  				tam2->pre->nhanvien = temp;
  			}
  
  			tam2=tam2->pre;
  		}
  		tam1=tam1->next;
  	
  	
  	}
  }
  //-------------------------------------------------------------------------
  //Ham nhap ma nhan vien
  int DSNHANVIEN::nhapmanv()
  {
  	char chuoinhap[7];
  	cout<<"Nhap ma nhan vien(Day 4 chu so): ";
  	flush(cout);
  	gets(chuoinhap);
  	while (1)
  	{
  		if ((dulieulaso(chuoinhap)) && ((int)strlen(chuoinhap)==4))
  			break;
  		cout<<"Ban da nhap sai,xin vui long nhap lai: ";
  		flush(cout);
  		gets(chuoinhap);
  	}
  	return atoi(chuoinhap);
  }
  
  void main()
  {
  	DSNHANVIEN hoso;
  	int manv;
  	int a;
  	hoso.docfile();
  	do{
  		cout<<"\n           CHUONG TRINH QUAN LY NHAN SU  ";
  		cout<<"\n<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><"<<endl;
          cout<<"\n                           "<<endl;
  		cout<<"       Them nhan vien        : 1"<<endl;
  		cout<<"       Xem li lich nhan vien.    : 2"<<endl;
  		cout<<"       Cham cong nhan vien     : 3"<<endl;
  		cout<<"       Xem bang cham cong nhan vien : 4"<<endl;
  		cout<<"       Sua li lich nhan vien    : 5"<<endl;
  		cout<<"       Sua bang cham cong nhan vien : 6"<<endl;
  		cout<<"       Xem luong nhan vien     : 7"<<endl;
  		cout<<"       Xem danh sach nhan vien   : 8"<<endl;
  		cout<<"       Sap xep noi bot       : 9"<<endl;
  		cout<<"       Luu lai danh sach      : 10"<<endl;
  		cout<<"       Thoat            : 11"<<endl;
  		cout<<"Moi ban chon chuc nang tuong ung roi nhan enter: ";
  		cin>>a;
  		switch(a)
  		{
  			case 1: 
  			{	
  				hoso.themnhanvien(hoso.nhaplilichnhanvien()); 
  				break;
  			}	
  
  			case 2: 
  			{
  				manv=hoso.nhapmanv();
  				hoso.xemlilichnhanvien(manv);
  				break;
  			}	
  
  			case 3:
  			{
  				hoso.nhapbangchamcong(manv);
  				break;
  			}
  			case 4:
  			{
  				manv=hoso.nhapmanv();
  				hoso.xembangchamcong(manv);
  				break;
  			}
  			case 5:
  			{
  				manv=hoso.nhapmanv();
  				hoso.sualilichnhanvien(manv);
  				break;
  			}
  			case 6: 
  			{
  				manv=hoso.nhapmanv();
  				hoso.suabangchamcong(manv);
  			}
  			case 7:
  			{
  				manv=hoso.nhapmanv();
  				hoso.xemluong(manv);
  				break;
  			}
  			case 8: 
  			{
  				hoso.xemdanhsachnhanvien();
  				break;
  			}
  			case 9: 
  			{
  				hoso.noibot();
  				break;
  			}
  			case 10:
  			{
  				hoso.luufile();
  				break;
  			}
  			default:
  			break;
  		}
  
  	}while(a!=11);
  }
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi sqrt1 : 04-06-2008 lúc 02:46 PM. Lý do: cho code vào tag

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  589

  Nhờ mode xóa giúp bài này. Cám ơn.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Ada : 05-06-2008 lúc 01:17 PM. Lý do: Yêu cầu của mình đã được đáp ứng

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  589

  Ngay lệnh 1 cũng không chạy.

  Code:
             CHUONG TRINH QUAN LY NHAN SU
  <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><
  
  
         Them nhan vien        : 1
         Xem li lich nhan vien.    : 2
         Cham cong nhan vien     : 3
         Xem bang cham cong nhan vien : 4
         Sua li lich nhan vien    : 5
         Sua bang cham cong nhan vien : 6
         Xem luong nhan vien     : 7
         Xem danh sach nhan vien   : 8
         Sap xep noi bot       : 9
         Luu lai danh sach      : 10
         Thoat            : 11
  Moi ban chon chuc nang tuong ung roi nhan enter: 1
  Nhap ma nhan vien(Day 4 chu so): Ban da nhap sai,xin vui long nhap lai: 1
  Ban da nhap sai,xin vui long nhap lai: 0a
  Ban da nhap sai,xin vui long nhap lai: 015
  Ban da nhap sai,xin vui long nhap lai: AAA
  Ban da nhap sai,xin vui long nhap lai: 12345
  Ban da nhap sai,xin vui long nhap lai: 1234
  Nhap ten nhan vien(Toi da 30 ki tu): Nguyen Thanh Anh
  Ban da nhap sai,xin vui long nhap lai: Nguyen
  Ban da nhap sai,xin vui long nhap lai: Nguyen Thuy Anh
  Ban da nhap sai,xin vui long nhap lai: xxx
  Nhap tinh trang hon nhan(M:co gia dinh,S:doc than):
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Các đề tài tương tự

 1. Even click button trong quá trình runtime
  Gửi bởi itnewer trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 06-07-2012, 08:02 PM
 2. Mã nguồn C Lỗi Lỗi runtime trong hàm nhập scanf()?
  Gửi bởi daihai_hdh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 21
  Bài viết cuối: 30-05-2011, 10:28 AM
 3. Sử dụng RunTime Compiler trong C# như thế nào?
  Gửi bởi bynoud trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 12-03-2011, 10:14 AM
 4. Cần xác định lỗi khi Runtime trong C#.
  Gửi bởi iamonlining trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 20
  Bài viết cuối: 27-11-2010, 11:24 PM
 5. Một lỗi khó hiểu về runtime library, mong mọi người giúp đỡ T__T
  Gửi bởi babe trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 17-03-2009, 09:39 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn