Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Ai rành về con trỏ trong C++ tìm giúp lỗi runtime này,gấp gấp

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2008
  Bài viết
  1

  Mặc định Ai rành về con trỏ trong C++ tìm giúp lỗi runtime này,gấp gấp

  thêm 1 nhân viên vào,sau đó chọn 3 để nhập bảng chấm công,khi nhập vào tháng hiện tại thì die luôn,anh e tìm giúp mình cách sửa lỗi với,thanks
  Code:
  #include<iostream.h>
  #include<stdio.h>
  #include<stdlib.h>
  #include<string.h>
  #include<time.h>
  
  typedef struct LUONG 
  {
  	double luong;
  	int thang;
  	int nam;
  };
  //Kieu du lieu nhan vien
  typedef struct NHANVIEN
  {
    int manv;
    char tennv[30];
    char honnhan[1];
    char diachi[50];
    int socon;
    char vanhoa[2];
    double luongcanban;
    int nghicophep;
    int nghikophep;
    int lamthem;
    char ketquacv[2];
    LUONG luongthuclanh;
  }KIEUNV;
  
  //NODE danh sach nhan vien
  typedef struct NODE
  {
    KIEUNV nhanvien;
    NODE* next;
    NODE* pre;
  }node;
  typedef node *KIEUNODE;
  
  //Danh sach nhan vien(Su dung danh sach lien ket doi)
  class DSNHANVIEN
  {
  public:
  	KIEUNODE phead,ptail;
  	DSNHANVIEN();
  	void docfile();
  	void luufile();
  	bool empty();
  	bool dulieulaso(char chuoinhap[51]);
  	bool dulieulachu(char chuoinhap[51]);
  	double tinhluong(int socon,char vanhoa[2],double luongcanban,int nghikophep,int lamthem);
  	KIEUNODE timnhanvien(int manv);
  	KIEUNV nhaplilichnhanvien();
  	void themnhanvien(KIEUNV Nhanvien);
  	void nhapbangchamcong(int manv);
  	void xemlilichnhanvien(int manv);
  	void xembangchamcong(int manv);
  	void xemluong(int manv);
  	void xemdanhsachnhanvien();
  	void xoanhanvien(int manv);
  	void sualilichnhanvien(int manv);
  	void suabangchamcong(int manv);
  	void noibot();
  	int nhapmanv();
  };
  
  //-------------------------------------------------------------------------
  //Khoi tao danh sach nhan vien
  DSNHANVIEN::DSNHANVIEN()
  {
  	phead = ptail = NULL;
  }
  
  //-------------------------------------------------------------------------
  //Doc file
  void DSNHANVIEN::docfile()
  {
  	FILE *f;	
  	f = fopen("Hoso.dat","rb");
  	if(f != NULL)
  	{	
  		KIEUNV Nhanvien;
  		while(!feof(f))
  		{
  
  			if(fread(&Nhanvien,sizeof(KIEUNV),1,f) == 0)
  				break;
  			else
  			{
  				themnhanvien(Nhanvien);
  			}
  		}
  		fclose(f);
  	}
  }
  
  //------------------------------------------------------------------------
  //Luu file
  void DSNHANVIEN::luufile()
  {
  	KIEUNODE tam = new node;
  	FILE *f;
  	f=fopen("Hoso.dat","wb");
  	if(!f)
  		cout<<"Khong tao duoc tap tin";
  	else
  	{
  		tam = phead;
  		while(tam!=NULL)
  		{
  			fwrite(tam,sizeof(KIEUNV),1,f);
  			tam = tam->next;
  		}
  		fclose(f);
  		cout<<"Da luu xong"<<endl;
  	}
  	
  }
  //Kiem tra danh sach nhan vien co rong
  bool DSNHANVIEN::empty()
  {
    if (phead==NULL)
      return true;
    else
      return false;
  }
  
  //--------------------------------------------------------------------------
  //Kiem tra du lieu la so
  bool DSNHANVIEN::dulieulaso(char chuoinhap[51])
  {
  	for(int j=0;j<(int)strlen(chuoinhap);j++)
  	{
  		if(strchr("0123456789",chuoinhap[j])==NULL)
  		{
  			return false;
  		}
  	}
  	return true;
  }
  
  //--------------------------------------------------------------------------
  //Kiem tra du lieu la chu
  bool DSNHANVIEN::dulieulachu(char chuoinhap[51])
  {
  	for(int j=0;j<(int)strlen(chuoinhap);j++)
  	{
  		if(strchr("abcdefghijklmnopqrstuwvxyz ",chuoinhap[j])==NULL)
  		{
  			return false;
  		}
  	}
  	return true;
  }
  //--------------------------------------------------------------------
  //Ham tinh luong nhan vien
  double DSNHANVIEN::tinhluong(int socon,char vanhoa[2],double luongcanban,int nghikophep,int lamthem)
  {
  	
  	double phutroi = 0;
  	if(socon>2)
  		phutroi=phutroi+(luongcanban*5)/100;
  	if(strcmp(vanhoa,"CH")==0)
  		phutroi=phutroi+(luongcanban*10)/100;
  	if(lamthem>0)
  		phutroi=phutroi+((luongcanban*5)/100)/lamthem;
  	if(nghikophep>0)
  		phutroi=phutroi-((luongcanban*5)/100)/nghikophep;
  	return luongcanban + phutroi;
  	
  }
  
  //---------------------------------------------------------------------------
  //Ham tim kiem nhan vien
  KIEUNODE DSNHANVIEN::timnhanvien(int manv)
  {
  	KIEUNODE tam = new node;
  	tam = phead;
  	if(phead == NULL)
  		return NULL;
  
  	while(tam != NULL)
  	{
  		if(tam->nhanvien.manv== manv)
  			break;
  		tam = tam->next;
  	}
  	return tam;
  }
  
  //------------------------------------------------------------
  //Nhap li lich nhan vien
  KIEUNV DSNHANVIEN::nhaplilichnhanvien()
  {
  	KIEUNV NewNV;
  	char chuoinhap[51];
  	//Nhap ma nhan vien
  	cout<<"Nhap ma nhan vien(Day 4 chu so): ";
  	flush(cout);
  	gets(chuoinhap);
  	while(1)
  	{
  		if((dulieulaso(chuoinhap)) && ((int)strlen(chuoinhap)==4))
  			break;
  		cout<<"Ban da nhap sai,xin vui long nhap lai: ";
  		flush(cout);
  		gets(chuoinhap);
  	}
  	NewNV.manv=atoi(chuoinhap);
  	//Nhap ten nhan vien
  	cout<<"Nhap ten nhan vien(Toi da 30 ki tu): ";
  	flush(cout);
  	gets(chuoinhap);
  	while (1)
  	{
  		if((dulieulachu(chuoinhap)) && ((int)strlen(chuoinhap)<=30))
  			break;
  		cout<<"Ban da nhap sai,xin vui long nhap lai: ";
  		flush(cout);
  		gets(chuoinhap);
  	}
  	strcpy(NewNV.tennv,chuoinhap);
  	//Nhap tinh trang hon nhan
    cout<<"Nhap tinh trang hon nhan(M:co gia dinh,S:doc than): ";
    flush(cout);
    gets(chuoinhap);
    strupr(chuoinhap);
    while (strcmp(chuoinhap,"M")!=0 && strcmp(chuoinhap,"S")!=0)
    {
    	cout<<"Ban da nhap sai,vui long nhap lai: ";
    	flush(cout);
    	gets(chuoinhap);
    	strupr(chuoinhap);
  	}
  	strcpy(NewNV.honnhan,chuoinhap);
  	//Nhap dia chi nhan vien
    cout<<"Nhap dia chi nhan vien(Toi da 50 ki tu): ";
  	flush(cout);
  	gets(chuoinhap);
  	while ((int)strlen(chuoinhap)>50)
  	{
  		cout<<"Ban da nhap sai,xin vui long nhap lai: ";
  		flush(cout);
  		gets(chuoinhap);
  	}
  	strcpy(NewNV.diachi,chuoinhap);
  	//Nhap so con nhan vien
  	cout<<"Nhap so con nhan vien(Toi da 20): ";
  	flush(cout);
  	gets(chuoinhap);
  	while (1)
  	{
  		if((dulieulaso(chuoinhap)) && (atoi(chuoinhap)<=20))
  			break;
  		cout<<"Ban da nhap sai,xin vui long nhap lai: ";
  		flush(cout);
  		gets(chuoinhap);
  	}
  	NewNV.socon=atoi(chuoinhap);
    //Nhap trinh do van hoa
    cout<<"Nhap trinh do van hoa(CH:Cao hoc,DH:Dai hoc,CD:Cao dang,TC:Trung cap): ";
    flush(cout);
    gets(chuoinhap);
    strupr(chuoinhap);
    while (strcmp(chuoinhap,"CH")!=0
  			&& strcmp(chuoinhap,"DH")!=0
  			&& strcmp(chuoinhap,"CD")!=0
  			&& strcmp(chuoinhap,"TC")!=0)
    {
    	cout<<"Ban da nhap sai,vui long nhap lai: ";
    	flush(cout);
    	gets(chuoinhap);
    	strupr(chuoinhap);
  	}
  	strcpy(NewNV.vanhoa,chuoinhap);
  	//Nhap luong can ban 
    cout<<"Nhap luong can ban nhan vien(So nho hon 1.000.000.000: ";
    flush(cout);
  	gets(chuoinhap);
  	while (1)
  	{
  		if ((dulieulaso(chuoinhap)) && ((int)strlen(chuoinhap)<10))
  			break;
  		cout<<"Ban da nhap sai,xin vui long nhap lai: ";
  		flush(cout);
  		gets(chuoinhap);
  	}
  	NewNV.luongcanban=atol(chuoinhap);
  	NewNV.luongcanban=double(NewNV.luongcanban);
  	
    return NewNV;
  }
  //-----------------------------------------------------------------------
  //Them nhan vien vao danh sach 
  void DSNHANVIEN::themnhanvien(KIEUNV Nhanvien)
  {
  	
  	KIEUNODE pnew=new node;
  	pnew->nhanvien = Nhanvien;
  	pnew->next = pnew->pre=NULL;
  
  	if(phead == NULL)
  	{
  		phead = ptail = pnew;
  	}
  	else
  	{
  			ptail->next = pnew;
  			pnew->pre = ptail;
  			ptail = pnew;
  	}
  		
  }
  //Nhap bang cham cong nhan vien
  void DSNHANVIEN::nhapbangchamcong(int manv)
  {
  	char chuoinhap[51];
  	int thang;
  	KIEUNODE tam=new node;
  	tm thoigian;	
  	_getsystime(&thoigian);
  	FILE *f;
  	char tenfile[12];
  	cout<<"Ban muon nhap bang cham cong thang nao?";
  	flush(cout);
  	gets(chuoinhap);
  	while ((dulieulaso(chuoinhap))==false)
  	{
  		cout<<"Ban da nhap sai,xin vui long nhap lai: ";
  		flush(cout);
  		gets(chuoinhap);
  	}
  	thang=atoi(chuoinhap);
  	if (thang!=thoigian.tm_mon+1)
  		cout<<"Ban chi co the nhap bang cham cong thang hien tai";
  	else
  	{
  		tam=timnhanvien(manv);
  		if (tam==NULL)
  			cout<<"Khong ton tai ma nhan vien nay";
  		else
  		{
  			//Nhap so ngay nghi co phep cua nhan vien
  			cout<<"Nhap so ngay nghi co phep cua nhan vien: ";
  			flush(cout);
  			gets(chuoinhap);
  			while(1)
  			{
  				if ((dulieulaso(chuoinhap)) && (atoi(chuoinhap)<29))
  					break;
  				cout<<"Ban da nhap sai,xin vui long nhap lai: ";
  				flush(cout);
  				gets(chuoinhap);
  			}
  			tam->nhanvien.nghicophep=atoi(chuoinhap);
  			//Nhap so ngay nghi khong phep cua nhan vien
  			cout<<"Nhap so ngay nghi khong phep cua nhan vien: ";
  			flush(cout);
  			gets(chuoinhap);
  			while (1)
  			{
  				if ((dulieulaso(chuoinhap)) && (atoi(chuoinhap)<29))
  					break;
  				cout<<"Ban da nhap sai,xin vui long nhap lai: ";
  				flush(cout);
  				gets(chuoinhap);
  			}
  			tam->nhanvien.nghikophep=atoi(chuoinhap);
  			//Nhap so ngay lam them cua nhan vien
  			cout<<"Nhap so ngay lam them cua nhan vien: ";
  			flush(cout);
  			gets(chuoinhap);
  			while (1)
  			{
  				
  				if ((dulieulaso(chuoinhap)) && (atoi(chuoinhap)<29))
  					break;
  				cout<<"Ban da nhap sai,xin vui long nhap lai: ";
  				flush(cout);
  				gets(chuoinhap);
  			}
  			tam->nhanvien.lamthem=atoi(chuoinhap);
  			//Nhap ket qua lam viec cua nhan vien
  			cout<<"Nhap ket qua lam viec(T:Tot,TB:Trung binh,K:Kem): ";
  	  	flush(cout);
  	  	gets(chuoinhap);
  	  	strupr(chuoinhap);
  	  	while (strcmp(chuoinhap,"T")!=0
  					&& strcmp(chuoinhap,"TB")!=0
  					&& strcmp(chuoinhap,"K")!=0)
  	  	{
  	  		cout<<"Ban da nhap sai,vui long nhap lai: ";
  	  		flush(cout);
  	  		gets(chuoinhap);
  	  		strupr(chuoinhap);
  			}
  			strcpy(tam->nhanvien.ketquacv,chuoinhap);
  		}
  		tam->nhanvien.luongthuclanh.luong=tinhluong(tam->nhanvien.socon,tam->nhanvien.vanhoa,tam->nhanvien.luongcanban, tam->nhanvien.nghikophep,tam->nhanvien.lamthem);
  		cout<<"Luong thang "<<thoigian.tm_mon+1<<" nam "<<thoigian.tm_year+1900<<" la: "<<tam->nhanvien.luongthuclanh.luong;
  		//Ghi luong thuc lanh thang nay ra file
  		strcpy(tenfile,(char*)tam->nhanvien.manv);
  		strcat(tenfile,"_Luong.dat");
  		LUONG* tam1=new LUONG;
  		tam1->luong=tam->nhanvien.luongthuclanh.luong;
  		tam1->thang=thoigian.tm_mon+1;
  		tam1->nam=thoigian.tm_year;
  		f=fopen(tenfile,"wb");
  		if(!f)
  			cout<<"Khong tao duoc tap tin nay";
  		else
  		{
  			fwrite(tam1,sizeof(LUONG),1,f);
  			fclose(f);
  			cout<<"Luu thanh cong."<<endl;
  		}
  	}
  }
  
  //---------------------------------------------------------------
  void DSNHANVIEN::xemlilichnhanvien(int manv)
  {
  	KIEUNODE tam = timnhanvien(manv);
  	if(tam == NULL)
  		cout<<"Khong co ma so nhan vien nay";
  	else
  	{
  		cout << "\nMa so nhan vien  : " << tam->nhanvien.manv;
  		cout << "\nTen        : " << tam->nhanvien.tennv;
  		cout << "\nTinh trang hon nhan: " << tam->nhanvien.honnhan;
  		cout << "\nDia chi      : " << tam->nhanvien.diachi;
  		cout << "\nSo con       : " << tam->nhanvien.socon;
  		cout << "\nTrinh do van hoa  : " << tam->nhanvien.vanhoa;
  		cout << "\nLuong can ban   : " << tam->nhanvien.luongcanban;
  	}
  	
  }
  //---------------------------------------------------------------
  //Xem bang cham cong
  void DSNHANVIEN::xembangchamcong(int manv)
  {
  	KIEUNODE tam = timnhanvien(manv);
  	tm thoigian;
  	_getsystime(&thoigian);
  	if(tam == NULL)
  		cout<<"Khong co ma so nhan vien nay";
  	else
  	{
  		cout << "\nBang cham cong thang "<<thoigian.tm_mon+1<<" nam "<<thoigian.tm_year+1900;
  		cout << "\nMa so nhan vien      : " << tam->nhanvien.manv;
  		cout << "\nSo ngay nghi co phep    : " << tam->nhanvien.nghicophep;
  		cout << "\nSo ngay nghi khong phep  : " << tam->nhanvien.nghikophep;
  		cout << "\nSo ngay lam them      : " << tam->nhanvien.lamthem;
  		cout << "\nLuong thuc lanh trong thang: " << tinhluong(tam->nhanvien.socon,tam->nhanvien.vanhoa,tam->nhanvien.luongcanban,tam->nhanvien.nghikophep,tam->nhanvien.lamthem);
  	}
  	
  }
  //----------------------------------------------------------------
  //Xem luong 
  void DSNHANVIEN::xemluong(int manv)
  {
  	int thang;
  	int nam;
  	char chuoinhap[4];
  	cout<<"Ban muon xem thang nao?";
  	flush(cout);
  	gets(chuoinhap);
  	while (1)
  	{
  		if ((dulieulaso(chuoinhap)) && (atoi(chuoinhap)<=12))
  					break;
  		cout<<"Ban da nhap sai,xin vui long nhap lai: ";
  		flush(cout);
  		gets(chuoinhap);
  	}
  	thang=atoi(chuoinhap);
  	cout<<"Ban muon xem nam nao?";
  	flush(cout);
  	gets(chuoinhap);
  	while (1)
  	{
  		if ((dulieulaso(chuoinhap)) && (atoi(chuoinhap)<=9999))
  					break;
  		cout<<"Ban da nhap sai,xin vui long nhap lai: ";
  		flush(cout);
  		gets(chuoinhap);
  	}
  	nam=atoi(chuoinhap);
  	LUONG mangtam[100];
  	KIEUNODE tam=new node;
  	LUONG *luongtam=new LUONG;
  	FILE *f;
  	char tenfile[12];	
  	tam=timnhanvien(manv);
  	strcpy(tenfile,(char*)tam->nhanvien.manv);
  	strcat(tenfile,"_Luong.dat");
  	f = fopen(tenfile,"rb");
  	int i=0;
  	while(!feof(f))
  		{
  			
  			if(fread(luongtam,sizeof(LUONG),1,f) == 0)
  				break;
  			else
  			{
  				fread(luongtam,sizeof(LUONG),1,f);
  				mangtam[i].luong=luongtam->luong;
  				mangtam[i].thang=luongtam->thang;
  				mangtam[i].nam=luongtam->nam;
  				i+=1;
  			}
  		}
  		fclose(f);
  	for(i=0;i<100;i++)
  	{
  		if((mangtam[i].thang==thang)&&(mangtam[i].nam==nam))
  		{	
  			cout<<"Luong thuc lanh thang nay la "<<mangtam[i].luong;
  			break;
  		}
  
  	}
  	cout<<"Chua co luong thang nay";
  	
  }
  
  //----------------------------------------------------------------------
  //Duyet xem danh sach ma nhan vien va ten nhan vien
  void DSNHANVIEN::xemdanhsachnhanvien()
  {
  	KIEUNODE tam = new node;
  	tam = phead;
  	if(phead == NULL)
  		cout<<"Danh sach rong.\n";
  	else
  	{
  		cout<<"Ma nhan vien"<<"\t"<<"Ten nhan vien"<<endl;
  		cout<<"^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^\n";
  		while(tam!=NULL)
  		{
  			cout<<tam->nhanvien.manv<<"\t\t"<<tam->nhanvien.tennv<<endl;
  			tam=tam->next;
  		}
  	}
  }
  //------------------------------------------------------------------------
  //Xoa li lich nhan vien
  void DSNHANVIEN::xoanhanvien(int manv)
  {
  	KIEUNODE tam = timnhanvien(manv);
  	if(tam == NULL)
  	cout<<"Khong ton tai ma so nhan vien nay";
  	else
  	{
  		if((tam == phead) && (phead == ptail))//Danh sach rong
  		{
  			phead = ptail = NULL;
  			delete tam;
  			cout<<"Danh sach da bi xoa rong.\n";
  		}
  		else if(tam == phead)//Xoa dau
  		{
  			phead = phead->next;
  			tam->next->pre=NULL;
  			delete tam;
  			cout<<"Xoa thanh cong\n";
  		}
  		else if (tam == ptail)//Xoa cuoi
  		{
  			ptail = ptail->pre;
  			ptail->next=NULL;
  			tam->next=tam->pre=NULL;
  			delete tam;
  			cout<<"Xoa thanh cong\n";
  		}
  		else					//Xoa giua
  		{
  			tam->pre->next=tam->next;
  			tam->next->pre=tam->pre;
  			tam->next=tam->pre=NULL;
  			delete tam;
  			cout<<"Xoa thanh cong\n";
  		}
  	}
  }
  
  //------------------------------------------------------------------------
  //Sua li lich nhan vien
  void DSNHANVIEN::sualilichnhanvien(int manv)
  {
  	KIEUNODE tam=new node;
  	tam=timnhanvien(manv);
  	if (tam==NULL)
  		cout<<"Khong ton tai nhan vien nay";
  	else
  	{
  		tam->nhanvien=nhaplilichnhanvien();
  	}
  }
  
  //-------------------------------------------------------------------------
  //Sua bang cham cong 
  void DSNHANVIEN::suabangchamcong(int manv)
  {
  	nhapbangchamcong(manv);
  }
  
  //-------------------------------------------------------------------------
  void DSNHANVIEN::noibot()
  {
  	KIEUNODE tam1 = new node;
  	KIEUNODE tam2 = new node;
  	tam1=phead;
  	if(tam1 == NULL)
  		return; 
  	while(tam1!=ptail)
  	{
  		tam2 = ptail;
  		while(tam1!=tam2)
  		{
  			if(tam2->nhanvien.manv < tam2->pre->nhanvien.manv)
  			{
  				KIEUNV temp;
  				temp = tam2->nhanvien;
  				tam2->nhanvien = tam2->pre->nhanvien;
  				tam2->pre->nhanvien = temp;
  			}
  
  			tam2=tam2->pre;
  		}
  		tam1=tam1->next;
  	
  	
  	}
  }
  //-------------------------------------------------------------------------
  //Ham nhap ma nhan vien
  int DSNHANVIEN::nhapmanv()
  {
  	char chuoinhap[7];
  	cout<<"Nhap ma nhan vien(Day 4 chu so): ";
  	flush(cout);
  	gets(chuoinhap);
  	while (1)
  	{
  		if ((dulieulaso(chuoinhap)) && ((int)strlen(chuoinhap)==4))
  			break;
  		cout<<"Ban da nhap sai,xin vui long nhap lai: ";
  		flush(cout);
  		gets(chuoinhap);
  	}
  	return atoi(chuoinhap);
  }
  
  void main()
  {
  	DSNHANVIEN hoso;
  	int manv;
  	int a;
  	hoso.docfile();
  	do{
  		cout<<"\n           CHUONG TRINH QUAN LY NHAN SU  ";
  		cout<<"\n<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><"<<endl;
          cout<<"\n                           "<<endl;
  		cout<<"       Them nhan vien        : 1"<<endl;
  		cout<<"       Xem li lich nhan vien.    : 2"<<endl;
  		cout<<"       Cham cong nhan vien     : 3"<<endl;
  		cout<<"       Xem bang cham cong nhan vien : 4"<<endl;
  		cout<<"       Sua li lich nhan vien    : 5"<<endl;
  		cout<<"       Sua bang cham cong nhan vien : 6"<<endl;
  		cout<<"       Xem luong nhan vien     : 7"<<endl;
  		cout<<"       Xem danh sach nhan vien   : 8"<<endl;
  		cout<<"       Sap xep noi bot       : 9"<<endl;
  		cout<<"       Luu lai danh sach      : 10"<<endl;
  		cout<<"       Thoat            : 11"<<endl;
  		cout<<"Moi ban chon chuc nang tuong ung roi nhan enter: ";
  		cin>>a;
  		switch(a)
  		{
  			case 1: 
  			{	
  				hoso.themnhanvien(hoso.nhaplilichnhanvien()); 
  				break;
  			}	
  
  			case 2: 
  			{
  				manv=hoso.nhapmanv();
  				hoso.xemlilichnhanvien(manv);
  				break;
  			}	
  
  			case 3:
  			{
  				hoso.nhapbangchamcong(manv);
  				break;
  			}
  			case 4:
  			{
  				manv=hoso.nhapmanv();
  				hoso.xembangchamcong(manv);
  				break;
  			}
  			case 5:
  			{
  				manv=hoso.nhapmanv();
  				hoso.sualilichnhanvien(manv);
  				break;
  			}
  			case 6: 
  			{
  				manv=hoso.nhapmanv();
  				hoso.suabangchamcong(manv);
  			}
  			case 7:
  			{
  				manv=hoso.nhapmanv();
  				hoso.xemluong(manv);
  				break;
  			}
  			case 8: 
  			{
  				hoso.xemdanhsachnhanvien();
  				break;
  			}
  			case 9: 
  			{
  				hoso.noibot();
  				break;
  			}
  			case 10:
  			{
  				hoso.luufile();
  				break;
  			}
  			default:
  			break;
  		}
  
  	}while(a!=11);
  }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi sqrt1 : 04-06-2008 lúc 02:46 PM. Lý do: cho code vào tag

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  607

  Nhờ mode xóa giúp bài này. Cám ơn.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Ada : 05-06-2008 lúc 01:17 PM. Lý do: Yêu cầu của mình đã được đáp ứng

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  607

  Ngay lệnh 1 cũng không chạy.

  Code:
             CHUONG TRINH QUAN LY NHAN SU
  <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><
  
  
         Them nhan vien        : 1
         Xem li lich nhan vien.    : 2
         Cham cong nhan vien     : 3
         Xem bang cham cong nhan vien : 4
         Sua li lich nhan vien    : 5
         Sua bang cham cong nhan vien : 6
         Xem luong nhan vien     : 7
         Xem danh sach nhan vien   : 8
         Sap xep noi bot       : 9
         Luu lai danh sach      : 10
         Thoat            : 11
  Moi ban chon chuc nang tuong ung roi nhan enter: 1
  Nhap ma nhan vien(Day 4 chu so): Ban da nhap sai,xin vui long nhap lai: 1
  Ban da nhap sai,xin vui long nhap lai: 0a
  Ban da nhap sai,xin vui long nhap lai: 015
  Ban da nhap sai,xin vui long nhap lai: AAA
  Ban da nhap sai,xin vui long nhap lai: 12345
  Ban da nhap sai,xin vui long nhap lai: 1234
  Nhap ten nhan vien(Toi da 30 ki tu): Nguyen Thanh Anh
  Ban da nhap sai,xin vui long nhap lai: Nguyen
  Ban da nhap sai,xin vui long nhap lai: Nguyen Thuy Anh
  Ban da nhap sai,xin vui long nhap lai: xxx
  Nhap tinh trang hon nhan(M:co gia dinh,S:doc than):

Các đề tài tương tự

 1. Even click button trong quá trình runtime
  Gửi bởi itnewer trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 06-07-2012, 08:02 PM
 2. Mã nguồn C Lỗi Lỗi runtime trong hàm nhập scanf()?
  Gửi bởi daihai_hdh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 21
  Bài viết cuối: 30-05-2011, 10:28 AM
 3. Sử dụng RunTime Compiler trong C# như thế nào?
  Gửi bởi bynoud trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 12-03-2011, 10:14 AM
 4. Cần xác định lỗi khi Runtime trong C#.
  Gửi bởi iamonlining trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 20
  Bài viết cuối: 27-11-2010, 11:24 PM
 5. Một lỗi khó hiểu về runtime library, mong mọi người giúp đỡ T__T
  Gửi bởi babe trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 17-03-2009, 09:39 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn