Project mình làm theo dạng 3Layer3Tier
Mình tạo ra 1 UserControl1, Sau đó kéo vào 1 Form1, nhưng bị lỗi như vầy :Sau đó mình đã code tay trong file Designer add cái UserControl đó vô, chạy rất OK, nhưng khi mở Design cái From1 thì nói báo lỗi như vầy :nên không kéo thả được giao diện.

Bạn nào có kinh nghiệm tư vấn hướng "fix" lỗi này với !


Đây là bài ví dụ 3Layer3Tier của mình về lỗi trên
Form1 sử dụng UserControl ==> bị lỗi phần Design, chạy chức năng thêm mới vẫn tốt.
Form2 k0 sử dụng UserControl ==> k0 bị lỗi phần design
Link : http://www.mediafire.com/?utw5ud9me78bwdi
(Bình thường thì không lỗi giao diện design , mà cứ sử dụng đối tượng QLKS_BUS_WebserviceSoapClient là bị lỗi)

Lỗi báo là dòng 600 file QLKS_GUI_WINAPP\Service References\QLKS_BUS_WebService\Reference.cs

Xem dòng đó thấy phương thức khởi tạo của đối tượng WebserviceSoapClient là rỗng ( chỉ có { } )