Từ 1 tới 10 trên tổng số 10 kết quả

Đề tài: Từ điển Anh-Việt dùng cây 26 phân

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  655

  Mặc định Từ điển Anh-Việt dùng cây 26 phân

  Đây là một phần mình viết hộ một người bạn để giải 1 bài tập. Nội dung là một từ điển Anh-Việt thực hiện bằng một cây 26 phân, tức là cây mà mỗi node có 26 nhánh con, mỗi nhánh tương ứng với 1 chữ cái trong bảng chữ cái Anh, cũng tương tự như cấu trúc dữ liệu tạo ra trong thuật toán sắp xếp theo cơ số (radix sort) 26. Thời gian tìm kiếm, chèn và xóa tỉ lệ thuận với độ dài của từ cần tìm.

  Mình dùng 3 kĩ thuật nho nhỏ để tiết kiệm bộ nhớ. Thứ nhất, node chỉ chứa giá trị (phần giải nghĩa tiếng Việt) chứ không chứa khóa (từ tiếng Anh). Thứ hai, mảng 26 nhánh con là một vector co giãn được tùy theo yêu cầu chứ không nhất thiết có cả 26 nhánh. Thứ ba, để giữ cho vector này càng nhỏ càng tốt, các chữ cái Anh thường dùng nhất (trong tiếng Anh) được đưa lên đầu của bảng mã còn các chữ cái ít dùng thì dồn xuống cuối bảng mã. Nói cách khác, bên trong từ điển, các chữ cái Anh được mã hóa theo thứ tự tần suất sử dụng từ cao đến thấp (kí tự 'e' đứng đầu bảng mã, tiếp theo là kí tự 't', v.v..., kí tự 'z' đứng cuối bảng).

  Mình gửi code lên đây, hi vọng có ích cho các bạn mới học C++ cần giải các bài tập tương tự.

  Code đã được test một phần, xem testTree() trong mã nguồn.

  C++ Code:
  1. #include <string>
  2. #include <vector>
  3. #include <map>
  4. #include <iostream>
  5. #include <fstream>
  6. #include <ctype.h>
  7. #include <assert.h>
  8.  
  9. using namespace std;
  10.  
  11. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  12. // Tree -- a 26-ary tree
  13.  
  14. class Tree
  15. {
  16. public:
  17.  
  18.     // todo: viet not cac constructor, destructor
  19.     // Tree();
  20.     // Tree(Tree&);
  21.     //~Tree();
  22.  
  23.     string *search(const string& key) const;
  24.     void insert(const string& key, const string& value);
  25.     void remove(const string& key);
  26.     string& operator[](const string& key);  // search and inserts (key,emptystring) to tree, if needed
  27.     void list(ostream& os) const;
  28.     bool isEmpty() const;
  29.     int  nWords() const;                    // number of occupied nodes, i.e. #keywords in this Tree
  30.     int  nNodes() const;
  31.     void takeStat(map<int,int>& stSize, map<int,int>& stCapacity) const; // statistic of memory usage (size)
  32.       // and actual memory usage (capacity) for the overhead (i.e. all except data) of this tree
  33.     static bool isaWord(const string& key); // check that 'key' is a valid word -- must contain letters only
  34.  
  35. private:
  36.     string data;
  37.     vector<Tree*> subtrees;
  38.     bool isOccupied() const;                // this node, not the entire tree, is occupied
  39.     void list(ostream& os, string& stack) const;
  40.     void search(const char *&key,  Tree const *& tree) const;
  41.     void insert(const char *key, const string& s);
  42.     void remove(const char *key);
  43.  
  44.     static const int nLetters = 'z' - 'a' + 1; // 26 letters
  45.  
  46.     static int encode(int x)
  47.     {
  48.         char enc[]=
  49.         //   a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z
  50.             {2,19,11, 9, 0,15,16, 7, 4,22,21,10,13, 5, 3,18,24, 8, 6, 1,12,20,14,23,17,25};
  51.         x = tolower(x);
  52.         assert('a' <= x && x <= 'z' );
  53.         return enc[x - 'a'];
  54.     }
  55.  
  56.     static int decode(int y)
  57.     {
  58.         char dec[]="etaoinshrdlcumwfgypbvkjxqz";
  59.         assert(0 <= y && y < nLetters);
  60.         return dec[y];
  61.     }
  62. };
  63.  
  64. string *Tree::search(const string& key) const
  65. {
  66.     const char *key1 = key.c_str();
  67.     const Tree *tree;
  68.     search(key1,tree);
  69.     if (*key1 || !tree->isOccupied()) return NULL;
  70.     return const_cast<string*>(&tree->data);
  71. }
  72.  
  73. void Tree::search(const char *&key, Tree const* & tree) const
  74. {
  75.     int k = encode(*key);
  76.     if (*key && int(subtrees.size())>k && subtrees[k])
  77.     {
  78.         subtrees[k]->search(++key,tree);
  79.     }
  80.     else tree = this;
  81. }
  82.  
  83. string& Tree::operator[](const string& key)
  84. {
  85.     const char *key1 = key.c_str();
  86.     Tree *tree;
  87.     search(key1,(const Tree*&)tree);
  88.     if (*key1 || !tree->isOccupied()) tree->insert(key1,"");
  89.     return tree->data;
  90. }
  91.  
  92. void Tree::insert(const string& key, const string& s)
  93. {
  94.     insert(key.c_str(),s);
  95. }
  96.  
  97. void Tree::insert(const char *key, const string& s)
  98. {
  99.     if (*key == 0)
  100.     {
  101.         data = s;
  102.     }
  103.     else
  104.     {
  105.         int k = encode(*key);
  106.         if (!(int(subtrees.size())>k))
  107.         {
  108.             subtrees.resize(k+1,NULL);
  109.         }
  110.         if (!subtrees[k])
  111.         {
  112.             subtrees[k] = new Tree;
  113.         }
  114.         subtrees[k]->insert(key+1,s);
  115.     }
  116. }
  117.  
  118. void Tree::remove(const string& key)
  119. {
  120.     remove(key.c_str());
  121. }
  122.  
  123. void Tree::remove(const char *key)
  124. {
  125.     int k;
  126.     if (*key == 0)
  127.     {
  128.         data.clear();
  129.     }
  130.     else if (int(subtrees.size())>(k=encode(*key)) && subtrees[k])
  131.     {
  132.         subtrees[k]->remove(key+1);
  133.         if (subtrees[k]->isEmpty())
  134.         {
  135.             delete subtrees[k];
  136.             subtrees[k] = NULL;
  137.             int lastNonNullSubtree = -1;
  138.             for (k = int(subtrees.size())-1; k>=0; --k)
  139.                 if (subtrees[k])
  140.                 {
  141.                     lastNonNullSubtree = k;
  142.                     break;
  143.                 }
  144.             if(int(subtrees.size()) > lastNonNullSubtree+1)
  145.                 subtrees.resize(lastNonNullSubtree+1);
  146.         }
  147.     }
  148. }
  149.  
  150. void Tree::list(ostream& os) const
  151. {
  152.     string stack("");
  153.     list(os, stack);
  154. }
  155.  
  156. void Tree::list(ostream& os, string& stack) const
  157. {
  158.     if (isOccupied())
  159.     {
  160.         os << stack << ":";
  161.         os << data << endl;
  162.     }
  163.     for (int cx = 'a'; cx <= 'z'; cx++)
  164.     {
  165.         int cy = encode(cx);
  166.         if (int(subtrees.size())>cy && subtrees[cy])
  167.         {
  168.             stack.push_back(cx);
  169.             subtrees[cy]->list(os, stack);
  170.             stack.erase(stack.end()-1);
  171.         }
  172.     }
  173. }
  174.  
  175. bool Tree::isOccupied() const
  176. {
  177.     return !data.empty();
  178. }
  179.  
  180. bool Tree::isEmpty() const
  181. {
  182.     if (isOccupied()) return false;
  183.     for (size_t k=0; k<subtrees.size(); k++)
  184.         if (subtrees[k] && !subtrees[k]->isEmpty()) return false;
  185.     return true;
  186. }
  187.  
  188. int Tree::nWords() const
  189. {
  190.     int n = isOccupied()? 1 : 0;
  191.     for (size_t k=0; k<subtrees.size(); k++)
  192.         if (subtrees[k]) n+=subtrees[k]->nWords();
  193.     return n;
  194. }
  195.  
  196. int Tree::nNodes() const
  197. {
  198.     int n=1;
  199.     for (size_t k=0; k<subtrees.size(); k++)
  200.         if (subtrees[k]) n+=subtrees[k]->nNodes();
  201.     return n;
  202. }
  203.  
  204. void Tree::takeStat(map<int,int>& stSize, map<int,int>& stCapa) const
  205. {
  206.     int dNodeSize = sizeof(*this) - sizeof(data) + sizeof(Tree*) * subtrees.size();
  207.     stSize[dNodeSize]++;
  208.     int dNodeCapa = sizeof(*this) - sizeof(data) + sizeof(Tree*) * subtrees.capacity();
  209.     stCapa[dNodeCapa]++;
  210.     for(size_t k=0; k<subtrees.size(); k++)
  211.         if(subtrees[k]) subtrees[k]->takeStat(stSize,stCapa);
  212. }
  213.  
  214. bool Tree::isaWord(const string& key)
  215. {
  216.     for (size_t i=0; i<key.length(); i++)
  217.         if (!('a' <= tolower(key[i]) && tolower(key[i]) <= 'z')) return false;
  218.     return true;
  219. }
  220.  
  221. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  222. // Tests
  223. #include <iostream>
  224. #include <iomanip>
  225. #include <algorithm>
  226. #include <functional>
  227. #include <vector>
  228. #include <set>
  229. #include <sstream>
  230. #include <ctime>
  231. #include <cstdlib>
  232.  
  233. unsigned genRandom(unsigned max) // generates a pseudo-random number in [0,max),
  234. // 'max' and return value may be declared as floats too
  235. {
  236.     static int const IM = 139968, IA = 3877, IC = 29573;
  237.     static int seed = 42;
  238.     return(max * (seed = (seed * IA + IC) % IM) / IM);
  239. }
  240.  
  241. ptrdiff_t random (ptrdiff_t i)
  242. {
  243.     return genRandom(i);
  244. }
  245.  
  246. ptrdiff_t (*p_random)(ptrdiff_t) = random;
  247.  
  248. bool isEqual(Tree const& tr1, Tree const& tr2)
  249. {
  250.     stringstream oss1(stringstream::in|stringstream::out);
  251.     stringstream oss2(stringstream::in|stringstream::out);
  252.     tr1.list(oss1);
  253.     tr2.list(oss2);
  254.     string s1,s2;
  255.     while (oss1 >> s1  &&  oss2 >> s2)
  256.     {
  257.         // cout << s1;
  258.         // cout << s2;
  259.         if (s1 != s2) return false;
  260.     }
  261.     return true;
  262. }
  263.  
  264. int loadWords(vector<string>& v, string const& filename)
  265. {
  266.     ifstream ifs(filename.c_str());
  267.     string w;
  268.     set<string> s;
  269.     while (ifs >> w)
  270.     {
  271.         if (Tree::isaWord(w) && s.find(w)==s.end())
  272.         {
  273.             v.push_back(w);
  274.             s.insert(w);
  275.         }
  276.         else cout << w << " ";
  277.     }
  278.     ifs.close();
  279.     cout << endl << filename << ":" << endl
  280.     << "#words=" << v.size() << " "
  281.     << "#distinct words=" << s.size() << endl;
  282.     return s.size();
  283. }
  284.  
  285. int listStat(map<int,int>& st)
  286. {
  287.     map<int,int>::iterator i;
  288.     int m=0, n=0;
  289.     cout << setw(10) << "nodesize" << setw(10) << "#nodes" << setw(10) << "amount" << endl;
  290.     for(i=st.begin(); i!=st.end(); i++)
  291.     {
  292.  
  293.         cout << setw(10) << i->first << setw(10) << i->second << setw(10) << (i->first * i->second) << endl;
  294.         m += i->first * i->second;
  295.         n += i->second;
  296.     }
  297.     cout << setw(10) << "Total:" << setw(10) << n << setw(10) << m << " bytes." << endl;
  298.     return m;
  299. }
  300.  
  301. void transferData(vector<string>& set0, vector<string>& set01, vector<string>& set1)
  302. {
  303.     // transfer a part of set0 to set1 and construct set01 as a delta list, i.e.
  304.     // set01 = random subset of set0, set0 -= set01, set1 += set01, set01 += random elements from set1
  305.     set01.clear();
  306.     random_shuffle(set0.begin(), set0.end(), p_random);
  307.     for(int n = genRandom(set0.size()+1); n; n--)
  308.     {
  309.         string w = set0.back();
  310.         set0.pop_back();
  311.         set01.push_back(w);
  312.     }
  313.     set1.insert(set1.end(),set01.begin(),set01.end());
  314.     for(int n = genRandom(1000); n; n--)
  315.     {
  316.         string w = set1[genRandom(set1.size())];
  317.         set01.push_back(w);
  318.     }
  319. }
  320.  
  321. void treeInsert(Tree& t, vector<string>& v)
  322. {
  323.     random_shuffle(v.begin(), v.end(), p_random);
  324.     for (size_t i=0; i<v.size(); i++)
  325.         t.insert(v[i],"giai nghia tieng Viet");
  326. }
  327.  
  328. void treeRemove(Tree&t, vector<string>& v)
  329. {
  330.     random_shuffle(v.begin(), v.end(), p_random);
  331.     for (size_t i=0; i<v.size(); i++)
  332.         t.remove(v[i]);
  333. }
  334.  
  335. #define DISPLAYCOUNTS  cout << "set0:" << set0.size() << " set01:" << set01.size() << " set1:" << set1.size() \
  336.                            << " ta:" << ta.nWords() << "/" << ta.nNodes() \
  337.                            << " tb:" << tb.nWords() << "/" << tb.nNodes() << endl;
  338. void testTree()
  339. {
  340.     vector<string> set0, set1, set01; // set0 maintains the list of out-tree words,
  341.                                       // set1 maintains the list of in-tree words,
  342.                                       // set01 is the delta list, ie. list of words
  343.                                       // to be inserted to tree or removed from tree
  344.  
  345.     map<int,int> st200size,st200capa, st2000size,st2000capa;
  346.     int nWords200,nWords2000;
  347.     bool st200taken=false,st2000taken=false;
  348.  
  349.     Tree ta,tb;
  350.  
  351.     loadWords(set0, "english-top1857words.txt");
  352.  
  353.     DISPLAYCOUNTS;
  354.     while(!(st200taken && st2000taken))
  355.     {
  356.         // set01 = random subset of set0, set0 -= set01, set1 += set01, set01 += more words from set1
  357.         transferData(set0,set01,set1);
  358.  
  359.         // ta += set01 shuffle, tb += set01 shuffle
  360.         treeInsert(ta,set01);
  361.         treeInsert(tb,set01);
  362.         if(1800 <= set1.size() && set1.size() <= 2200 && !st2000taken)
  363.         {
  364.             ta.takeStat(st2000size,st2000capa);
  365.             nWords2000=set1.size();
  366.             st2000taken = true;
  367.         }
  368.         DISPLAYCOUNTS;
  369.  
  370.         // set01 = random subset of set1, set1 -= set01, set0 += set01, set01 += more words from set0
  371.         transferData(set1,set01,set0);
  372.  
  373.         // ta -= set01 shuffle, tb -= set01 shuffle
  374.         treeRemove(ta,set01);
  375.         treeRemove(tb,set01);
  376.         if(180 <= set1.size() && set1.size() <= 220 && !st200taken)
  377.         {
  378.             ta.takeStat(st200size,st200capa);
  379.             nWords200=set1.size();
  380.             st200taken = true;
  381.         }
  382.         DISPLAYCOUNTS;
  383.  
  384.         assert(ta.nWords()==int(set1.size()) && tb.nWords()==int(set1.size()));
  385.         assert(isEqual(ta,tb));
  386.     }
  387.  
  388.     // insert the entire set0 to trees, i.e. set01=set0, set0 = emptyset, set1 += set01,
  389.     // ta += set01 shuffle, tb += set01 shuffle
  390.     set01 = set0;    set0.clear();  set1.insert(set1.end(),set01.begin(),set01.end());
  391.     treeInsert(ta,set01);
  392.     treeInsert(tb,set01);
  393.     DISPLAYCOUNTS;
  394.     assert(isEqual(ta,tb));
  395.  
  396.     // remove the entire set1 from trees, i.e. set01=set1, set0 += set01, set1 = emptyset,
  397.     // ta -= set01 shuffle, tb -= set01 shuffle
  398.     set01 = set1;    set1.clear();  set0.insert(set0.end(),set01.begin(),set01.end());
  399.     treeRemove(ta,set01);
  400.     treeRemove(tb,set01);
  401.     DISPLAYCOUNTS;
  402.     assert(isEqual(ta,tb));
  403.  
  404.     assert(ta.nNodes()==1 && tb.nNodes()==1);
  405.     assert(ta.nWords()==0 && tb.nWords()==0);
  406.     assert(ta.isEmpty() && tb.isEmpty());
  407.  
  408.     cout << endl << "Testing completed." << endl << endl;
  409.  
  410.     // display the tree size & capacity statistics taken before
  411.     cout << endl << "Tree size statistic @" << nWords200 << " words:" << endl; listStat(st200size);
  412.     cout << endl << "Tree capa statistic @" << nWords200 << " words:" << endl; listStat(st200capa);
  413.     cout << endl << "Tree size statistic @" << nWords2000<< " words:" << endl; listStat(st2000size);
  414.     cout << endl << "Tree capa statistic @" << nWords2000<< " words:" << endl; listStat(st2000capa);
  415. }
  416.  
  417. int main()
  418. {
  419.     testTree();
  420.     return 0;
  421. }

  Output Code:
  1. english-top1857words.txt:
  2. #words=1857 #distinct words=1857
  3. set0:1857 set01:0 set1:0 ta:0/1 tb:0/1
  4. set0:261 set01:2437 set1:1596 ta:1596/4490 tb:1596/4490
  5. set0:1181 set01:1151 set1:676 ta:676/2144 tb:676/2144
  6. set0:244 set01:1813 set1:1613 ta:1613/4533 tb:1613/4533
  7. set0:907 set01:910 set1:950 ta:950/2839 tb:950/2839
  8. set0:143 set01:1188 set1:1714 ta:1714/4766 tb:1714/4766
  9. set0:216 set01:756 set1:1641 ta:1641/4602 tb:1641/4602
  10. set0:74 set01:814 set1:1783 ta:1783/4923 tb:1783/4923
  11. set0:980 set01:1141 set1:877 ta:877/2708 tb:877/2708
  12. set0:845 set01:996 set1:1012 ta:1012/3054 tb:1012/3054
  13. set0:1025 set01:264 set1:832 ta:832/2591 tb:832/2591
  14. set0:982 set01:180 set1:875 ta:875/2705 tb:875/2705
  15. set0:1019 set01:581 set1:838 ta:838/2595 tb:838/2595
  16. set0:912 set01:293 set1:945 ta:945/2899 tb:945/2899
  17. set0:1078 set01:915 set1:779 ta:779/2455 tb:779/2455
  18. set0:2 set01:1232 set1:1855 ta:1855/5112 tb:1855/5112
  19. set0:723 set01:1294 set1:1134 ta:1134/3366 tb:1134/3366
  20. set0:430 set01:651 set1:1427 ta:1427/4044 tb:1427/4044
  21. set0:626 set01:450 set1:1231 ta:1231/3564 tb:1231/3564
  22. set0:108 set01:1278 set1:1749 ta:1749/4847 tb:1749/4847
  23. set0:1181 set01:1511 set1:676 ta:676/2202 tb:676/2202
  24. set0:909 set01:1034 set1:948 ta:948/2918 tb:948/2918
  25. set0:1513 set01:1480 set1:344 ta:344/1210 tb:344/1210
  26. set0:1383 set01:836 set1:474 ta:474/1597 tb:474/1597
  27. set0:1762 set01:1218 set1:95 ta:95/400 tb:95/400
  28. set0:789 set01:1968 set1:1068 ta:1068/3268 tb:1068/3268
  29. set0:1346 set01:953 set1:511 ta:511/1704 tb:511/1704
  30. set0:929 set01:665 set1:928 ta:928/2819 tb:928/2819
  31. set0:1090 set01:819 set1:767 ta:767/2392 tb:767/2392
  32. set0:540 set01:706 set1:1317 ta:1317/3824 tb:1317/3824
  33. set0:1762 set01:1616 set1:95 ta:95/398 tb:95/398
  34. set0:1199 set01:1506 set1:658 ta:658/2133 tb:658/2133
  35. set0:1377 set01:554 set1:480 ta:480/1598 tb:480/1598
  36. set0:515 set01:1217 set1:1342 ta:1342/3862 tb:1342/3862
  37. set0:732 set01:615 set1:1125 ta:1125/3287 tb:1125/3287
  38. set0:319 set01:702 set1:1538 ta:1538/4351 tb:1538/4351
  39. set0:908 set01:812 set1:949 ta:949/2902 tb:949/2902
  40. set0:174 set01:784 set1:1683 ta:1683/4699 tb:1683/4699
  41. set0:931 set01:1078 set1:926 ta:926/2820 tb:926/2820
  42. set0:604 set01:587 set1:1253 ta:1253/3656 tb:1253/3656
  43. set0:1015 set01:1322 set1:842 ta:842/2601 tb:842/2601
  44. set0:966 set01:617 set1:891 ta:891/2731 tb:891/2731
  45. set0:1001 set01:253 set1:856 ta:856/2635 tb:856/2635
  46. set0:160 set01:1036 set1:1697 ta:1697/4734 tb:1697/4734
  47. set0:583 set01:527 set1:1274 ta:1274/3699 tb:1274/3699
  48. set0:497 set01:966 set1:1360 ta:1360/3920 tb:1360/3920
  49. set0:1094 set01:1252 set1:763 ta:763/2434 tb:763/2434
  50. set0:922 set01:482 set1:935 ta:935/2863 tb:935/2863
  51. set0:1771 set01:1580 set1:86 ta:86/359 tb:86/359
  52. set0:172 set01:1630 set1:1685 ta:1685/4714 tb:1685/4714
  53. set0:1818 set01:2172 set1:39 ta:39/180 tb:39/180
  54. set0:1139 set01:1588 set1:718 ta:718/2323 tb:718/2323
  55. set0:1410 set01:744 set1:447 ta:447/1510 tb:447/1510
  56. set0:722 set01:1338 set1:1135 ta:1135/3367 tb:1135/3367
  57. set0:1071 set01:1090 set1:786 ta:786/2503 tb:786/2503
  58. set0:964 set01:774 set1:893 ta:893/2775 tb:893/2775
  59. set0:1537 set01:1478 set1:320 ta:320/1147 tb:320/1147
  60. set0:1145 set01:1129 set1:712 ta:712/2268 tb:712/2268
  61. set0:1393 set01:1019 set1:464 ta:464/1537 tb:464/1537
  62. set0:888 set01:1256 set1:969 ta:969/2960 tb:969/2960
  63. set0:1219 set01:954 set1:638 ta:638/2087 tb:638/2087
  64. set0:322 set01:1878 set1:1535 ta:1535/4367 tb:1535/4367
  65. set0:342 set01:915 set1:1515 ta:1515/4301 tb:1515/4301
  66. set0:302 set01:617 set1:1555 ta:1555/4401 tb:1555/4401
  67. set0:1421 set01:1444 set1:436 ta:436/1542 tb:436/1542
  68. set0:84 set01:1700 set1:1773 ta:1773/4936 tb:1773/4936
  69. set0:1491 set01:2139 set1:366 ta:366/1230 tb:366/1230
  70. set0:62 set01:2126 set1:1795 ta:1795/4983 tb:1795/4983
  71. set0:1109 set01:1730 set1:748 ta:748/2370 tb:748/2370
  72. set0:25 set01:1408 set1:1832 ta:1832/5052 tb:1832/5052
  73. set0:1768 set01:1771 set1:89 ta:89/381 tb:89/381
  74. set0:1477 set01:1217 set1:380 ta:380/1322 tb:380/1322
  75. set0:1697 set01:893 set1:160 ta:160/613 tb:160/613
  76. set0:229 set01:2084 set1:1628 ta:1628/4586 tb:1628/4586
  77. set0:1049 set01:824 set1:808 ta:808/2564 tb:808/2564
  78. set0:628 set01:553 set1:1229 ta:1229/3609 tb:1229/3609
  79. set0:1646 set01:1955 set1:211 ta:211/806 tb:211/806
  80. set0:0 set01:1646 set1:1857 ta:1857/5116 tb:1857/5116
  81. set0:1857 set01:1857 set1:0 ta:0/1 tb:0/1

  Testing completed.
  Testing Code:
  1. Tree size statistic @211 words:
  2.   nodesize    #nodes    amount
  3.         12       208      2496
  4.         16        77      1232
  5.         20        49       980
  6.         24        32       768
  7.         28        35       980
  8.         32        33      1056
  9.         36        38      1368
  10.         40        32      1280
  11.         44        11       484
  12.         48        57      2736
  13.         52        19       988
  14.         56        47      2632
  15.         60        18      1080
  16.         64        26      1664
  17.         68        19      1292
  18.         72        11       792
  19.         76         9       684
  20.         80        15      1200
  21.         84        22      1848
  22.         88        16      1408
  23.         92         8       736
  24.         96        10       960
  25.        100        10      1000
  26.        108         1       108
  27.        112         1       112
  28.        116         2       232
  29.     Total:       806     30116 bytes.
  30.  
  31. Tree capa statistic @211 words:
  32.   nodesize    #nodes    amount
  33.         12       191      2292
  34.         16        65      1040
  35.         20        42       840
  36.         24        19       456
  37.         28        27       756
  38.         32        28       896
  39.         36        36      1296
  40.         40        27      1080
  41.         44        10       440
  42.         48        44      2112
  43.         52        21      1092
  44.         56        35      1960
  45.         60        16       960
  46.         64        32      2048
  47.         68        16      1088
  48.         72         6       432
  49.         76        10       760
  50.         80        11       880
  51.         84        43      3612
  52.         88        16      1408
  53.         92        13      1196
  54.         96        12      1152
  55.        100        26      2600
  56.        108        13      1404
  57.        112         2       224
  58.        116        11      1276
  59.        124         7       868
  60.        132         5       660
  61.        140         3       420
  62.        148         2       296
  63.        156         1       156
  64.        164         6       984
  65.        172         3       516
  66.        180         5       900
  67.        188         1       188
  68.        204         1       204
  69.     Total:       806     38492 bytes.
  70.  
  71. Tree size statistic @1855 words:
  72.   nodesize    #nodes    amount
  73.         12      1698     20376
  74.         16       596      9536
  75.         20       298      5960
  76.         24       149      3576
  77.         28       136      3808
  78.         32       194      6208
  79.         36       241      8676
  80.         40       156      6240
  81.         44       117      5148
  82.         48       272     13056
  83.         52       135      7020
  84.         56       224     12544
  85.         60       123      7380
  86.         64       120      7680
  87.         68        66      4488
  88.         72        35      2520
  89.         76        33      2508
  90.         80       101      8080
  91.         84       127     10668
  92.         88        85      7480
  93.         92        36      3312
  94.         96        52      4992
  95.        100        83      8300
  96.        104         4       416
  97.        108         8       864
  98.        112         8       896
  99.        116        15      1740
  100.     Total:      5112    173472 bytes.
  101.  
  102. Tree capa statistic @1855 words:
  103.   nodesize    #nodes    amount
  104.         12      1698     20376
  105.         16       596      9536
  106.         20       298      5960
  107.         24       148      3552
  108.         28       133      3724
  109.         32       182      5824
  110.         36       250      9000
  111.         40       151      6040
  112.         44       120      5280
  113.         48       262     12576
  114.         52       138      7176
  115.         56       205     11480
  116.         60       126      7560
  117.         64       110      7040
  118.         68        68      4624
  119.         72        33      2376
  120.         76        27      2052
  121.         80        86      6880
  122.         84       139     11676
  123.         88        66      5808
  124.         92        45      4140
  125.         96        34      3264
  126.        100        90      9000
  127.        104         2       208
  128.        108        24      2592
  129.        112         2       224
  130.        116        19      2204
  131.        124        13      1612
  132.        132        12      1584
  133.        140         4       560
  134.        148         7      1036
  135.        156         3       468
  136.        164        10      1640
  137.        172         5       860
  138.        180         4       720
  139.        188         1       188
  140.        204         1       204
  141.     Total:      5112    179044 bytes.

  Theo thống kê trên, khi cây chứa 211 từ thì chi phí phụ là 38492/211 ~180 byte/từ, khi cây chứa 1855 từ thì chi phí phụ giảm xuống còn 179044/1855 ~100 byte/từ. Nên có cơ sở để hi vọng rằng khi lên đến khoảng 4-5 vạn từ (số lượng từ của một từ điển thông thường) thì chi phí phụ sẽ giảm xuống chỉ còn khoảng 25 byte/từ, nghĩa là tương đương với chi phí phụ của một cây nhị phân (mà chi phí cho 1 từ là 1 node gồm 2 con trỏ và 1 khóa).

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Chưa có thời gian đọc hết code nhưng thấy vài chỗ hơi lạ :
  - Nếu cậu không có ý định dùng copy constructor và operator thì tạo definition và bỏ nó vào private. Code cậu không có định nghĩa ko nên để compiler tự quyết định.
  - Code cậu có thể dẫn đến resource leak :
  C++ Code:
  1. vector[COLOR=#000000]<[/COLOR]Tree[COLOR=#000000]*>[/COLOR] subtrees;
  Có chỗ cậu dùng operator new nhưng không có destrutor, nhỡ nếu exception throw thì remove của cậu không bao h được gọi.
  - Cậu nên bỏ using namespace vào scope của hàm hoặc class, tui nghĩ nên dùng std::.
  - Khúc cuối cậu bỏ macro test vào thật là ugly T_T, có cả trăm cách viết 1 đoạn test sáng sủa hơn rất nhiều.
  - Overloading dùng tên sát với STL standard quá và trong khi đó cậu lại dùng namespace std; ngay trên tiêu đề.
  - Cast type dùng luôn C++, có lúc cậu pha vào cast C style rất nguy hiểm, cậu cast bay cả const lúc nào cũng khó biết.
  - Và hàm này tui thấy không mang ý nghĩa nhiều lắm :
  C++ Code:
  1. void Tree::list(ostream& os) const
  2. {
  3.     string stack("");
  4.     list(os, stack);
  5. }
  Tui nghĩ cậu trả về hẳn 1 std::ostream& , thì lúc này cậu có thể dùng đại khái như :
  std::cout << some_object;
  Và cái tên "stack" thật quá nguy hiểm !!!.
  Một vài góp ý, hi vọng có ích cho cậu.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  655

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi rox_rook Xem bài viết
  Chưa có thời gian đọc hết code nhưng thấy vài chỗ hơi lạ :
  Cám ơn RR đã bỏ thời gian đọc code của mình. Mình đã chữa lại hầu hết theo góp í của RR:

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi rox_rook Xem bài viết
  - Nếu cậu không có ý định dùng copy constructor và operator thì tạo definition và bỏ nó vào private. Code cậu không có định nghĩa ko nên để compiler tự quyết định.
  - Code cậu có thể dẫn đến resource leak :
  C++ Code:
  1. vector<Tree*> subtrees;
  Có chỗ cậu dùng operator new nhưng không có destrutor, nhỡ nếu exception throw thì remove của cậu không bao h được gọi.
  Constructor, destructor, phép gán và một số thứ khác đều có ích, nhưng chưa cần cho bài test kia. Hơn nữa viết mấy cái đó là công việc máy móc mà mình rất chán. Vì thế mình không viết mà chỉ bỏ 1 comment "//todo:....". Nay mình đã bổ sung đầy đủ.

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi rox_rook Xem bài viết
  - Cậu nên bỏ using namespace vào scope của hàm hoặc class, tui nghĩ nên dùng std::.

  - Overloading dùng tên sát với STL standard quá và trong khi đó cậu lại dùng namespace std; ngay trên tiêu đề.
  Với chương trình to thì cần phải để í chuyện này thật. Nhưng chương trình này bé quá nên mình bỏ hết namespace. Còn đặt tên sát với STL bởi vì việc cũng gần giống với STL. Đặt tên khác rất khó coi.

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi rox_rook Xem bài viết
  - Cast type dùng luôn C++, có lúc cậu pha vào cast C style rất nguy hiểm, cậu cast bay cả const lúc nào cũng khó biết.
  Mình soát lại và bỏ C cast.

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi rox_rook Xem bài viết
  - Và hàm này tui thấy không mang ý nghĩa nhiều lắm :
  C++ Code:
  1. void Tree::list(ostream& os) const
  2. {
  3.     string stack("");
  4.     list(os, stack);
  5. }
  Tui nghĩ cậu trả về hẳn 1 std::ostream& , thì lúc này cậu có thể dùng đại khái như :
  std::cout << some_object;
  Mình chữa thành operator <<.

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi rox_rook Xem bài viết
  Và cái tên "stack" thật quá nguy hiểm !!!.
  Mình chữa tên 'stack' thành 'key'.

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi rox_rook Xem bài viết
  - Khúc cuối cậu bỏ macro test vào thật là ugly T_T, có cả trăm cách viết 1 đoạn test sáng sủa hơn rất nhiều.
  Mình chưa hiểu í RR lắm. Mình muốn hiện giá trị các biến nhất định của 1 hàm mà mình quan tâm ở những thời điểm nhất định trong hàm. Làm thế nào nếu không dùng macro?

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi rox_rook Xem bài viết
  Một vài góp ý, hi vọng có ích cho cậu.
  Rất có ích. Cám ơn RR.


  Code mới đã chữa:
  C++ Code:
  1.  
  2. #include <string>
  3. #include <vector>
  4. #include <map>
  5. #include <iostream>
  6. #include <fstream>
  7. #include <cassert>
  8.  
  9. using namespace std;
  10.  
  11. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  12. // Tree -- a 26-ary tree
  13.  
  14. class Tree
  15. {
  16. public:
  17.     Tree() {};
  18.     Tree(const Tree&);
  19.     ~Tree();
  20.     Tree& operator=(const Tree&);
  21.     string *find(const string& key) const;
  22.     void insert(const string& key, const string& value);
  23.     void remove(const string& key);
  24.     string& operator[](const string& key);  // find and insert (key,e) to tree if needed
  25.     void compactSubtrees();                 // delete unused nodes
  26.     friend ostream& operator<< (ostream& os, Tree const& t);
  27.     bool isEmpty() const;
  28.     int  nWords() const;                    // #keywords, i.e. #occupied nodes
  29.     void takeStat(map<int,int>& stSize, map<int,int>& stCapacity) const;
  30.                             // take statistic of tree overhead size and capacity
  31.     static const char *firstWord(const char *s);   // find first word in s
  32.     static int wordLength(const char *w);   // find length of word w
  33. // the following should be private; they are public for testing only
  34.     bool isCompact() const;
  35.     bool isLeaf() const;
  36.     bool isLeafOrCompact() { return isLeaf() || isCompact(); }
  37.     int  nNodes() const;
  38.  
  39. private:
  40.     string data;
  41.     vector<Tree*> subtrees;
  42.  
  43.     void clone(const Tree&);
  44.     bool isOccupied() const;                // is this *node* occupied?
  45.     void list(ostream& os, string& key) const;// list to 'os' using 'key' as a working stack
  46.     Tree& find(const char *& key) const;
  47.     Tree& insert(const char *key, const string& s);
  48.     void remove(const char *key);
  49.     void compactSubtreesVector();
  50.  
  51.     static const int nLetters = 'z' - 'a' + 1;// 26
  52.  
  53.     static int encode(int x)
  54.     {
  55.         char enc[]=
  56.         //   a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z
  57.             {2,19,11, 9, 0,15,16, 7, 4,22,21,10,13, 5, 3,18,24, 8, 6, 1,12,20,14,23,17,25};
  58.         assert(isalpha(x));
  59.         return enc[tolower(x) - 'a'];
  60.     }
  61.  
  62.     static int decode(int y)
  63.     {
  64.         char dec[]="etaoinshrdlcumwfgypbvkjxqz";
  65.         assert(0 <= y && y < nLetters);
  66.         return dec[y];
  67.     }
  68. };
  69.  
  70. // Description
  71. // There are two (conceptual) classes of trees:
  72. // T : tree
  73. // T': compact tree, i.e., one using minimal number of nodes to store given words.
  74. //     A tree is _compact_ iff its leaves are all occupied.
  75. //     Although compact tree is nice, it is hard to implement recursively
  76. //     since every tree must have at least one leaf => every compact tree
  77. //     is non-empty => when initialized, a compact tree is just a leaf and must
  78. //     be already occupied, e.g. by (emptykey,somevalue).
  79. //
  80. // T' is a proper subclass of T, i.e., T' < T.
  81. //
  82. // For T', member functions may assume the input tree is T' (and take
  83. // andvantage of the assumption for to write simpler and faster code),
  84. // public mutators (constructor(s), destructor, operator[], insert() etc),
  85. // on the other hand, must guarantee that every output tree is indeed T'.
  86. // For example:
  87. //
  88. // - While T::remove() may use the "lazy" strategy (i.e. no memory cleanup),
  89. //   T'::remove() must cleanup upon remove.
  90. //
  91. // - While T::insert() may insert value e to tree, T'::insert() may not.
  92. //   To save memory, a tree node has no bool member variable indicating
  93. //   its occupation, isOccupied() is implemented by testing for empty value.
  94. //   Thus every node containing (key,e) is considered unoccupied.
  95. //
  96. // - operator[] can be defined for T but not for T', since it inserts
  97. //   (key,e) pairs to tree t to ensure t[key] accessibility.
  98. //
  99. // Although the Tree in this implementation tries to be T', technically it is T,
  100. // i.e.,
  101. //
  102. // - member functions do not assume compact input tree;
  103. //
  104. // - t.compactSubtrees() guarantees compactness on all subtrees; and
  105. //
  106. // - all other public mutators except t.insert(key,e) and t[non-existing key]
  107. //   preserve tree compactness if any.
  108.  
  109. Tree::Tree(const Tree& t)
  110. {
  111.     clone(t);
  112. }
  113.  
  114. Tree& Tree::operator=(const Tree& t)
  115. {
  116.     if (this != &t)
  117.     {
  118.         this->~Tree();
  119.         clone(t);
  120.     }
  121.     return *this;
  122. }
  123.  
  124. void Tree::clone(const Tree& t)
  125. {
  126.     data = t.data;
  127.     assert(subtrees.empty());
  128.     subtrees.resize(t.subtrees.size(),NULL);
  129.     for (size_t k = 0; k < t.subtrees.size(); k++)
  130.         if (t.subtrees[k])
  131.             subtrees[k] = new Tree(*t.subtrees[k]);
  132. }
  133.  
  134. Tree::~Tree()
  135. {
  136.     for (size_t k=0; k<subtrees.size(); k++)
  137.         if (subtrees[k])
  138.             delete subtrees[k];
  139.     subtrees.clear();
  140. }
  141.  
  142. string *Tree::find(const string& key) const
  143. {
  144.     const char *key1 = key.c_str();
  145.     Tree& tree = find(key1);
  146.     if (*key1 || !tree.isOccupied()) return NULL;
  147.     return &tree.data;
  148. }
  149.  
  150. Tree& Tree::find(const char *&key) const
  151. {
  152.     int k;
  153.     if (*key && (k = encode(*key)) < int(subtrees.size()) && subtrees[k])
  154.         return subtrees[k]->find(++key);
  155.     return const_cast<Tree&>(*this);
  156. }
  157.  
  158. string& Tree::operator[](const string& key)
  159. {
  160.     const char *key1 = key.c_str();
  161.     Tree& tree = find(key1);
  162.     if (*key1 == 0) return tree.data;
  163.     return tree.insert(key1,"").data;
  164. }
  165.  
  166. void Tree::insert(const string& key, const string& s)
  167. {
  168.     insert(key.c_str(),s);
  169. }
  170.  
  171. Tree& Tree::insert(const char *key, const string& s)
  172. {
  173.     if (*key == 0)
  174.     {
  175.         data = s;
  176.         return *this;
  177.     }
  178.     else
  179.     {
  180.         int k = encode(*key);
  181.         if (!(k < int(subtrees.size())))
  182.         {
  183.             subtrees.resize(k+1,NULL);
  184.         }
  185.         if (!subtrees[k])
  186.         {
  187.             subtrees[k] = new Tree;
  188.         }
  189.         return subtrees[k]->insert(key+1,s);
  190.     }
  191. }
  192.  
  193. void Tree::remove(const string& key)
  194. {
  195.     remove(key.c_str());
  196. }
  197.  
  198. void Tree::remove(const char *key)
  199. {
  200.     int k;
  201.     if (*key == 0)
  202.     {
  203.         data.clear();
  204.     }
  205.     else if ((k=encode(*key)) < int(subtrees.size()) && subtrees[k])
  206.     {
  207.         subtrees[k]->remove(key+1);
  208.         if (subtrees[k]->isEmpty())
  209.         {
  210.             delete subtrees[k];
  211.             subtrees[k] = NULL;
  212.             compactSubtreesVector();
  213.         }
  214.     }
  215. }
  216.  
  217. void Tree::compactSubtrees()
  218. {
  219.     for(int k=0; k<int(subtrees.size()); k++)
  220.     {
  221.         if (!subtrees[k]) continue;
  222.         subtrees[k]->compactSubtrees();
  223.         if(subtrees[k]->isEmpty())
  224.         {
  225.             delete subtrees[k];
  226.             subtrees[k] = NULL;
  227.         }
  228.     }
  229.     compactSubtreesVector();
  230. }
  231.  
  232. void Tree::compactSubtreesVector()
  233. {   // minimalize size of the vector 'subtrees',
  234.     int k1 = -1;
  235.     for (int k = int(subtrees.size())-1; k>=0; --k)
  236.         if (subtrees[k]) {k1 = k; break;}
  237.     if (int(subtrees.size()) > k1+1)
  238.         subtrees.resize(k1+1);
  239. }
  240.  
  241. ostream& operator << (ostream& os, Tree const& t)
  242. {
  243.     string key("");
  244.     t.list(os, key);
  245.     return os;
  246. }
  247.  
  248. void Tree::list(ostream& os, string& key) const
  249. {
  250.     if (isOccupied())
  251.     {
  252.         os << key << ":";
  253.         os << data << endl;
  254.     }
  255.     for (int cx = 'a'; cx <= 'z'; cx++)
  256.     {
  257.         int cy = encode(cx);
  258.         if (int(subtrees.size())>cy && subtrees[cy])
  259.         {
  260.             key.push_back(cx);
  261.             subtrees[cy]->list(os, key);
  262.             key.erase(key.end()-1);
  263.         }
  264.     }
  265. }
  266.  
  267. bool Tree::isOccupied() const
  268. {
  269.     return !data.empty();
  270. }
  271.  
  272. bool Tree::isEmpty() const
  273. {
  274.     if (isOccupied()) return false;
  275.     for (size_t k=0; k<subtrees.size(); k++)
  276.         if (subtrees[k] && !subtrees[k]->isEmpty()) return false;
  277.     return true;
  278. }
  279.  
  280. bool Tree::isLeaf() const
  281. {
  282.     for (size_t k=0; k<subtrees.size(); k++)
  283.         if(subtrees[k]) return false;
  284.     return true;
  285. }
  286.  
  287. bool Tree::isCompact() const
  288. {
  289.     if (isLeaf()) return isOccupied();
  290.     for (size_t k=0; k<subtrees.size(); k++)
  291.         if (subtrees[k] && !subtrees[k]->isCompact()) return false;
  292.     return true;
  293. }
  294.  
  295. int Tree::nWords() const
  296. {
  297.     int n = isOccupied()? 1 : 0;
  298.     for (size_t k=0; k<subtrees.size(); k++)
  299.         if (subtrees[k]) n+=subtrees[k]->nWords();
  300.     return n;
  301. }
  302.  
  303. int Tree::nNodes() const
  304. {
  305.     int n=1;
  306.     for (size_t k=0; k<subtrees.size(); k++)
  307.         if (subtrees[k]) n+=subtrees[k]->nNodes();
  308.     return n;
  309. }
  310.  
  311. void Tree::takeStat(map<int,int>& stSize, map<int,int>& stCapa) const
  312. {
  313.     int dNodeSize = sizeof(*this) - sizeof(data) + sizeof(Tree*) * subtrees.size();
  314.     stSize[dNodeSize]++;
  315.     int dNodeCapa = sizeof(*this) - sizeof(data) + sizeof(Tree*) * subtrees.capacity();
  316.     stCapa[dNodeCapa]++;
  317.     //if(subtrees.size()==0) cout << this << endl;
  318.     for (size_t k=0; k<subtrees.size(); k++)
  319.         if (subtrees[k]) subtrees[k]->takeStat(stSize,stCapa);
  320. }
  321.  
  322. const char *Tree::firstWord(const char *s)
  323. {
  324.     while (*s && !isalpha(*s)) s++;
  325.     return s;
  326. }
  327.  
  328. int Tree::wordLength(const char *w)
  329. {
  330.     const char *u = w;
  331.     while (isalpha(*u)) u++;
  332.     return u - w;
  333. }
  334.  
  335. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  336. // Tests
  337. #include <iostream>
  338. #include <iomanip>
  339. #include <algorithm>
  340. #include <functional>
  341. #include <vector>
  342. #include <sstream>
  343. #include <ctime>
  344. #include <cstdlib>
  345.  
  346. #ifdef __GNUC__
  347. #include <ext/hash_set>
  348. #define set __gnu_cxx::hash_set
  349. namespace __gnu_cxx
  350. {
  351.     template<> struct hash< std::string >
  352.     {
  353.         size_t operator()( const std::string& s ) const
  354.         {
  355.             return hash< const char* >()( s.c_str() );
  356.         }
  357.     };
  358. }
  359. #else
  360. #include <set>
  361. #endif
  362.  
  363. bool operator == (Tree const& tr1, Tree const& tr2)
  364. {
  365.     stringstream oss1(stringstream::in|stringstream::out);
  366.     stringstream oss2(stringstream::in|stringstream::out);
  367.     string s1,s2;
  368.     oss1 << tr1;
  369.     oss2 << tr2;
  370.     while (oss1 >> s1  &&  oss2 >> s2)
  371.     {
  372.         // cout << s1;
  373.         // cout << s2;
  374.         if (s1 != s2) return false;
  375.     }
  376.     return true;
  377. }
  378.  
  379. unsigned genRandom(unsigned max) // generates a pseudo-random number in [0,max),
  380.                                  // 'max' and return value may be declared 'float'
  381. {
  382.     static int const IM = 139968, IA = 3877, IC = 29573;
  383.     static int seed = 42;
  384.     return unsigned(double(max) * (seed = (seed * IA + IC) % IM) / IM);
  385.         // floating-point arithmetic to avoid overflow with large 'max'
  386. }
  387.  
  388. ptrdiff_t random (ptrdiff_t i)
  389. {
  390.     return genRandom(i);
  391. }
  392.  
  393. ptrdiff_t (*p_random)(ptrdiff_t) = random;
  394.  
  395. int loadWords(vector<string>& v, string const& filename)
  396. {
  397.     // parse a text file for words, store words to v uniquely
  398.     ifstream ifs(filename.c_str());
  399.     set<string> s;
  400.     string u, w;
  401.     const char *pw;
  402.     int n=0, k;
  403.     while (ifs >> u)
  404.     {
  405.         for(k = int(u.length()); k>=0; k--)
  406.             u[k] = tolower(u[k]);
  407.         for(pw = u.c_str(); *pw; pw+=k)
  408.         {
  409.             n++;
  410.             pw = Tree::firstWord(pw);
  411.             k  = Tree::wordLength(pw);
  412.             w.assign(pw,k);
  413.             if (s.find(w)==s.end())
  414.             {
  415.                 s.insert(w);
  416.                 v.push_back(w);
  417.             }
  418.             //else cout << w << ":REPEATS ";
  419.         }
  420.     }
  421.     ifs.close();
  422.     cout << endl << filename << ":" << endl
  423.          << "#words=" << n << " "
  424.          << "#distinct words=" << v.size() << endl;
  425.     return s.size();
  426. }
  427.  
  428. int listStat(map<int,int>& st)
  429. {
  430.     map<int,int>::iterator i;
  431.     int m=0, n=0;
  432.     cout << setw(10) << "nodesize" << setw(10) << "#nodes"
  433.          << setw(10) << "amount" << endl;
  434.     for (i=st.begin(); i!=st.end(); i++)
  435.     {
  436.         cout << setw(10) << i->first << setw(10) << i->second
  437.         << setw(10) << (i->first * i->second) << endl;
  438.         m += i->first * i->second;
  439.         n += i->second;
  440.     }
  441.     cout << setw(10) << "Total:" << setw(10) << n
  442.          << setw(10) << m << " bytes." << endl;
  443.     return m;
  444. }
  445.  
  446. void transferData(vector<string>& v0, vector<string>& v01, vector<string>& v1)
  447. {
  448.     // transfer a part of v0 to v1 and construct v01 as a delta list, i.e.
  449.     // v01 = a subset of v0, v0 -= v01, v1 += v01, v01 += some words from v1
  450.     v01.clear();
  451.     random_shuffle(v0.begin(), v0.end(), p_random);
  452.     for (int n = genRandom(v0.size()+1); n; n--)
  453.     {
  454.         string w = v0.back();
  455.         v0.pop_back();
  456.         v01.push_back(w);
  457.     }
  458.     v1.insert(v1.end(),v01.begin(),v01.end());
  459.     for (int n = genRandom(v1.size()/2); n; n--)
  460.     {
  461.         string w = v1[genRandom(v1.size())];
  462.         v01.push_back(w);
  463.     }
  464. }
  465.  
  466. void treeInsert(Tree& t, vector<string>& v)
  467. {
  468.     random_shuffle(v.begin(), v.end(), p_random);
  469.     for (size_t i=0; i<v.size(); i++)
  470.         t.insert(v[i],"giai nghia tieng Viet");
  471. }
  472.  
  473. void treeInsert2(Tree& t, vector<string>& v)
  474. {
  475.     random_shuffle(v.begin(), v.end(), p_random);
  476.     for (size_t i=0; i<v.size(); i++)
  477.         t[v[i]] = "giai nghia tieng Viet";
  478. }
  479.  
  480. void treeRemove(Tree&t, vector<string>& v)
  481. {
  482.     random_shuffle(v.begin(), v.end(), p_random);
  483.     for (size_t i=0; i<v.size(); i++)
  484.         t.remove(v[i]);
  485. }
  486.  
  487. void treeRemove2(Tree&t, vector<string>& v)
  488. {
  489.     random_shuffle(v.begin(), v.end(), p_random);
  490.     for (size_t i=0; i<v.size(); i++)
  491.         t[v[i]] = "";
  492.     t.compactSubtrees();
  493. }
  494.  
  495. #define DISPLAYCOUNTS  \
  496.     cout << "v0:" << v0.size() << " v01:" << v01.size() \
  497.          << " v1:" << v1.size() \
  498.          << " ta:" << ta.nWords() << "/" << ta.nNodes() \
  499.          << " tb:" << tb.nWords() << "/" << tb.nNodes() << endl;
  500.  
  501. void testTree()
  502. {
  503.     vector<string> v0;    // the set of out-tree words
  504.     vector<string> v1;    // the set of in-tree words
  505.     vector<string> v01;   // the delta list, ie. list of words
  506.                           // to be inserted to tree or removed from tree
  507.  
  508.     map<int,int> st10size, st10capa, st90size, st90capa;
  509.     int nWords, nWords10, nWords90;
  510.     bool st10taken=false, st90taken=false;
  511.  
  512.     Tree ta,tb;
  513.  
  514.     //nWords = loadWords(v0, "english-1857w.txt");
  515.     //nWords = loadWords(v0, "english-058kw-corncob.txt");
  516.     //nWords = loadWords(v0, "english-087kw-british.txt");
  517.     //nWords = loadWords(v0, "english-110kw-SIL.txt");
  518.     nWords = loadWords(v0, "english-346kw-raw.txt");
  519.     //nWords = loadWords(v0, "english-spoken-written.txt");
  520.     //nWords = loadWords(v0, "english-british-cap.txt");
  521.  
  522.     DISPLAYCOUNTS;
  523.     while (!(st10taken && st90taken))
  524.     {
  525.         // v01 = a subset of v0, v0 -= v01, v1 += v01,
  526.         // v01 += some words from v1
  527.         transferData(v0,v01,v1);
  528.  
  529.         // ta += v01 shuffle, tb += v01 shuffle
  530.         treeInsert(ta,v01);
  531.         if(genRandom(2)) treeInsert(tb,v01); else treeInsert2(tb,v01);
  532.         if (nWords*0.89 <= v1.size() && v1.size() <= nWords*0.91 && !st90taken)
  533.         {
  534.             ta.takeStat(st90size,st90capa);
  535.             nWords90=v1.size();
  536.             st90taken = true;
  537.         }
  538.         DISPLAYCOUNTS;
  539.  
  540.         // v01 = a subset of v1, v1 -= v01, v0 += v01,
  541.         // v01 += some words from v0
  542.         transferData(v1,v01,v0);
  543.  
  544.         // ta -= v01 shuffle, tb -= v01 shuffle
  545.         treeRemove(ta,v01);
  546.         if(genRandom(2)) treeRemove(tb,v01); else treeRemove2(tb,v01);
  547.         if (nWords*0.09 <= v1.size() && v1.size() <= nWords*0.11 && !st10taken)
  548.         {
  549.             ta.takeStat(st10size,st10capa);
  550.             nWords10=v1.size();
  551.             st10taken = true;
  552.         }
  553.         DISPLAYCOUNTS;
  554.  
  555.         assert(ta.nWords()==int(v1.size()) && tb.nWords()==int(v1.size()));
  556.         assert(ta==tb);
  557.         assert(ta.isLeafOrCompact() && tb.isLeafOrCompact());
  558.     }
  559.  
  560.     // insert the entire v0 to trees, i.e. v01=v0, v0 = emptyset, v1 += v01,
  561.     // ta += v01 shuffle, tb += v01 shuffle
  562.     v01 = v0;
  563.     v0.clear();
  564.     v1.insert(v1.end(),v01.begin(),v01.end());
  565.     treeInsert(ta,v01);
  566.     treeInsert(tb,v01);
  567.     DISPLAYCOUNTS;
  568.     assert(ta==tb);
  569.     assert(ta.isLeafOrCompact() && tb.isLeafOrCompact());
  570.  
  571.     // remove the entire v1 from trees, i.e. v01=v1, v1 = emptyset, v0 += v01,
  572.     // ta -= v01 shuffle, tb -= v01 shuffle
  573.     v01 = v1;
  574.     v1.clear();
  575.     v0.insert(v0.end(),v01.begin(),v01.end());
  576.     treeRemove(ta,v01);
  577.     treeRemove(tb,v01);
  578.     DISPLAYCOUNTS;
  579.     assert(ta==tb);
  580.  
  581.     assert(ta.nWords()==0 && tb.nWords()==0);
  582.     assert(ta.isEmpty() && tb.isEmpty());
  583.     assert(ta.nNodes()==1 && tb.nNodes()==1);
  584.     assert(ta.isLeaf() && tb.isLeaf());
  585.  
  586.     cout << endl << "Testing completed." << endl << endl;
  587.  
  588.     // display the tree size & capacity statistics taken before
  589.     cout << endl << "Tree size statistic @ " << nWords10 << " words:" << endl;
  590.     listStat(st10size);
  591.     cout << endl << "Tree capa statistic @ " << nWords10 << " words:" << endl;
  592.     listStat(st10capa);
  593.     cout << endl << "Tree size statistic @ " << nWords90 << " words:" << endl;
  594.     listStat(st90size);
  595.     cout << endl << "Tree capa statistic @ " << nWords90 << " words:" << endl;
  596.     listStat(st90capa);
  597. }
  598.  
  599. int main()
  600. {
  601.     testTree();
  602.     return 0;
  603. }

  Testing Code:
  1. Tree capa statistic @ 311238 words:
  2.   nodesize    #nodes    amount
  3.         12    235585   2827020
  4.         16     58620    937920
  5.         20     31792    635840
  6.         24     43843   1052232
  7.         28     30784    861952
  8.         32     44745   1431840
  9.         36     53465   1924740
  10.         40     49479   1979160
  11.         44     18140    798160
  12.         48     35323   1695504
  13.         52     24020   1249040
  14.         56     33800   1892800
  15.         60     18955   1137300
  16.         64     17535   1122240
  17.         68     16399   1115132
  18.         72      3416    245952
  19.         76      4960    376960
  20.         80     18981   1518480
  21.         84     25381   2132004
  22.         88      6633    583704
  23.         92      7806    718152
  24.         96      5073    487008
  25.        100     12974   1297400
  26.        104       936     97344
  27.        108      3347    361476
  28.        112       656     73472
  29.        116      5244    608304
  30.        124      1511    187364
  31.        132       628     82896
  32.        140       664     92960
  33.        148       971    143708
  34.        156       578     90168
  35.        164       633    103812
  36.        172       559     96148
  37.        180       224     40320
  38.        188       351     65988
  39.        196        61     11956
  40.        204        56     11424
  41.        212        19      4028
  42.     Total:    814147  30091908 bytes.
  Đến 346 000 từ mà chi phí phụ vẫn cứ đứng ở ~100 byte/từ chứ không chịu giảm xuống nữa. :-( Tốn bộ nhớ quá!
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Ada : 08-06-2008 lúc 08:25 PM.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  - Đầu tiên sorry cậu là mặc dù tui rất thích thú với giải thuật của bài này nhưng thiệt sự là tui ko có dư lấy 1 tí thời gian để cùng cậu thảo luận để improve nó hơn nữa vì tui đang bị Physics nó hành tui quá cỡ T_T.
  - Còn về cậu nói viết copy construtor và operator assignment = là nhàm chán là hơi bị chủ quan. 2 thằng này rất quan trọng nếu cậu thực sự muốn viết code solid và safety ( robust code ).
  - Còn về code nhỏ hay lớn gì đi chăng nữa thì cậu cũng không nên dùng using namespace std; tại global scope. Thằng C++ ra đời 1 phần lý do là vì thằng macro evil của C. ( Scope trong C++ là cực kì quan trọng ).
  - Có 1 cuốn sách về standard coding rule mà tui rất tâm đắc là 101 Coding Standards : Rules and Guidelines, nó sẽ có rất nhiều thứ mà cậu cần biết khi viết C++, và macro tại sao là evil thì tui trích 1 phần trong sách đó ra ( Trong trường hợp cậu không tìm được cuốn này thì nói với tui, tui sẽ post lại cho cậu ở 1 host nào đó )
  It's hard to find language that's colorful enough to describe macros, but we'll try. To quote from [Sutter04] §31:

  Macros are obnoxious, smelly, sheet-hogging bedfellows for several reasons, most of which are related to the fact that they are a glorified text-substitution facility whose effects are applied during preprocessing, before any C++ syntax and semantic rules can even begin to apply.

  Lest there remain any ambiguity on this point, we note also that Bjarne Stroustrup has written: I dislike most forms of preprocessors and macros. One of C++'s aims is to make C's preprocessor redundant (§4.4, §18) because I consider its actions inherently error prone.

  [Stroustrup94] §3.3.1
  Macros are almost never necessary in C++. Use const (§5.4) or enum (§4.8) to define manifest constants [see Item 15], inline (§7.1.1) to avoid function-calling overhead [but see Item 8], templates (Chapter 13) to specify families of functions and types [see Items 64 through 67], and namespaces (§8.2) to avoid name clashes [see Items 57 through 59].

  [Stroustrup00] §1.6.1
  The first rule about macros is: Don't use them unless you have to. Almost every macro demonstrates a flaw in the programming language, in the program, or in the programmer.

  [Stroustrup00] §7.8
  The main problem with C++ macros is that they seem much better at what they do than they really are. Macros ignore scopes, ignore the type system, ignore all other language features and rules, and hijack the symbols they #define for the remainder of a file. Macro invocations look like symbols or function calls, but are neither. Macros are not "hygienic," meaning that they can expand to significantly and surprisingly different things depending on the context in which they are used. The text substitution that macros perform makes writing even remotely proper macros a black art whose mastery is as unrewarding as it is tedious.

  People who think that template-related errors are the worst to decipher probably haven't seen those caused by badly formed or badly used macros. Templates are part of C++'s type system and thus allow compilers to get better at handling them (which they do), whereas macros are forever divorced from the language and hence intractable. Worse, unlike a template, a macro might expand to some transmission line noise that undesirably compiles by pure chance. Finally, an error in a macro can only be reported after the macro is expanded and not when it is defined.
  Even in the rare cases where you do legitimately write a macro (see Exceptions), never ever even consider starting to think about writing a macro that is a common word or abbreviation. Do #undefine macros as soon as possible, always give them SCREAMING_UPPERCASE_AND_UGLY names, and avoid putting them in headers.
  Nếu 1 dùng namespace thì bỏ nó vào thân hàm, ví dụ :
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <vector>
  3.  
  4. int do_sthing()
  5. {
  6.     using namespace std;
  7.  
  8.     vector< int > v;
  9.     int           sumation = 0;
  10.  
  11.     v.reserve( 10 );
  12.     for( int x = 0; x < 10; ++x )
  13.     {
  14.         v.push_back( x );
  15.         sumation += v.at( x );
  16.     }
  17.  
  18.     return sumation;
  19. }
  20.  
  21. int main()
  22. {
  23.     std::cout << do_sthing();
  24. }

  Và còn kĩ thuật mà cậu dùng để xử shrink-to-fit đối với vector ( tui nghĩ cậu dùng resize ) nhưng do chưa đọc kĩ nên tui cũng không rõ idea này có hiệu quả lắm không ( có dịp tui sẽ đọc lại sau ). Nhưng nếu tui viết tui sẽ dùng kĩ thuật sau của Scott Meyers :
  C++ Code:
  1. #include <vector>
  2. #include <iostream>
  3.  
  4. class Something{ };
  5.  
  6. int main()
  7. {
  8.     using namespace std;
  9.  
  10.     vector< Something > v;
  11.  
  12.     for( int x = 0; x < 1000; ++x )
  13.         v.push_back( Something() );
  14.  
  15.     cout << "After init, v.size() = " << v.size();
  16.     cout << ", v.capacity() = " << v.capacity() << endl;
  17.  
  18.     v.erase( v.begin() + 500, v.begin() + 600 );
  19.  
  20.     cout << "After deleting 100, v.size() = " << v.size();
  21.     cout << ", v.capacity() = " << v.capacity() << endl;
  22.  
  23.     vector< Something >( v ).swap( v );
  24.  
  25.     cout << "After shrink-to-fit, v.size() = " << v.size();
  26.     cout << ", v.capacity() = " << v.capacity() << endl;
  27.  
  28.     return 0;
  29. }

  Một chỗ nữa là :
  C++ Code:
  1. static int encode(int x)
  2.     {
  3.         char enc[]=
  4.         //   a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z
  5.             {2,19,11, 9, 0,15,16, 7, 4,22,21,10,13, 5, 3,18,24, 8, 6, 1,12,20,14,23,17,25};
  6.         assert(isalpha(x));
  7.         return enc[tolower(x) - 'a'];
  8.     }
  Tui nghĩ sao cậu không dùng 'a', 'b', 'c'......... nó sẽ rõ nghĩa hơn những magic numbers 2, 19, 11...

  Và destructor của cậu :
  C++ Code:
  1. Tree& Tree::operator=(const Tree& t)
  2. {
  3.     if (this != &t)
  4.     {
  5.         this->~Tree();
  6.         clone(t);
  7.     }
  8.     return *this;
  9. }

  C++ Code:
  1.  
  2. Tree::~Tree()
  3. {
  4.     for (size_t k=0; k<subtrees.size(); k++)
  5.         if (subtrees[k])
  6.             delete subtrees[k];
  7.     subtrees.clear();
  8. }
  Thực sự chỗ này sẽ hoạt động tốt nếu không có exception được throw, còn nếu có thì chắc chắn cậu sẽ bị resource leak.
  Một kĩ thuật tốt hơn cũng của Scott Meyers mà tui ưa thích là dùng function object, ví dụ :
  C++ Code:
  1. #include <vector>
  2. #include <iostream>
  3. #include <algorithm>
  4.  
  5. class Something{ };
  6.  
  7. struct DeleteObject
  8. {
  9.     template< typename T >
  10.     void operator()( const T* ptr ) const
  11.     {
  12.         delete ptr;
  13.     }
  14. };
  15.  
  16. void doSomething()
  17. {
  18.     std::vector< Something* > v;
  19.  
  20.     for( int x = 0; x < 10; ++x )
  21.     {
  22.         v.push_back( new Something );
  23.     }
  24.  
  25.     std::for_each( v.begin(), v.end(), DeleteObject() );
  26. }
  27.  
  28. int main()
  29. {
  30.     doSomething();
  31.     return 0;
  32. }

  Hi vọng sẽ sớm có dịp cùng cậu thảo luận kĩ hơn về giải thuật của bài này, hơn là kĩ thuật .
  [/COLOR]
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi rox_rook : 09-06-2008 lúc 10:28 AM.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  655

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi rox_rook Xem bài viết
  - Đầu tiên sorry cậu là mặc dù tui rất thích thú với giải thuật của bài này nhưng thiệt sự là tui ko có dư lấy 1 tí thời gian để cùng cậu thảo luận để improve nó hơn nữa vì tui đang bị Physics nó hành tui quá cỡ T_T.
  Cảm ơn RR quan tâm. Bao giờ bạn có thời gian và hứng thú thì ta sẽ thảo luận thêm.

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi rox_rook Xem bài viết
  - Có 1 cuốn sách về standard coding rule mà tui rất tâm đắc là 101 Coding Standards : Rules and Guidelines, nó sẽ có rất nhiều thứ mà cậu cần biết khi viết C++, và macro tại sao là evil thì tui trích 1 phần trong sách đó ra ( Trong trường hợp cậu không tìm được cuốn này thì nói với tui, tui sẽ post lại cho cậu ở 1 host nào đó )
  Mình rất thích. Mình sẽ cố tìm, nếu không tìm được sẽ PM nhờ RR share cho mình 1 bản.

  Còn về macro thì mình cũng rất ghét dùng macro nhưng trong bài này quả thật mình không biết cách nào khác. Vấn đề là làm sao display các biến nhất định trong hàm tại những thời điểm nhất định mà không phải kể tên hết tất cả các biến đó ra. Mình nghĩ nếu không dùng macro thì chỉ có cách đưa các biến đó ra ngoài hàm vào trong một class, còn hàm test và hàm display sẽ dùng class này. Nhưng để test một class mà phải viết ra thêm 1 class khác (hay thậm chí nhiều class khác, vì có thể có nhiều test) thì không ổn. Nếu RR nghĩ có cách tốt hơn thì chỉ cho mình.

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi rox_rook Xem bài viết
  - Còn về code nhỏ hay lớn gì đi chăng nữa thì cậu cũng không nên dùng using namespace std; tại global scope. Thằng C++ ra đời 1 phần lý do là vì thằng macro evil của C. ( Scope trong C++ là cực kì quan trọng ).

  Nếu 1 dùng namespace thì bỏ nó vào thân hàm, ví dụ :
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <vector>
  3.  
  4. int do_sthing()
  5. {
  6.     using namespace std;
  7. ...
  8. }
  OK. Mình tiếp thu kinh nghiệm này. Sẽ sửa code.


  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi rox_rook Xem bài viết
  Và còn kĩ thuật mà cậu dùng để xử shrink-to-fit đối với vector ( tui nghĩ cậu dùng resize ) nhưng do chưa đọc kĩ nên tui cũng không rõ idea này có hiệu quả lắm không ( có dịp tui sẽ đọc lại sau ). Nhưng nếu tui viết tui sẽ dùng kĩ thuật sau của Scott Meyers :
  C++ Code:
  1. #include <vector>
  2. #include <iostream>
  3.  
  4. class Something{ };
  5.  
  6. int main()
  7. {
  8.     using namespace std;
  9.  
  10.     vector< Something > v;
  11.  
  12.     for( int x = 0; x < 1000; ++x )
  13.         v.push_back( Something() );
  14.  
  15.     cout << "After init, v.size() = " << v.size();
  16.     cout << ", v.capacity() = " << v.capacity() << endl;
  17.  
  18.     v.erase( v.begin() + 500, v.begin() + 600 );
  19.  
  20.     cout << "After deleting 100, v.size() = " << v.size();
  21.     cout << ", v.capacity() = " << v.capacity() << endl;
  22.  
  23.     vector< Something >( v ).swap( v );
  24.  
  25.     cout << "After shrink-to-fit, v.size() = " << v.size();
  26.     cout << ", v.capacity() = " << v.capacity() << endl;
  27.  
  28.     return 0;
  29. }
  Rất hay. Nhưng mình chưa nghĩ đến việc áp dụng kĩ thuật này vào bài này vì

  - Code của mình chỉ co mảng bằng cách xóa đi đoạn cuối chứ không xóa đoạn đầu hay đoạn giữa.

  - Test sơ qua với nhiều file dữ liệu thực tế và số lần insert/remove khá lớn thì mình thấy size chiếm ~97% capacity, tức là cũng có hiệu quả thỏa đáng.


  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi rox_rook Xem bài viết
  -Một chỗ nữa là :
  C++ Code:
  1. static int encode(int x)
  2.     {
  3.         char enc[]=
  4.         //   a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z
  5.             {2,19,11, 9, 0,15,16, 7, 4,22,21,10,13, 5, 3,18,24, 8, 6, 1,12,20,14,23,17,25};
  6.         assert(isalpha(x));
  7.         return enc[tolower(x) - 'a'];
  8.     }
  Tui nghĩ sao cậu không dùng 'a', 'b', 'c'......... nó sẽ rõ nghĩa hơn những magic numbers 2, 19, 11...
  Code trên có thể viết lại thành:
  C++ Code:
  1.     static int encode(int x)
  2.     {
  3.         char enc[] = "ctljapqhewvknfdsyigbmuoxrz";
  4.         assert(isalpha(x));
  5.         return enc[tolower(x)-'a']-'a';
  6.     }
  Nhưng chuỗi "ctljapqhewvknfdsyigbmuoxrz" cũng không sáng sủa gì hơn. Mặt khác nó còn giấu đi bản chất của encode là map các số của khoảng 97...122 (tức 'a'...'z') thành các số của khoảng 0...25. Và còn nữa, cách này tốn thêm 1 phép tính so với cách kia.

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi rox_rook Xem bài viết
  - Còn về cậu nói viết copy construtor và operator assignment = là nhàm chán là hơi bị chủ quan. 2 thằng này rất quan trọng nếu cậu thực sự muốn viết code solid và safety ( robust code ).
  Mình nghĩ rằng muốn viết code tốt thì chỗ nào cũng đều cần phải chú tâm cả. Constructor và assignment quan trọng mấy cũng không thể quan trọng bằng các method chính của class được.

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi rox_rook Xem bài viết
  -Và destructor của cậu :
  C++ Code:
  1. Tree& Tree::operator=(const Tree& t)
  2. {
  3.     if (this != &t)
  4.     {
  5.         this->~Tree();
  6.         clone(t);
  7.     }
  8.     return *this;
  9. }

  C++ Code:
  1.  
  2. Tree::~Tree()
  3. {
  4.     for (size_t k=0; k<subtrees.size(); k++)
  5.         if (subtrees[k])
  6.             delete subtrees[k];
  7.     subtrees.clear();
  8. }
  Thực sự chỗ này sẽ hoạt động tốt nếu không có exception được throw, còn nếu có thì chắc chắn cậu sẽ bị resource leak.

  -Một kĩ thuật tốt hơn cũng của Scott Meyers mà tui ưa thích là dùng function object, ví dụ :
  C++ Code:
  1. #include <vector>
  2. #include <iostream>
  3. #include <algorithm>
  4.  
  5. class Something{ };
  6.  
  7. struct DeleteObject
  8. {
  9.     template< typename T >
  10.     void operator()( const T* ptr ) const
  11.     {
  12.         delete ptr;
  13.     }
  14. };
  15.  
  16. void doSomething()
  17. {
  18.     std::vector< Something* > v;
  19.  
  20.     for( int x = 0; x < 10; ++x )
  21.     {
  22.         v.push_back( new Something );
  23.     }
  24.  
  25.     std::for_each( v.begin(), v.end(), DeleteObject() );
  26. }
  27.  
  28. int main()
  29. {
  30.     doSomething();
  31.     return 0;
  32. }
  Chỗ này mình chưa hiểu.

  Code:
  std::for_each( v.begin(), v.end(), DeleteObject() );
  có tác dụng tương đương với

  Code:
  for(i = 0; i < v.size(); v++) delete v[i];
  hay là còn tác dụng nào khác?


  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi rox_rook Xem bài viết
  -Hi vọng sẽ sớm có dịp cùng cậu thảo luận kĩ hơn về giải thuật của bài này, hơn là kĩ thuật .
  Mình cũng hi vọng được thảo luận nhiều với RR, về mọi vấn đề.

  Thân.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Ada : 10-06-2008 lúc 03:54 AM.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Mặc định Từ điển Anh-Việt dùng cây 26 phân

  Mình nghĩ rằng muốn viết code tốt thì chỗ nào cũng đều cần phải chú tâm cả. Constructor và assignment quan trọng mấy cũng không thể quan trọng bằng các method chính của class được.
  Câu này tui tạm gác lại, nhưng cậu muốn nghĩ theo cách cậu thì tuỳ, còn theo quan điểm của tui thì viết 1 dòng chắc 1 dòng, vì thực sự code có pointer thì 2 thằng này là bắt buộc, nếu không thì sẽ dẫn đến logic error. Nhưng thôi cái này tui không muốn cãi, cậu hiểu theo cách cậu, tui hiểu theo cách tui .
  Chỉ tạm trả lời được 1 vấn đề này cho cậu, mai tui có test rùi, nên có lẽ khi khác tui sẽ đọc lại và trả lời các câu hỏi khác .

 7. #7
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  655

  Phiên bản Tree::clone() có tiềm năng chịu đựng lỗi exception:

  C++ Code:
  1. void Tree::clone(const Tree& t)
  2. {
  3.     data = t.data;
  4.     assert(subtrees.empty());
  5.     subtrees.resize(t.subtrees.size(),NULL);
  6.     for (size_t k = 0; k < t.subtrees.size(); k++)
  7.     {
  8.         if (t.subtrees[k])
  9.         {
  10.             subtrees[k] = new Tree();
  11.             subtrees[k]->clone(*t.subtrees[k]);
  12.         }
  13.     }
  14. }

 8. #8
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Có lẽ tui nghĩ Ada hiểu nhầm ý nghĩa throw exception, tui hiểu ý cậu chỗ hàm clone này, vấn đề là nó sẽ được throw khi nào ?
  - Trong đoạn giữa new
  - Sau khi new được hoàn thành
  -> và 2 chỗ này sẽ dẫn đến resource leak tiềm ẩn có thể khi các bất kì các exception nào đó xảy ra chứ không phải cách mà nó construct đối tượng vì dù cậu có assert và recursive call thế này đi chăng nữa nếu có 1 exception được throw trong các hàm con thì 100% resource leak ( destructor never called ). Và đoạn code trên dùng function object vẫn có thể dẫn đến resource leak T_T, lâu rùi không ôn bài nên coi ẩu, srry !. Cách dùng hoàn hảo nhất mà bác Meyers đề cập là boost::shared_ptr< >. Ví dụ :
  C++ Code:
  1. void doSomething()
  2. {
  3.     typedef boost::shared_ptr< Widget > OBJ;
  4.     std::vector< OBJ > v;
  5.     for( int x = 0; x < SOME_NUMBERS; ++x )
  6.     {
  7.         v.push_back( OBJ( new Widget ) );
  8.     ....
  9.     ..
  Thôi có gì gặp cậu sau nhé, cứ ngứa nghề chạy ra chạy vô chưa làm xong bài tập nữa T_T !

 9. #9
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  655

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi rox_rook Xem bài viết
  Có lẽ tui nghĩ Ada hiểu nhầm ý nghĩa throw exception, tui hiểu ý cậu chỗ hàm clone này, vấn đề là nó sẽ được throw khi nào ?
  - Trong đoạn giữa new
  Thì cái Tree object nếu đã được cấp và đang được construct sẽ không được destruct nhưng vẫn bị thu hồi (còn nếu nó chưa được cấp thì chẳng có gì mà nói). Và object này chỉ là 1 node thôi chứ nó không có node con nên không phải lo giải quyết các node con kia.

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi rox_rook Xem bài viết
  - Sau khi new được hoàn thành
  -> và 2 chỗ này sẽ dẫn đến resource leak tiềm ẩn có thể khi các bất kì các exception nào đó xảy ra chứ không phải cách mà nó construct đối tượng vì dù cậu có assert và recursive call thế này đi chăng nữa nếu có 1 exception được throw trong các hàm con thì 100% resource leak ( destructor never called ).
  Đúng là destructor của các node con không được gọi và sau khi unwind stack một hồi control sẽ trả về đến t0.Tree(Tree&) hoặc t0.operator=(). Tại đó ta đặt exception handler để thanh toán nguyên cả cái cây có gốc tại t0. Sau khi thanh toán xong t0 trở thành 1 lá và trong đa số trường hợp, chỉ còn trơ node gốc.

  Phiên bản này cũng như phiên bản trước đều dùng lối kiến tạo đệ qui, nhưng ở phiên bản trước việc nối cây con vào cây chính xảy ra khi đệ qui lùi ra còn trong phiên bản này, việc nối xảy ra khi đệ qui tiến vào. Nhờ vậy trong phiên bản này, node vừa được hình thành sẽ lập tức được nối vào cây chính.

  Sau exception handling, nếu bộ nhớ cho t0 đã được cấp phát bởi một lệnh pt0 = new Tree(tree) nào đó thì nó sẽ được thu hồi bởi hệ thống (sau khi gọi destructor của t0.data và t0.subtrees) còn trong các trường hợp khác thì không. Trong mọi trường hợp, sau exception handling, nội dung của t0 đã ổn định và có thể dùng tiếp, nhưng mình nghĩ cách xử lí hợp lí hơn vẫn là re-throw.

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi rox_rook Xem bài viết
  Và đoạn code trên dùng function object vẫn có thể dẫn đến resource leak T_T, lâu rùi không ôn bài nên coi ẩu, srry !. Cách dùng hoàn hảo nhất mà bác Meyers đề cập là boost::shared_ptr< >. Ví dụ :
  C++ Code:
  1. void doSomething()
  2. {
  3.     typedef boost::shared_ptr< Widget > OBJ;
  4.     std::vector< OBJ > v;
  5.     for( int x = 0; x < SOME_NUMBERS; ++x )
  6.     {
  7.         v.push_back( OBJ( new Widget ) );
  8.     ....
  9.     ..
  Thôi có gì gặp cậu sau nhé, cứ ngứa nghề chạy ra chạy vô chưa làm xong bài tập nữa T_T !
  Mình cũng rất yêu shared_ptr, nhưng mình không muốn dùng trong bài này vì Boost chưa được đưa vào chuẩn C++ và sẽ không thích hợp ở 1 code cho người mới học. Với lại, shared_ptr to gấp đôi pointer bình thường, lại còn thêm 1 cục overhead mấy chục byte nữa, nên dùng cho bài này thì mất hết í nghĩa. :-P

  Thân.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Ada : 10-06-2008 lúc 01:12 PM.

 10. #10
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Cậu Ada có thể ghi rõ ra giải thuật hay có tài liệu nào về bài này thì cho tui xin với .
  Đọc code như vậy tốn thời gian quá, do đa phần khi cài đặt tree có quá nhiều lời gọi hàm đệ qui nên trace code cũng khá vất vả.
  Thanks cậu trước !

Các đề tài tương tự

 1. Upload file dùng Ajax mà ko dùng Method Post của Form như thế nào?
  Gửi bởi hieupxd2cntt trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 14-09-2014, 10:23 PM
 2. Lập trình C++ trong visual studio có cách nào để dùng winform mà vẫn dùng cách viết trên c++ được ?
  Gửi bởi homgiaouoc trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 08-10-2013, 12:50 PM
 3. Bài toán quản lí nhân viên dùng dùng danh sách liên kết trong C++. Mong mọi người góp ý!
  Gửi bởi rataki trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 22-11-2012, 11:26 PM
 4. Bài tập C++ Dùng strtok cắt chuỗi và lỗi khi dùng atof() chuyển char sang float
  Gửi bởi salomontong trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 10-03-2012, 05:18 PM
 5. Tại sao dùng const trong trường hợp dùng biến tham chiếu
  Gửi bởi dinhdoong trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 13
  Bài viết cuối: 04-02-2012, 10:45 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn