Cho mình ý tưởng thuật toán bài này với các bạn! Mình suy nghĩ mãi nhưng vẫn chưa hiểu.
Đề bài như sau: Hãy viết khuôn mẫu lớp để thực hiện việc gán 2 mảng các đối tượng cho nhau.