Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Lỗi lopketnoi.doituongketnoi() is a method but is used as a type

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  2

  Question Lỗi lopketnoi.doituongketnoi() is a method but is used as a type

  Mình có đoạn code về form mặt hàng như sau:

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.ComponentModel;
  4. using System.Data;
  5. using System.Drawing;
  6. using System.Text;
  7. using System.Windows.Forms;
  8. using System.Data.OleDb;
  9.  
  10. namespace Quan_li_kinh_doanh
  11. {
  12.     public partial class Mặt_hàng : Form
  13.     {
  14.         public Mặt_hàng()
  15.         {
  16.             InitializeComponent();
  17.         }
  18.         DataTable dt = new DataTable();
  19.         OleDbDataAdapter da;
  20.        
  21.  
  22.                private void dong(object sender, EventArgs e)
  23.         {
  24.             Application.Exit();
  25.         }
  26.  
  27.         private void them(object sender, EventArgs e)
  28.         {
  29.             OleDbConnection conn = lopketnoi.doituongketnoi();
  30.             conn.Open();
  31.             string str = "Insert into MAT_HANG values(" +
  32.                                         "'" + textBox1.Text + "'" + "," +
  33.                                         "'" + textBox2.Text + "'" + "," +
  34.                                         "'" + textBox3.Text + "'" + "," +
  35.                                          "'" + textBox4.Text + "'" + "," +
  36.                                           "'" + textBox5.Text + "'" + "," +
  37.                                            "'" + textBox6.Text + "'" + "," +
  38.                                             "'" + textBox7.Text + "'" + "," +
  39.                                         "'" + textBox8.Text + "'" + ")";
  40.  
  41.             OleDbCommand comd = new OleDbCommand(str, conn);
  42.             comd.ExecuteNonQuery();
  43.             comd.Dispose();
  44.             conn.Close();
  45.             MessageBox.Show(" Thêm mặt hàng thành công");
  46.         }
  47.  
  48.         private void tim_kiem(object sender, EventArgs e)
  49.         {
  50.             if (textBox1.Text != "")
  51.             {
  52.                 OleDbConnection conn = lopketnoi.doituongketnoi();
  53.                 conn.Open();
  54.                 string str = " select * from MAT_HANG where MA_HANG='" + textBox1.Text + " ' ";
  55.                 da = new OleDbDataAdapter(str, conn);
  56.                 dt.Clear();
  57.                 da.Fill(dt);
  58.                 this.dataGridView1.DataSource = dt;
  59.                 conn.Close();
  60.             }
  61.             else
  62.             {
  63.                 MessageBox.Show("Xin mời nhập mã mặt hàng cần tìm kiếm");
  64.                 textBox1.Focus();
  65.             }
  66.         }
  67.  
  68.         private void huy(object sender, EventArgs e)
  69.         {
  70.            
  71.             textBox1.Text = "";
  72.             textBox2.Text = "";
  73.             textBox3.Text = "";
  74.             textBox4.Text = "";
  75.             textBox5.Text = "";
  76.             textBox6.Text = "";
  77.             textBox7.Text = "";
  78.             textBox8.Text = "";
  79.         }
  80.  
  81.         private void xoa(object sender, EventArgs e)
  82.         {
  83.             int r = this.dataGridView1.CurrentRow.Index;
  84.             CurrencyManager cm = ((CurrencyManager)this.BindingContext[dt]);
  85.             ((DataView)cm.List).Delete(r);
  86.         }
  87.  
  88.         private void capnhat(object sender, EventArgs e)
  89.         {
  90.             OleDbCommandBuilder c = new OleDbCommandBuilder(da);
  91.             da.Update(dt);
  92.             MessageBox.Show(" Đã cập nhật cơ sở dữ liệu");
  93.         }
  94.  
  95.         private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
  96.         {
  97.             int soluong;
  98.             soluong = Convert.ToInt32(textBox7.Text);
  99.             decimal dongia;
  100.             dongia = Convert.ToDecimal(textBox6.Text);
  101.             decimal tongtien;
  102.             tongtien = soluong * dongia;
  103.             textBox8.Text = Convert.ToString(tongtien);
  104.         }
  105.  
  106.        private void liet_ke_Click(object sender, EventArgs e)
  107.         {
  108.             OleDbConnection conn = new lopketnoi.doituongketnoi();=> báo lỗi
  109.             conn.Open();
  110.             string str = " select * from MAT_HANG";
  111.             da = new OleDbDataAdapter(str, conn);
  112.             dt.Clear();
  113.             da.Fill(dt);
  114.             this.dataGridView1.DataSource = dt;
  115.             conn.Dispose();
  116.             conn.Close();
  117.         }
  118.                }
  119. }
  Nhưng khi mình debug thi lai bị báo lỗi lỗi lopketnoi.doituongketnoi() is a method but is used as a type . Trong khi với class khác viết code như thế vẫn chạy được.
  Lớp kết nối của minh như sau
  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.Text;
  4. using System.Data.OleDb;
  5.  
  6. namespace Quan_li_kinh_doanh
  7. {
  8.     class lopketnoi
  9.     {
  10.         public static OleDbConnection doituongketnoi()
  11.         {
  12.             return new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" + "Data Source =C:\\Documents and Settings\\lehanh\\My Documents\\qlkd.mdb");
  13.         }
  14.  
  15.     }
  16. }

  Cũng không hiểu lí do gi nữa. Mọi người coi giúp nhé!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  724

  cái này ko sao. có thể là bạn đễ sai đường dẫn tới file database.

  đây là code form.

  PHP Code:
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Text;
  using System.Windows.Forms;
  using System.Data.OleDb;

  namespace 
  Demo
  {
      public 
  partial class Form1 Form
      
  {
          public 
  Form1()
          {
              
  InitializeComponent();
          }
         
          private 
  void button1_Click(object senderEventArgs e)
          {
              
  OleDbConnection conn aaa.doituongketnoi();
              
  conn.Open();
              try
              {
                  
  string str "Insert into MAT_HANG values(" +
                                              
  "'" textBox1.Text "'" "," +
                                              
  "'" textBox2.Text "'" "," +
                                              
  "'" textBox3.Text "'" "," +
                                               
  "'" textBox4.Text "'" "," +
                                                
  "'" textBox5.Text "'" "," +
                                                 
  "'" textBox6.Text "'" "," +
                                                  
  "'" textBox7.Text "'" "," +
                                              
  "'" textBox8.Text "'" ")";

                  
  OleDbCommand comd = new OleDbCommand(strconn);
                  
  comd.ExecuteNonQuery();

                  
  MessageBox.Show(" Thêm mặt hàng thành công");
              }
              catch(
  Exception ex)
              {
                  
  MessageBox.Show(ex.Message);
              }
              finally{
              
  //comd.Dispose();
              
  conn.Close();
              }
              
          }

      }

  đây là code lớp aaa<tương đương với lopketnoi của bạn>
  mình để file qlkd.mdb trong ổ đĩa C

  PHP Code:
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Text;
  using System.Data.OleDb;

  namespace 
  Demo
  {
      class 
  aaa
      
  {
          public static 
  OleDbConnection doituongketnoi()
          {
              return new 
  OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" "Data Source =C:\\qlkd.mdb");
          }
      }


Các đề tài tương tự

 1. Báo lỗi Unable to cast object of type 'System.DBNull' to type khi restore database với sqlserver 2008 r2
  Gửi bởi b0yt4l3nt9z trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 26-10-2012, 06:18 PM
 2. Instance method và class method khác nhau như thế nào?
  Gửi bởi zenstorm trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Objective-C
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 24-02-2012, 09:36 AM
 3. Trả lời: 14
  Bài viết cuối: 23-12-2011, 12:39 PM
 4. lỗi: Inconsistent accessibility: parameter type - less accessible than method
  Gửi bởi boomlord trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 04-05-2011, 08:54 AM
 5. MS SQL Lỗi unable to cast object of type ... to type ... sửa như thế nào?
  Gửi bởi Riku trong diễn đàn Thắc mắc Microsoft SQL Server & Microsoft Access
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 31-12-2010, 11:34 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn