Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: Bài con mã đi tuần -Em viết code rồi nhưng ko in ra màn hình, giúp em sửa code với-

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  8

  Post Bài con mã đi tuần -Em viết code rồi nhưng ko in ra màn hình, giúp em sửa code với-

  Bài con mã đi tuần:
  Đi con mã trong bàn cờ vua 8x8, sao cho con mã đi hết các ô trên bàn cờ và mỗi ô chỉ đi 1 lần.

  Em hiểu thuật toán thế này:
  Con mã đầu tiên theo em ở vị trí [0][1] (theo cách sắp quân trên bàn cờ).
  1 con mã sẽ đi đc tám hướng.
  Em thiết lập BànCờ[8][8] tất cả các ptử đều == 0 và chỉ có phầntử [0][1] == 1
  Sau đó dùng kĩ thuật quay liều để cho con mã chạy. Đệ quy chỉ dừng lại khi con mã đã chạy 64 ô (dùng biết đếm để tăng lên, lúc đầu đếm = 1).

  Em viết code nhưng ko in ra màn hình. Chtrình ko báo lỗi
  Các bác sửa dùm em với!!!
  Đây là code em nè!!!
  Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <windows.h>
  void NhapMaTran(int a[][8]);
  void XuatMaTran(int a[][8], int i, int j);
  void MaDi(int BanCo[][8], int i, int j,int dem);
  void main()
  {
  	int a[8][8];
  	NhapMaTran(a);
  	MaDi(a,0,1,1);
  	getch();
  }
  void NhapMaTran(int a[][8])
  {
  	for (int i=0; i<8; i++)
  	{
  		for (int j=0; j<8;j++)
  		{
  			if (i==0 && j==1)
  				a[i][j] = 1;
  			else
  				a[i][j] =0;
  			
  		}
  	}
  }
  void XuatMaTran(int a[][8], int i, int j)
  {
  	if (j == 8)
  	{
  		if (i==7)
  		{
  			exit(0) ;
  		}
  		printf("\n");
  		XuatMaTran(a,i+1,0);
  	}
  	printf("%4d", a[i][j]);
  	XuatMaTran(a,i,j+1);
  }
  void KiemTra(int BanCo[][8])
  {
  	int flag =1;
  	for (int i=0; i<8; i++)
  	{
  		for (int j=0; j<8; j++)
  		{
  			if (BanCo[i][j]== 0)
  			{
  				flag = 0;
  				break;
  			}
  		}
  		if (flag == 0)
  		{
  			break;
  		}
  	}
  	if (flag == 1)
  	{
  		printf("Xuat ma tran vua nhap: \n");
  		XuatMaTran(BanCo,0,0);
  	}
  }
  void MaDi(int BanCo[][8], int i, int j,int dem)
  {
    if (dem==6)
    {
  		KiemTra(BanCo);
    }
    else
    {
      int dx[8]={-1,-2,-2,-1, 1,2,2,1};
  		int dy[8]={-2,-1,1,2,2, 1,-1,-2};
      for (int k=0; k<8;k++)
      {
  			if (i+dx[k]>=0 && i+dx[k]<=7 && j+dy[k]>=0 && j+dy[k]<=7)
  			{
  				if (BanCo[i+dx[k]][j+dy[k]] ==0)
  				{
  					dem++;
  					BanCo[i+dx[k]][j+dy[k]] = dem;
  					MaDi(BanCo,i+dx[k],j+dy[k],dem);
  				}
  			}
  		}
    }
  }
  Hân hạnh đc mọi người giúp đỡ

 2. #2
  Ngày gia nhập
  05 2008
  Bài viết
  11

  này bạn FREB, bạn thử xem code ở link này xem:http://forums.congdongcviet.com/show...n+tu%E1%BA%A7n

  nó nằm sau code của bài 8 con hậu.
  bạn cứ thử coi xem có júp j` cho bạn đc hok?

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Code của cậu quay lùi nhưng không gỡ bỏ vị trí thì làm sao mà quay ? Đây là code dựa theo idea của cậu, có điều chậm, dùng heuristic sẽ nhanh hơn
  C Code:
  1. #include <cstdio>
  2.  
  3. const int _c[ ] = {
  4.     -2, -1, +1, +2, +2, +1, -1, -2
  5. };
  6.  
  7. const int _r[ ] = {
  8.     +1, +2, +2, +1, -1, -2, -2, -1
  9. };
  10.  
  11. const char* seperator = "_-_-_-_-_-_";
  12.  
  13. int G[ 8 ][ 8 ] = {
  14.     1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  15.     0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  16.     0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  17.     0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  18.     0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  19.     0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
  20.     0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
  21. };
  22.  
  23. void print_board() {
  24.     for( int x = 0; x < 8; ++x ) {
  25.         for ( int y = 0; y < 8; ++y ) {
  26.             G[ x ][ y ] ? printf( "K" ) : printf( "-" );
  27.         }
  28.         printf( "\n" );
  29.     }
  30.     printf( "\n %s \n", seperator );
  31. }
  32.  
  33. void go( int r, int c, int th )
  34. {
  35.     int pause;
  36.     G[ r ][ c ] = 1;
  37.     if( th >= 63 ) {
  38.         return;
  39.     }
  40.     else {
  41.         for( int o = 0; o < 8; ++o ) {
  42.             int next_r = r + _r[ o ];
  43.             int next_c = c + _c[ o ];
  44.             if( !( next_r > 7 ||
  45.                         next_r < 0 ||
  46.                             next_c > 7 ||
  47.                                 next_c < 0 ||
  48.                                     G[ next_r ][ next_c ] == 1
  49.                 )
  50.             )
  51.             {
  52.                 print_board();
  53.                 scanf( "%d", &pause );
  54.                 go( next_r, next_c, th + 1 );
  55.                 G[ next_r ][ next_c ] = 0;
  56.             }
  57.         }
  58.     }
  59. }
  60.  
  61. int main() {
  62.     go( 0, 0, 0 );
  63. }

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Nơi ở
  In Your Bugs
  Bài viết
  823

  R2 vứt 1 bài heuristic lên kid coi với nào ?
  // cố gắng comment như phong cách cũ nhé.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Cho code, nhưng không comment vì ghét ai xin code :-", đặc biệt là kidkid
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <iomanip>
  3. #include <vector>
  4. #include <algorithm>
  5. #include <string>
  6.  
  7. using std::cout;
  8. using std::cin;
  9. using std::endl;
  10. using std::setw;
  11. using std::vector;
  12. using std::ostream;
  13. using std::string;
  14. using std::swap;
  15. using std::istream;
  16.  
  17. const int SIZE = 8;
  18. const int V[]  = { +2, -1, -1, -2, -2, +1, +1, +2 };
  19. const int H[]  = { -1, +2, -2, -1, +1, -2, +2, +1 };
  20.  
  21. typedef vector< vector< int > > two_dimensional_array;
  22. two_dimensional_array K;
  23. two_dimensional_array moves;
  24.  
  25. const string  separator_lines = "-_-_-_-_-_-_-_-";
  26. const string  stop_to_watch   = "\n Press enter key to see knight moves : ";
  27. vector< int > temp_row( SIZE, 0 );
  28. vector< int > temp_col( SIZE, 0 );
  29.  
  30. bool is_valid_move( int r, int c )
  31. {
  32.     if( r > SIZE - 1 || r < 0 || c > SIZE - 1 || c < 0 || K[ r ][ c ] != 0 )
  33.         return false;
  34.     else
  35.         return true;
  36. }
  37.  
  38. void print_solution( istream& in, ostream& out )
  39. {
  40.     for( int x = 0; x < SIZE; ++x ) {
  41.         for( int y = 0; y < SIZE; y++ ) {
  42.             out << setw( 3 ) << K[ x ][ y ] ;
  43.         }    
  44.         out << "\n";
  45.     }
  46.     out << separator_lines << "\n";
  47.     out << stop_to_watch << "\n";
  48.     in.get();
  49.    
  50. }
  51.  
  52. void heuristic_approach( int row, int col, int& step, vector< int >& solution )
  53. {  
  54.     /*
  55.         Possible moves
  56.     */
  57.     int attempt_row,
  58.         attempt_col;
  59.  
  60.     /*
  61.         Generate possibility
  62.     */
  63.     for( int x = 0; x < SIZE; ++x ) {
  64.         for( int y = 0; y < SIZE; ++y ) {
  65.             moves[ x ][ y ] = 0;
  66.             for( int each_step = 0; each_step < SIZE; ++each_step ) {
  67.                 attempt_row = x + V[ each_step ];
  68.                 attempt_col = y + H[ each_step ];
  69.                 if( is_valid_move( attempt_row, attempt_col ) )
  70.                     moves[ x ][ y ]++;
  71.             }
  72.         }
  73.     }
  74.        
  75.     int the_row_before, the_row_after;
  76.     int the_col_before, the_col_after;
  77.    
  78.     step = 0; /* THE MOST IMPORTANT */
  79.    
  80.     for( int at = 0; at < SIZE; ++at ) {
  81.         attempt_row = row + V[ at ];
  82.         attempt_col = col + H[ at ];
  83.         if( is_valid_move( attempt_row, attempt_col ) ) {
  84.             temp_row[ step ] = attempt_row;
  85.             temp_col[ step ] = attempt_col;
  86.             /*
  87.                 Save step
  88.             */
  89.             solution[ step ] = step;
  90.             step++;
  91.         }
  92.     }
  93.    
  94.     for( int x = 0; x < step ; ++x ) {
  95.         for( int y = x + 1; y < step; ++y ) {
  96.             the_row_before  = temp_row[ solution[ x ] ];
  97.             the_col_before  = temp_col[ solution[ x ] ];
  98.             the_row_after   = temp_row[ solution[ y ] ];
  99.             the_col_after   = temp_col[ solution[ y ] ];
  100.             if( moves[ the_row_before ][ the_col_before ] > moves[ the_row_after ][ the_col_after ] )
  101.                 swap( solution[ x ], solution[ y ] );
  102.         }
  103.     }
  104.  
  105.     /*---------------------------------------------------*/
  106. }
  107.  
  108.  
  109. void solve( int times, int row, int col)
  110. {
  111.     vector< int > order_moves( SIZE, 0 );
  112.     int           position = 0;
  113.     int           next_row,
  114.                   next_col;
  115.    
  116.     K[ row ][col ] = times + 1;
  117.  
  118.     while( times < SIZE * SIZE ) {
  119.         print_solution( cin, cout );
  120.         heuristic_approach( row, col, position, order_moves );
  121.         for( int o = 0; o < position; o++) {
  122.             next_col = temp_col[ order_moves[ o ] ];
  123.             next_row = temp_row[ order_moves[ o ] ];
  124.             if( is_valid_move( next_row, next_col ) )
  125.                 solve( times + 1, next_row, next_col);
  126.         }
  127.     }
  128. }
  129.  
  130. int main()
  131. {
  132.     int row, col;
  133.     vector< int > column( SIZE, 0 );
  134.     for( int o = 0; o < SIZE; ++o ) {
  135.         K.push_back( column );
  136.         moves.push_back( column );
  137.     }
  138.    
  139.     cout << "Enter the initial position for Knight \n ";
  140.     cout << " row    : \n";
  141.     cin >> row;
  142.     cout << " column : \n";
  143.     cin >> col;
  144.  
  145.     solve( 0, row, col );
  146.    
  147.     return 0;
  148. }

 6. #6
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Nơi ở
  /media/Anime
  Bài viết
  2,288

  Mặc định Bài con mã đi tuần -Em viết code rồi nhưng ko in ra màn hình, giúp em sửa code với-

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi kidkid Xem bài viết
  R2 vứt 1 bài heuristic lên kid coi với nào ?
  // cố gắng comment như phong cách cũ nhé.
  Mình cũng có làm bài này lúc học trí tuệ nhân tạo, kid xem thử thế nào :

  C++ Code:
  1. #include <iostream.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <conio.h>
  4.  
  5. #define MAX 5
  6. #define MAXSTEP MAX * MAX      
  7.  
  8.  
  9. typedef struct Cell
  10. {
  11.     int x,y;
  12. } _Cell;
  13.  
  14.  
  15. const int DX[8] = { 2,-2, 2,-2, 1, 1,-1,-1 };
  16. const int DY[8] = { 1, 1,-1,-1, 2,-2, 2,-2 };
  17.  
  18.  
  19. void Print(int board[MAX][MAX]);
  20. int FindAvailable(int board[MAX][MAX],int x,int y,Cell *result);
  21. int MinCase(int board[MAX][MAX],Cell *steparray,int count);
  22.  
  23.  
  24. int main(int argc, char* argv[])
  25. {
  26.     int board[MAX][MAX];
  27.     int x0,y0;
  28.     int stepcount = 0;
  29.     Cell steparray[8];
  30.     int n = 0, index;
  31.     int x, y;
  32.  
  33.     cout<<"Nhap x0 : ";
  34.     cin>>x0;
  35.     cout<<"Nhap y0 : ";
  36.     cin>>y0;
  37.  
  38.     cout<<endl<<endl;
  39.  
  40.     x0 = 0;
  41.     y0 = 0;
  42.  
  43.     for (y=0;y<MAX;y++)
  44.         for (x=0;x<MAX;x++)
  45.             board[y][x] = 0;
  46.  
  47.     x = x0;
  48.     y = y0;
  49.  
  50.     board[y][x] = ++stepcount;
  51.  
  52.     do
  53.     {
  54.         n = FindAvailable(board,x,y,&steparray[0]);
  55.         if (n > 0)
  56.         {
  57.             index = MinCase(board,&steparray[0],n);
  58.             x = steparray[index].x;
  59.             y = steparray[index].y;
  60.             board[y][x] = ++stepcount;
  61.         }
  62.     }
  63.     while (n > 0 && stepcount < MAXSTEP);
  64.  
  65.     Print(board);
  66.    
  67.     cout<<endl;
  68.     if (stepcount == MAXSTEP)
  69.         cout<<"Thanh cong !"<<endl;
  70.     else
  71.         cout<<"Khong tim duoc loi giai."<<endl;
  72.  
  73.     getch();
  74.     return 0;
  75. }
  76.  
  77. void Print(int board[MAX][MAX])
  78. {
  79.     for (int y=0;y<MAX;y++)
  80.     {
  81.         for (int x=0;x<MAX;x++)
  82.             printf("%03d ",board[y][x]);
  83.         printf("\n");
  84.     }
  85. }
  86.  
  87. int FindAvailable(int board[MAX][MAX],int x,int y,Cell *result)
  88. {
  89.     int count = 0;
  90.     int row, col;
  91.  
  92.     for (int i=0;i<8;i++)
  93.     {
  94.         row = y + DY[i];
  95.         col = x + DX[i];
  96.        
  97.         if (row >= 0 && row < MAX
  98.             && col >= 0 && col < MAX)
  99.             if (!board[row][col])
  100.             {
  101.                 result[count].x = col;
  102.                 result[count].y = row;
  103.                 count++;
  104.             }
  105.  
  106.     }
  107.  
  108.     return count;
  109. }
  110.  
  111. int MinCase(int board[MAX][MAX],Cell *steparray,int count)
  112. {
  113.     Cell result[8];
  114.     int n;
  115.     int min = MAX + 1;
  116.     int ans;
  117.    
  118.     for (int i=0;i<count;i++)
  119.     {
  120.         n = FindAvailable(board,steparray[i].x,steparray[i].y,result);
  121.         if (n < min)
  122.         {
  123.             min = n;
  124.             ans = i;
  125.         }
  126.     }
  127.  
  128.     return ans;
  129. }
  Càng yêu mèo thì mèo càng mập. Mèo càng mập ta lại càng yêu.

Các đề tài tương tự

 1. [Trợ giúp] Hướng dẫn viết code hook API
  Gửi bởi nhokbbb trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 22-04-2013, 11:49 AM
 2. Code các hàm sắp xếp sử dụng template con trỏ hàm viết bằng C++. Giúp mình kiểm tra code
  Gửi bởi satthuvotinh trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 16-05-2011, 12:32 PM
 3. Viết code trên Form và viết code trong class có gì khác nhau.
  Gửi bởi hocCsharp trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 21
  Bài viết cuối: 21-01-2011, 10:37 PM
 4. Cài đặt C | Cài đặt chương trình để viết code C. Xin giúp đỡ?
  Gửi bởi xuanhung_cntt trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 10-01-2010, 04:40 PM
 5. code mã đi tuần bằng C | source code mã đi tuần
  Gửi bởi quangspk trong diễn đàn Dự án & Source code C#, ASP.NET
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 11-03-2009, 12:08 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn