Từ 1 tới 8 trên tổng số 8 kết quả

Đề tài: Trình bày phép nhân 3 số nguyên?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2012
  Bài viết
  0

  Mặc định Trình bày phép nhân 3 số nguyên?

  Các anh (chị) vui lòng giúp em bài toán sau:
  Nhập 2 số nguyên a và b có đủ 3 chữ số. Trình bày phép toán nhân a x b ra màn hình

  Ảnh kèm theo:  Em không biết cách canh sao cho đúng cột đơn vị, chục, trăm.
  In ra màn hình không giống như yêu cầu!

  Mong được giúp đỡ!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  552

  Bài này khá nhiều rồi. Tìm 1 cái sẽ ra
  Lên google tìm : Canh lề trong lập trình C , hay cái gì tương tự vậy, đại loại thế sẽ ra
  Và cốt lõi là Xuất/Nhập có định dạng của printf
  Um Mani Padme Hum...!!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  03 2012
  Bài viết
  1

  C Code:
  1. /* Bai tap 1_99 - Minh hoa phep nhan tay */
  2. #include <stdio.h>
  3.  
  4. void nhantay(unsigned long sobn, unsigned long son)
  5. {
  6.   unsigned long k, n;
  7.   int i=0;
  8.   char s[20];
  9.   printf("\n%20ld\n", sobn);
  10.   ltoa(son, s, 10);
  11.   for (i=0; i<18-strlen(s); i++)
  12.     printf(" ");
  13.   printf("X %s", s);
  14.   printf("\n         ------------");
  15.   n = son;
  16.   i = 0;
  17.   while (n>0)
  18.   {
  19.     k = n%10;
  20.     n /= 10;
  21.     k *= sobn;
  22.     ltoa(k, s, 10);
  23.     printf("\n");
  24.     gotoxy(21 - strlen(s) - i, wherey());
  25.     cprintf("%s", s);
  26.     i++;
  27.   }
  28.   ltoa(sobn*son, s, 10);
  29.   printf("\n         ------------\n");
  30.   gotoxy(21 - strlen(s), wherey());
  31.   cprintf("%s", s);
  32. }
  33.  
  34. void main()
  35. {
  36.   unsigned long sobinhan, sonhan;
  37.  
  38.   printf("\Nhap so bi nhan : ");
  39.   scanf("%ld", &sobinhan);
  40.   printf("\Nhap so nhan : ");
  41.   scanf("%ld", &sonhan);
  42.   nhantay(sobinhan, sonhan);
  43.   getch();
  44. }
  tham khảo thử bài này nhé
  Yahoo: ladykillah_rapproduction

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2012
  Bài viết
  0

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi tranlongpc325 Xem bài viết
  Các anh (chị) vui lòng giúp em bài toán sau:
  Nhập 2 số nguyên a và b có đủ 3 chữ số. Trình bày phép toán nhân a x b ra màn hình

  Ảnh kèm theo:  Em không biết cách canh sao cho đúng cột đơn vị, chục, trăm.
  In ra màn hình không giống như yêu cầu!

  Mong được giúp đỡ!
  mình cũng đag bí bài này, ai viết giùm mình ct này đi, viết bằng c++ ak

 5. #5
  Ngày gia nhập
  03 2012
  Bài viết
  27

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi thuanhoang1712 Xem bài viết
  mình cũng đag bí bài này, ai viết giùm mình ct này đi, viết bằng c++ ak
  Cách cùi bắp:
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2.  
  3. using namespace std;
  4.  
  5. int main(){
  6.     int m,n;
  7.     cout<<"Nhap so thu nhat: ";
  8.     cin>>m;
  9.     cout<<"Nhap so thu hai: ";
  10.     cin>>n;
  11.     cout<<"     "<<m<<endl;
  12.     cout<<"   x "<<n<<endl;
  13.     cout<<"     ---"<<endl;
  14.     if(m*(n%10)>=1000)  cout<<"    "<<m*(n%10)<<endl;
  15.     else{
  16.         if(m*(n%10)>=100)   cout<<"     "<<m*(n%10)<<endl;
  17.         else cout<<"    0"<<endl;
  18.     }
  19.    
  20.     if(m*(n/10%10)>=1000)   cout<<"     "<<m*(n/10%10)<<endl;
  21.     else{
  22.         if(m*(n/10%10)>=100)    cout<<"    "<<m*(n/10%10)<<endl;
  23.         else    cout<<"      0"<<endl;
  24.     }
  25.    
  26.     if(m*(n/100)>=1000) cout<<"  "<<m*(n/100)<<endl;
  27.     else{
  28.         if(m*(n/100)>=100)  cout<<"   "<<m*(n/100)<<endl;
  29.         else cout<<"      0"<<endl;
  30.     }
  31.  
  32.     cout<<"  ------"<<endl;
  33.     if(m*n>=100000) cout<<"  "<<m*n<<endl;
  34.     else cout<<"   "<<m*n<<endl;
  35.  
  36.     return 0;
  37. }

  Y!M: doxuanthangvn
  Skype: doxuanthangvnn
  Email: doxuanthang@hotmail.com

 6. #6
  Ngày gia nhập
  03 2012
  Bài viết
  27

  Mặc định Trình bày phép nhân 3 số nguyên?

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi thuanhoang1712 Xem bài viết
  mình cũng đag bí bài này, ai viết giùm mình ct này đi, viết bằng c++ ak
  Tương tự:
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2.  
  3. using namespace std;
  4.  
  5. int so(int n){
  6.     int t=1;
  7.     if(n<10) return t;
  8.     while(n>=10){
  9.         t++;
  10.         n/=10;
  11.     }
  12.     return t;
  13. }
  14.  
  15. int main(){
  16.     int m,n;
  17.    
  18.     cout<<"Nhap so thu nhat: ";
  19.     cin>>m;
  20.     cout<<"Nhap so thu hai: ";
  21.     cin>>n;
  22.     cout<<"       "<<m<<endl;
  23.     cout<<"     x "<<n<<endl;
  24.     cout<<"    ------"<<endl;
  25.  
  26.     for(int i=0;i<10-so(m*(n%10));i++) cout<<" ";
  27.     cout<<m*(n%10)<<endl;
  28.  
  29.     for(int i=0;i<9-so(m*(n/10%10));i++) cout<<" ";
  30.     cout<<m*(n/10%10)<<endl;
  31.  
  32.     for(int i=0;i<8-so(m*(n/100));i++) cout<<" ";
  33.     cout<<m*(n/100)<<endl;
  34.  
  35.     cout<<"    ------"<<endl;
  36.     for(int i=0;i<10-so(m*n);i++) cout<<" ";
  37.     cout<<m*n<<endl;
  38.     return 0;
  39. }

  Y!M: doxuanthangvn
  Skype: doxuanthangvnn
  Email: doxuanthang@hotmail.com

 7. #7
  Ngày gia nhập
  11 2012
  Bài viết
  136

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi clchicken Xem bài viết
  Bài này khá nhiều rồi. Tìm 1 cái sẽ ra
  Lên google tìm : Canh lề trong lập trình C , hay cái gì tương tự vậy, đại loại thế sẽ ra
  Và cốt lõi là Xuất/Nhập có định dạng của printf
  Anh nói chuẩn rồi hì lâu lắm mới thấy anh lên trước em lại làm bài đệ quy rồi mà ko anh thấy anh cmt nick cũ @kimchung929
  Thực hiện thêm canh lề với setw trong iomanip, hoặc có thể với cout.width trong iostream
  Lâu ngày mới code C++ run tay thế
  C++ Code:
  1. #include<iostream>
  2. #include<iomanip>
  3. using namespace std;
  4.  
  5. int tachSo(int &n);
  6.  
  7. int tachSo(int &n) {
  8.     int a = n%10;
  9.     n/=10;
  10.     return a;
  11. }
  12.  
  13. int main() {
  14.     int a, b;
  15.     do{
  16.         cout << "Nhap vao a:"; cin >>a;
  17.         cout << "Nhap vao b:"; cin >>b;
  18.     }while(a < 99 ||a > 999 || b < 99 ||b > 999);
  19.     int a1 = b;
  20.     cout<<"Hien thi phep nhan:\n\n";
  21.     cout<<setw(10)<<a<<endl;
  22.     cout<<setw(6)<<"x"<<endl;
  23.     cout<<setw(10)<<b <<endl;
  24.     cout<<"   ----------"<<endl;
  25.     cout<<setw(9)<<tachSo(a1) * a <<endl<<endl;
  26.     cout<<setw(8)<<tachSo(a1) * a <<endl<<endl ;
  27.     cout<<setw(7)<<tachSo(a1) * a <<endl;
  28.     cout<<" ----------\n";
  29.     cout<<"= ";
  30.     cout<<setw(5)<<a*b<<endl;
  31.     system("pause");
  32.     return 0;
  33. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi kimcy1992 : 24-03-2013 lúc 08:43 AM. Lý do: bổ sung thông tin
  Giao lưu và học hỏi
  https://www.facebook.com/kimcy1992

 8. #8
  Ngày gia nhập
  03 2013
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  6

  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3. #include<stdlib.h>
  4. void nhapSo(char s[],int *n)
  5. {
  6.      int i=0;
  7.      char c=0;
  8.      printf("\nNhap so: ");
  9.      do{
  10.         i++;
  11.           do{
  12.               c=getch();
  13.           }while((c<48&&c>57)&&c!=13);
  14.           s[i-1]=c;
  15.           printf("%c",c);
  16.          
  17.      }
  18.      while(c!=13&&s[0]!=48);
  19.      if(s[0]!=48)
  20.      {
  21.                  *n=i-1;
  22.                  s[*n]=0;
  23.      }
  24.      else {
  25.           *n=i;
  26.           s[i]=0;
  27.      }
  28.      return;
  29. }
  30.  
  31. char** phepNhan(char s1[],int n,char s2[],int m)
  32. {
  33.        char **s =(char**)malloc((m-1)*sizeof(char));
  34.        int i,j,sodu=0,so=0,k=m+n+1;
  35.        int u=0,v=m-1,h;
  36.        for(i=0;i<m;i++)
  37.        s[i]=(char*)malloc(k*sizeof(char));
  38.        for(i=0;i<m;i++)
  39.        for(j=0;j<k;j++)
  40.        s[i][j]=' ';
  41.        for(i=0;i<m;i++)
  42.        {
  43.        sodu=0,so=0;    
  44.            if(s2[v]!=48)
  45.            {
  46.            h=n-1;
  47.            k=m+n-u;
  48.                for(j=0;j<n;j++,k--)
  49.                {
  50.                        so=(s2[v]-48)*(s1[h]-48)+sodu;
  51.                        s[i][k]=48+(so%10);
  52.                        sodu=so/10;
  53.                        s[i][k-1]=sodu+48;
  54.                        h--;
  55.                }
  56.            if(s[i][k]==48) s[i][k]=' ';
  57.            }
  58.            else s[i][m+n-u]=48;
  59.            u++;
  60.            v--;
  61.        }
  62.        return s;
  63. }
  64. void inThaoTacNhan(char**s,char s1[],char s2[],int m,int n)
  65. {
  66.      int i,j;
  67.      printf("\n");
  68.      printf(s1);
  69.      printf("\n*\n");
  70.      printf(s2);
  71.      printf("\n__________________\n");
  72.    
  73.      for(i=0;i<m;i++)
  74.      {
  75.                      printf("\n");
  76.                      for(j=0;j<n;j++)
  77.                      printf("%c",s[i][j]);
  78.      }
  79.      return;
  80. }
  81. int main(){
  82.     char s1[10],s2[10];
  83.     int n,m;
  84.     nhapSo(s1,&n);
  85.     nhapSo(s2,&m);
  86.     printf("\n%d:%d\n",n,m);
  87.     char **s=phepNhan(s1,n,s2,m);
  88.     inThaoTacNhan(s,s1,s2,m,m+n+1);
  89.     getch();
  90.     }
  Đang thất nghiẹp. Rảnh rỗi code hộ mọi người tý. Đời là thế người nghèo thì thừa thời gian, người giàu thì thiếu thời gian.
  Chú ý: 50k nhờ làm hộ một bài tập.hi hi

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C giải thuật nhập vào số nguyên n in ra n số nguyên tố đầu tiên?
  Gửi bởi LTC trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 48
  Bài viết cuối: 25-04-2013, 07:40 PM
 2. Viết chương trình nhập số nguyên dương n, liệt kê n số nguyên tố đầu tiên.
  Gửi bởi maiit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 19-06-2011, 01:05 PM
 3. Game Viết chương trình nhập số nguyên dương n, liệt kê n số nguyên tố đầu tiên trên C#?
  Gửi bởi maiit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 18
  Bài viết cuối: 08-06-2011, 11:12 PM
 4. Bài tập C++ chương trình đổi 1 số nguyên trong hệ thập phân sang hệ fibo và cộng 2 số nguyên được
  Gửi bởi nghiapro512 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 23-01-2011, 02:14 PM
 5. Lập trình C xin code cài đặt thuật toán sàng nguyên tố để liệt kê các số nguyên tố 2->480000
  Gửi bởi ngocdung_088 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 23
  Bài viết cuối: 06-12-2010, 11:53 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn