Em có 1 thuật toán này mong các bác giúp đỡ
- Nhập số thành viên của nhóm n
- Hình thành các số nguyên tố lớn p và q , sao cho (p – 1) có thừa số là q, tức là: p = N.q + 1, ở đây N – số nguyên.
-Phát sinh: g=α^N,α được chọn ngẫu nhiên
- Mỗi thành viên chọn ngẫu nhiên số nguyên x[i] làm khóa bí mật và tính khóa công khai tương ứng:
y[i]= g^x[i] mod p
- Tính Khóa công khai chung của nhóm:
Y= ∏y[i] mod p (tích từ 1 đến n)
- Mỗi thành viên chọn ngẫu nhiên số nguyên k[i] và tính thành phần thứ nhất của chữ ký cá nhân theo công thức:
r[i]= g^k[i] mod p
- Người đại diện tính: R= ∏r[i] mod p (tích từ 1 đến n)
rồi tính thành phần thứ nhất của đa chữ ký: E= R*m mod q
ở đây : m=h(m) là bản tóm lược của văn bản M, với h là hàm băm được chọn đủ an toàn, chẳng hạn: SHA-1, MD5.
Sau đó người đại diện gửi giá trị E cho các thành viên trong nhóm
- Các thành viên trong nhóm tính phần thứ hai của chữ ký cá nhân theo công thức:
s[i]= (k[i] + x[i]*E) mod q
rồi gửi lại cho người đại diện nhóm. Cặp giá trị (r[i],s[i]) là chữ ký cá nhân của thành viên thứ i vào văn bản M.
- Sau khi nhận được tất cả các chữ ký cá nhân , người đại diện cho nhóm kiểm tra sự hợp lệ của các chữ ký này nhờ công thức:
r[i]'= y[i]^E * g^s[i] mod p
- Nếu: r[i] = r[i]' , người đại diện cho nhóm sẽ tính thành phần thứ hai của đa chữ ký theo công thức:
S = ∑ s[i] mod q (tổng 1 đến n)
Cặp giá trị (E,S) là đa chữ ký của nhóm ký trên văn bản M.

Đây là code của em
C Code:
 1. #include<stdio.h>
 2. #include<conio.h>
 3. #include<math.h>
 4. #include<stdlib.h>
 5. #include<string.h>
 6. //==================
 7. int ktra_ngto(long pq);
 8. long  USCLN(long  n,long m);
 9. long Ktra_ngto_cungnhau(long b,long phi_N);
 10. long int p,q,z,m,g,alpha,x[10],y[10],k[10],r[10],s[10],r2[10],e,yb=1,rb=1,sb=1;
 11. //===================================================
 12.  
 13. int ktra_ngto(long pq)
 14. {
 15.    for(long i=2;i<=(long)sqrt(pq);i++)
 16.     if(pq%i==0)
 17.        {
 18.        printf("\n\n Khong phai so nguyen to!\n\nMoi ban nhap lai!");
 19.        return 0;
 20.        }
 21.      return 1;
 22. }
 23. //===================================================
 24.  
 25. long  USCLN(long  n,long m)
 26. {
 27.     while(m!=0&&n!=0)
 28.       if(n>m) n=n-m;
 29.       else m=m-n;
 30.       if(n==0) return m;
 31.       else return n;
 32. }
 33. //=========== Tinh Mod ============
 34. long exp_mod(long x, long b, long n)
 35. {
 36.  long a = 1l, s = x;
 37.    while (b != 0) {
 38.     if (b & 1l) a = (a * s) % n;
 39.     b >>= 1;
 40.     if (b != 0) s = (s * s) % n;
 41.     }
 42.     if (a < 0) a += n;
 43.     return a;
 44. }
 45. //================================
 46. long sosanh(long o, long q)
 47. {
 48.     if(o>q)
 49.     {
 50.        printf("hay nhap so <q.\nMoi ban nhap lai!");
 51.        return 0;
 52.     }
 53.     return 1;
 54. }
 55. //===================================================
 56. void main()
 57. {
 58.     clrscr();
 59.     int i,n;
 60.     printf("nhap so thanh vien nhom n:");
 61.         scanf("%ld",&n);
 62.     printf("Nhap alpha:");
 63.         scanf("%ld",&alpha);
 64.     p:printf("nhap so nguyen to lon p:");
 65.         scanf("%ld",&p);  
 66.         if(ktra_ngto(p)!=1)goto p;
 67.     q:printf("\n nhap so q tu cac so duoi day:\n", p);//dieu kien q la uoc cua p-1
 68.         timuoc(p);
 69.         scanf("%ld",&q);
 70.         if(ktra_ngto(q)!=1)goto q;
 71.     z=(p-1)/q;
 72.     g=exp_mod(alpha,z,p);
 73.     printf("\n moi thanh vien chon ngau nhien mot so nguyen x[i]\n");
 74.     for(i=0; i<n; i++)
 75.     {
 76.         printf("x[%d]=",i+1);
 77.         scanf("%ld",&x[i]);
 78.     }
 79.     for(i=0; i<n; i++)
 80.     {
 81.         y[i]=exp_mod(g,x[i],p);
 82.     }
 83.     for(i=0;i<n;i++)
 84.     {
 85.         yb*=y[i]%p;
 86.     }
 87.     printf("\n moi thanh vien chon ngau nhien mot so nguyen ki\n");
 88.     for(i=0; i<n; i++)
 89.     {
 90.         printf("k[%d]=",i+1);
 91.         scanf("%ld",&k[i]);
 92.     }
 93.     for(i=0; i<n; i++)
 94.     {
 95.         r[i]=exp_mod(g,k[i],p);
 96.     }
 97.     for(i=0;i<n;i++)
 98.     {
 99.         rb*=r[i]%p;
 100.     }
 101.     printf("nhap ma van ban m:");
 102.     scanf("%ld",&m);
 103.     e=(rb*m)%q;
 104.     for(i=0;i<n;i++)
 105.     {
 106.         s[i]=(k[i]+x[i]*e)%q;
 107.     }
 108.     for(i=0;i<n;i++)
 109.     {
 110.         r2[i]=(exp_mod(y[i],e,p)*exp_mod(g,s[i],p))%p;
 111.     }
 112.     for(i=0;i<n;i++)
 113.     {
 114.       if (r2[i]=r[i])
 115.       {
 116.           for(i=0;i<n;i++)
 117.           {
 118.             sb+=s[i]%q;
 119.           }
 120.       }
 121.     }
 122.     getch();
 123. }