Mình muốn tạo một dialog và thêm tham số vào hàm dựng của dialog này, nhưng vấn đề là nó bắt tham số luôn phải gán giá trị mặc định, mà tham số của mình lại là kiểu struct gồm các phần tử kiểu CString. Vậy mình phải gán giá trị mặc định sao vậy? Ai biết chỉ với.