Giúp mình với các bạn: Viết chương trình trên C để tạo, đọc, sửa chữa file của các bản ghi thông tin về nhân sự.Cảm ơn mọi người nhé!