mình sử dụng CKEditor 3.6.1
ở design
Code:
<CKEditor:CKEditorControl ID="CKDetail" Height="350px" Width="960px" runat="server" Toolbar="Basic"></CKEditor:CKEditorControl>
khi postback lên server thì mình lấy được text của nó thông CKDetail.text
nhưng h mình muốn lấy text của CKDetail trên phía client bằng đoạn mã javarscript
Code:
var editor = document.getElementById('<%=CKDetail.ClientID%>');
sau đó mình alert(editor.value);
nhưng chỉ nhận được giá trị '' mặc dù mình đã nhập dữ liệu vào CKEditor đó
mọi người có cách nào giúp mình với
cám ơn nhiều nha