Từ 1 tới 1 trên tổng số 1 kết quả

Đề tài: tìm tần số xuất hiện của các từ viết trong C

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  Mặc định tìm tần số xuất hiện của các từ viết trong C

  bài này cho phép tìm tần số của các từ trong 1 đoạn văn,bài hơi dài do mình cũng không có thời gian nhiều để tinh chỉnh
  các bạn có thể tham khảo,ai có phương pháp tốt hơn thì chia sẻ nhé
  C++ Code:
  1. #include<iostream>
  2. #include<string.h>
  3. using namespace std;
  4. char *cat(char chuoi[2000],int dau,int cuoi);
  5. void gan(char chuoi[2000],char xau[100][2000],int sochu);
  6. void xoakhoangtrang(char s[2000]);
  7. void tansotu(char chuoi[2000]);
  8. int demtu(char a[2000]);
  9. void timmax(int *dem,int n,char xau[100][2000])
  10. {
  11.      int max=dem[1],q;
  12.      for(int i=n;i>=1;i--)
  13.      {
  14.         if(max<=dem[i])
  15.         {
  16.             max=dem[i];
  17.             q=i;
  18.         }
  19.      }
  20.     cout<<"\n\n\nTU ("<<xau[q]<<") XUAT HIEN NHIEU NHAT LA "<<max<<" LAN";
  21. }
  22. char *cat(char chuoi[2000],int dau,int cuoi)
  23.     {
  24.         static char suli[2000];
  25.         int i;
  26.         for(i=0;i<cuoi-dau;i++)
  27.         {
  28.             suli[i]=chuoi[i+dau];
  29.         }
  30.         suli[cuoi-dau]=0;
  31.         return suli;
  32.     }
  33. void gan(char chuoi[2000],char xau[100][2000],int sochu)
  34. {
  35.     int sotu=demtu(chuoi),dung,k=2,dungi;
  36.     xoakhoangtrang(chuoi);
  37.     for(int i=0;i<sochu;i++)
  38.     {
  39.         if(chuoi[i]==' ')
  40.         {
  41.                  dungi=i;
  42.                  for(int j=dungi+1;j<sochu;j++)
  43.                  {
  44.                      if(chuoi[j]==' ')
  45.                      {
  46.                          dung=j;
  47.                          strcpy (xau[k],cat(chuoi,dungi+1,dung));
  48.                          k++;
  49.                          break;
  50.                      }
  51.                      else if(chuoi[j+1]==NULL)
  52.                      {
  53.                         dung=j;
  54.                         strcpy (xau[k],cat(chuoi,dungi+1,dung+1));
  55.                         k++;
  56.                         break;
  57.                      }
  58.                  }
  59.         }
  60.     }
  61.     char *x=strtok(chuoi," ");
  62.     strcpy(xau[1],x);
  63. }
  64. void xoakhoangtrang(char s[2000])
  65. {
  66.     int n=strlen(s);
  67.     for(int i=0;i<n;i++)
  68.     {
  69.         if((s[i]==' ')&&(s[i+1]==' '))
  70.         {
  71.             int j;
  72.             for( j=i;j<n;j++)
  73.             {
  74.                 s[j]=s[j+1];
  75.             }
  76.             i--;
  77.         }
  78.     }
  79. }
  80. int demtu(char a[2000])
  81. {
  82.     xoakhoangtrang(a);
  83.     int dem=0;
  84.     for(int i=0;i<strlen(a);i++)
  85.     {
  86.         if( a[i]==' ')
  87.         dem++;
  88.     }
  89.     return dem+1;
  90. }
  91. void tu(char xau[100][2000],int sotu)
  92. {
  93.     int n=sotu;
  94.     for(int i=1;i<=n;i++)
  95.     {
  96.         for(int j=i+1;j<=n;j++)
  97.         {
  98.             if(strcmp(xau[i],xau[j])==0)
  99.             {
  100.                 for(int k=j;k<=n;k++)
  101.                    strcpy(xau[k],xau[k+1]);
  102.                 n--;
  103.                 j--;
  104.             }
  105.         }
  106.     }
  107.     cout<<"SO TU LA:"<<n;
  108. }
  109. void tansotu(char chuoi[2000])
  110. {
  111.     char trunggian[2000],xau[100][2000],xaudau[100][2000];
  112.     strcpy(trunggian,chuoi);
  113.     int sochu=strlen(chuoi);
  114.     int sotu=demtu(chuoi);
  115.     gan(chuoi,xau,sochu);
  116.     gan(trunggian,xaudau,sochu);
  117.     int n=sotu,dem[100];
  118.     for(int i=1;i<=n;i++)
  119.     {
  120.         for(int j=i+1;j<=n;j++)
  121.         {
  122.             if(strcmp(xau[i],xau[j])==0)
  123.             {
  124.                 for(int k=j;k<=n;k++)
  125.                    strcpy(xau[k],xau[k+1]);
  126.                 n--;
  127.                 j--;
  128.             }
  129.         }
  130.     }
  131.     for(i=1;i<=n;i++)
  132.     {
  133.         for(int j=1;j<=sotu;j++)
  134.         {
  135.             if(strcmp(xau[i],xaudau[j])==0)
  136.             {
  137.                 dem[i]++;
  138.             }
  139.         }
  140.         cout<<"\nTU:  "<<xau[i]<<"   XUAT HIEN  "<<dem[i]<<" LAN";
  141.     }
  142.     timmax(dem,n,xau);
  143. }
  144. int main()
  145. {
  146.     char chuoi[2000];
  147.     cout<<"NHAP CHUOI:";
  148.     cin.getline(chuoi,2000,'\n');
  149.     tansotu(chuoi);
  150.     return 0;
  151. }

  khảo sát từ trong 1 file nhưng mình không biết kỹ thuật nào có thể làm gia tăng số phần tử của mảng,mình không thể khảo sát quá nhiều từ trong 1 file

  C++ Code:
  1. #include<iostream.h>
  2. #include<string.h>
  3. #include<fstream.h>
  4. using namespace std;
  5. char *cat(char chuoi[20000],int dau,int cuoi);
  6. void gan(char chuoi[20000],char xau[1000][20000],int sochu);
  7. void xoakhoangtrang(char s[20000]);
  8. void tansotu(char chuoi[20000]);
  9. int demtu(char a[20000]);
  10. void timmax(int *dem,int n,char xau[1000][20000])
  11. {
  12.     fstream file;
  13.     file.open("TANSOTU.txt",ios::out);
  14.      int max=dem[1],q;
  15.      for(int i=n;i>=1;i--)
  16.      {
  17.         if(max<=dem[i])
  18.         {
  19.             max=dem[i];
  20.             q=i;
  21.         }
  22.      }
  23.      file<<"TU...."<<xau[q]<<"....XUAT HIEN NHIEU NHAT LA "<<max<<" LAN";
  24.     cout<<"\nTU..."<<xau[q]<<"...XUAT HIEN NHIEU NHAT LA "<<max<<" LAN";
  25. }
  26. char *cat(char chuoi[20000],int dau,int cuoi)
  27.     {
  28.         char suli[20000];
  29.         int i;
  30.         for(i=0;i<cuoi-dau;i++)
  31.         {
  32.             suli[i]=chuoi[i+dau];
  33.         }
  34.         suli[cuoi-dau]=0;
  35.         return suli;
  36.     }
  37. void gan(char chuoi[20000],char xau[1000][20000],int sochu)
  38. {
  39.     int sotu=demtu(chuoi),dung,k=2,dungi;
  40.     xoakhoangtrang(chuoi);
  41.     for(int i=0;i<sochu;i++)
  42.     {
  43.         if(chuoi[i]==' ')
  44.         {
  45.                  dungi=i;
  46.                  for(int j=dungi+1;j<sochu;j++)
  47.                  {
  48.                      if(chuoi[j]==' ')
  49.                      {
  50.                          dung=j;
  51.                          strcpy (xau[k],cat(chuoi,dungi+1,dung));
  52.                          k++;
  53.                          break;
  54.                      }
  55.                      else if(chuoi[j+1]==NULL)
  56.                      {
  57.                         dung=j;
  58.                         strcpy (xau[k],cat(chuoi,dungi+1,dung+1));
  59.                         k++;
  60.                         break;
  61.                      }
  62.                  }
  63.         }
  64.     }
  65.     char *x=strtok(chuoi," ");
  66.     strcpy(xau[1],x);
  67. }
  68. void xoakhoangtrang(char s[20000])
  69. {
  70.     int n=strlen(s);
  71.     for(int i=0;i<n;i++)
  72.     {
  73.         if((s[i]==' ')&&(s[i+1]==' '))
  74.         {
  75.             int j;
  76.             for( j=i;j<n;j++)
  77.             {
  78.                 s[j]=s[j+1];
  79.             }
  80.             i--;
  81.         }
  82.     }
  83. }
  84. int demtu(char a[20000])
  85. {
  86.     xoakhoangtrang(a);
  87.     int dem=0;
  88.     for(int i=0;i<strlen(a);i++)
  89.     {
  90.         if( a[i]==' ')
  91.         dem++;
  92.     }
  93.     return dem+1;
  94. }
  95. void tu(char xau[1000][20000],int sotu)
  96. {
  97.     int n=sotu;
  98.     for(int i=1;i<=n;i++)
  99.     {
  100.         for(int j=i+1;j<=n;j++)
  101.         {
  102.             if(strcmp(xau[i],xau[j])==0)
  103.             {
  104.                 for(int k=j;k<=n;k++)
  105.                    strcpy(xau[k],xau[k+1]);
  106.                 n--;
  107.                 j--;
  108.             }
  109.         }
  110.     }
  111.     cout<<"SO TU LA:"<<n;
  112. }
  113. void tansotu(char chuoi[20000])
  114. {
  115.     char trunggian[20000],xau[100][20000],xaudau[100][20000];
  116.     strcpy(trunggian,chuoi);
  117.     int sochu=strlen(chuoi);
  118.     int sotu=demtu(chuoi);
  119.     gan(chuoi,xau,sochu);
  120.     gan(trunggian,xaudau,sochu);
  121.     int n=sotu,dem[1000];
  122.     for(int i=1;i<=n;i++)
  123.     {
  124.         for(int j=i+1;j<=n;j++)
  125.         {
  126.             if(strcmp(xau[i],xau[j])==0)
  127.             {
  128.                 for(int k=j;k<=n;k++)
  129.                    strcpy(xau[k],xau[k+1]);
  130.                 n--;
  131.                 j--;
  132.             }
  133.         }
  134.     }
  135.     for(int i=1;i<=n;i++)
  136.     {
  137.         for(int j=1;j<=sotu;j++)
  138.         {
  139.             if(strcmp(xau[i],xaudau[j])==0)
  140.             {
  141.                 dem[i]++;
  142.             }
  143.         }
  144.         cout<<"\nTU:  "<<xau[i]<<"   XUAT HIEN  "<<dem[i]<<" LAN";
  145.     }
  146.     timmax(dem,n,xau);
  147. }
  148. int main()
  149. {
  150.     fstream datafile;
  151.     char ten[20];
  152.     char chuoi[20000];
  153.     cout<<"\nNHAP TEN FILE:";
  154.     cin>>ten;
  155.     datafile.open(ten,ios::in);
  156.     datafile.read(chuoi,20000);
  157.     tansotu(chuoi);
  158.     return 0;
  159. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi AlexF : 23-11-2008 lúc 10:56 AM.

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C Viết chương trình con liệt kê tần suất xuất hiện của các ký tự chữ cái trong file text
  Gửi bởi contimmongmanh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 19-04-2013, 11:06 PM
 2. Lập trình C Vấn đề viết hàm đọc ảnh trong C/C++ xuất ra file html
  Gửi bởi jophy tran trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 12-04-2013, 10:34 PM
 3. Bài tập C Nhập x, viết hàm chỉ ra vị trí xuất hiện x trong mảng 1 chiều
  Gửi bởi HoangCoi trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 21-08-2011, 02:15 PM
 4. Bài tập C++ Viết hàm nhập, xuất mảng và tính tổng các phần tử trong mảng
  Gửi bởi viettan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 09-01-2011, 11:32 AM
 5. Bài : Viết một chương trình C để hiển thị số lần xuất hiện của một ký tự nào đó trong
  Gửi bởi thangit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 15
  Bài viết cuối: 10-09-2008, 08:38 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn