các bác cho em hỏi là em có 1 chuỗi dữ liệu trong store như sau:

create proc sp_vd(@sql nvarchar(400) output)
as
set @sql=''
set @sql=@sql+'<ul>
<li><a href="www.abc.com?module=1">tin tuc</a>
<li><a href="www.abc.com?module=1&child=2">:tin cong nghe</a></li>
</li>
</ul>'

em muốn show dữ liệu sử dụng linq phải làm sao hả các bác
em có dùng đoạn code này
class
{
datacontext dc=new datacontext();
public string show()
string a='';
dc.sp_vd(ref a);
return a;
}
nhưng nó trả về 1 chuỗi"<ul><li><a href="www.abc.com?module=1">tin tuc....." chứ ko show theo dạng danh sách, bác nào biết chỉ giúp em