Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Lỗi: A breakpoint has been reached. occurred in the application at location trong VC++

 1. #1
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Bài viết
  1

  Mặc định Lỗi: A breakpoint has been reached. occurred in the application at location trong VC++

  Tôi đang dùng visual C++ xây dựng ứng dụng SDI: đọc ảnh bitmap từ file *.hex cho trước rồi hiển thị ảnh lên vùng client của ứng dụng, khi tôi compile thì hoàn toàn không có vấn đề gì nhưng khi run thì lại báo lỗi:"Debug assertion failed!" tôi nhấn Retry rồi sau đó nhấn Debug thì được thông báo lỗi như sau:
  The exception breakpoint
  A breakpoint has been reached
  (0x80000003) occurred in the application at location 0x5f44070e

  Đây là đoạn code trong hàm ondraw() của tui:

  Visual C++ Code:
  1. void CDemoBitmapView::OnDraw(CDC* pDC)
  2. {
  3.     CDemoBitmapDoc* pDoc = GetDocument();
  4.     ASSERT_VALID(pDoc);
  5.     // TODO: add draw code for native data here
  6.     HDC hdc=pDC->Detach();
  7.  
  8.     int FHandle;
  9.     BITMAPFILEHEADER bmpfh;
  10.     HANDLE hBmp, hBuff;
  11.     BITMAPINFO *BmpInfo;
  12.     unsigned char *Buff;
  13.     int Count,NumColor;
  14.     long n, BytesPerLine;
  15.     unsigned long width,height,numByte;
  16.     char *hexName="SaveFile.hex";
  17.    
  18.     FILE *fr;
  19.     //Lay kich thuoc, chieu rong va chieu cao cua anh Bitmap
  20.     if ((fr=fopen(hexName,"rb"))==NULL)
  21.         exit(1);
  22.     fread(&width,4,1,fr);
  23.     fread(&height,4,1,fr);
  24.     numByte=0;
  25.     unsigned char temp;
  26.     while (!feof(fr))
  27.     {
  28.         fread(&temp,1,1,fr);
  29.         numByte++;
  30.     }
  31.     fclose(fr);
  32.     Count=0;
  33.     SetCursor(LoadCursor(NULL, IDC_WAIT));
  34.     // Mo file bitmap de doc
  35.     if ((FHandle=open(hexName, O_BINARY|O_RDONLY))==-1)
  36.         exit(1);
  37.     //Doc thong tin cho phan Header
  38.     bmpfh.bfType=19778;
  39.     bmpfh.bfSize=54+numByte;
  40.     bmpfh.bfReserved1=0;
  41.     bmpfh.bfReserved2=0;
  42.     bmpfh.bfOffBits=54;
  43.     // Ðoc header file bitmap
  44.     hBmp=GlobalAlloc(LMEM_MOVEABLE,
  45.         bmpfh.bfOffBits-sizeof(BITMAPFILEHEADER));
  46.     BmpInfo=(BITMAPINFO*)GlobalLock(hBmp);
  47.     //doc thong tin cho phan Header Info
  48.     BmpInfo->bmiHeader.biSize=40;
  49.     BmpInfo->bmiHeader.biWidth=width;
  50.     BmpInfo->bmiHeader.biHeight=height;
  51.     BmpInfo->bmiHeader.biPlanes=1;
  52.     BmpInfo->bmiHeader.biBitCount=1;
  53.     BmpInfo->bmiHeader.biCompression=BI_RGB;
  54.     BmpInfo->bmiHeader.biSizeImage=numByte;
  55.     BmpInfo->bmiHeader.biXPelsPerMeter=0;
  56.     BmpInfo->bmiHeader.biYPelsPerMeter=0;
  57.     BmpInfo->bmiHeader.biClrUsed=0;
  58.     BmpInfo->bmiHeader.biClrImportant=0;
  59.     BmpInfo->bmiColors[0].rgbBlue=255;
  60.     BmpInfo->bmiColors[0].rgbGreen=255;
  61.     BmpInfo->bmiColors[0].rgbRed=255;
  62.     BmpInfo->bmiColors[1].rgbBlue=0;
  63.     BmpInfo->bmiColors[1].rgbGreen=0;
  64.     BmpInfo->bmiColors[1].rgbRed=0;
  65.     // Ðoc phan bitmap info và palette màu
  66.     if (BmpInfo->bmiHeader.biCompression != BI_RGB)
  67.         exit(1);
  68.     // Xác dinh so màu cua palette
  69.     NumColor=(int)pow(2,BmpInfo->bmiHeader.biBitCount);
  70.     if(NumColor>256)
  71.         exit(1);
  72.     // Xác dinh so byte cho 1 scanline
  73.     BytesPerLine=(bmpfh.bfSize-bmpfh.bfOffBits)/BmpInfo->bmiHeader.biHeight;
  74.     /* Cap nhat thông tin kích thuoc anh trên BITMAPINFO (hien tai = 0 neu anh không nén) */
  75.     BmpInfo->bmiHeader.biSizeImage=bmpfh.bfSize-bmpfh.bfOffBits;
  76.     // Ðoc noi dung file bitmap
  77.     hBuff=GlobalAlloc(GMEM_MOVEABLE, BmpInfo->bmiHeader.biSizeImage);
  78.     Buff=(unsigned char *)GlobalLock(hBuff);
  79.     if (!Buff)
  80.         exit(1);
  81.     //Doc bo 8 byte dau cua hexName.hex
  82.     unsigned long stemp;
  83.     read(FHandle,&stemp,4);
  84.     read(FHandle,&stemp,4);
  85.     // Ðoc tung dòng trên file
  86.     do
  87.     {
  88.         n=read(FHandle,Buff,BytesPerLine);
  89.         Buff+=n;
  90.         Count++;
  91.     }while (Count<BmpInfo->bmiHeader.biHeight);
  92.     close(FHandle);
  93.     GlobalUnlock(hBuff);
  94.     GlobalUnlock(hBmp);
  95.     SetCursor(LoadCursor(NULL, IDC_ARROW));
  96. /*-----------------Tao palette màu cho anh Bitmap---------------------*/
  97.     HANDLE hMemPal;
  98.     LOGPALETTE far *logPal;
  99.     HPALETTE hPal;
  100.     int i;
  101.     hMemPal=GlobalAlloc(LMEM_MOVEABLE,
  102.         sizeof(LOGPALETTE)+NumColor*sizeof(PALETTEENTRY));
  103.     logPal=(LOGPALETTE far *)GlobalLock(hMemPal);
  104.     // So muc trong Palette
  105.     logPal->palNumEntries=NumColor;
  106.     logPal->palVersion=0x300;
  107.     //Gán các giá tri màu RGB cho nhung Entry trong Palette
  108.     for (i=0;i<NumColor;i++) //Error here
  109.     {
  110.         logPal->palPalEntry[i].peRed=BmpInfo->bmiColors[i].rgbRed;
  111.         logPal->palPalEntry[i].peGreen=BmpInfo->bmiColors[i].rgbGreen;
  112.         logPal->palPalEntry[i].peBlue =BmpInfo->bmiColors[i].rgbBlue;
  113.         logPal->palPalEntry[i].peFlags = PC_RESERVED;
  114.     }
  115.     // Tao handle cho Palette
  116.     hPal=CreatePalette(logPal);
  117.     GlobalUnlock(hMemPal);
  118.     GlobalFree(hMemPal);
  119.     if (!hPal)
  120.         exit(1);
  121. /*------------------------Tao handle bmp file ------------------------------*/
  122.     SetCursor(LoadCursor(NULL, IDC_WAIT));
  123.     // Nap palette vào hdc
  124.     SelectPalette(hdc,hPal,FALSE);     
  125.     RealizePalette(hdc);
  126.     BmpInfo=(BITMAPINFO *)LocalLock(hBmp);
  127.     Buff=(unsigned char *)GlobalLock(hBuff);
  128.     //Tao bitmap
  129.     hBmp=CreateDIBitmap(hdc,(BITMAPINFOHEADER *)BmpInfo,
  130.         CBM_INIT, Buff, (BITMAPINFO *)BmpInfo,DIB_RGB_COLORS);
  131.     GlobalUnlock(hBuff);
  132.     GlobalUnlock(hBmp);
  133.     GlobalFree(hBuff);
  134.     GlobalFree(hBmp);
  135.     SetCursor(LoadCursor(NULL, IDC_ARROW));
  136.     if(!hBmp)
  137.         exit(1);
  138. /*-----------------------Hien thi bitmap lên cua so---------------------------*/
  139.    
  140.     HDC hMemDC;
  141.     HANDLE OldBmp;
  142.     // Tao MDC
  143.     hMemDC=CreateCompatibleDC(hdc);
  144.     SelectPalette(hMemDC, hPal, FALSE);    
  145.     // Tro ve palette he thong
  146.     UnrealizeObject(hPal);     
  147.     // Nap lai palette
  148.     RealizePalette(hdc);
  149.     SelectPalette(hMemDC, hPal, FALSE);
  150.     // Liên ket hMemDC voi anh bitmap
  151.     OldBmp=SelectObject(hMemDC, hBmp);
  152.     // Copy bitmap lên window
  153.     BitBlt(hdc,1, 1, width, height, hMemDC, 0, 0,SRCCOPY);
  154.     // Huy MDC
  155.    
  156.     SelectObject(hMemDC,OldBmp);
  157.     DeleteDC(hMemDC);
  158. }
  Các bác xem giúp tôi lỗi đó là lỗi gì được không ạ!
  Cảm ơn các bác nhiều!!!

  file SaveFile.hex là một file trong đó 4 byte đầu tin giữ thông tin về chiều rộng ảnh bitmap, 4 byte tiếp theo là chiều chiều dài, những byte còn lại là nội dung của ảnh bitmap.
  Muốn upload SaveFile.hex lên cho các bác xem nhưng ko biết upload thế nào vì nó ko giống như word,.... ko cho phep copy, gửi cả file thì được.
  Hic hic hic...
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi lmtoan257 : 02-08-2008 lúc 05:16 PM. Lý do: Bỏ code vào thẻ CODE

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2006
  Nơi ở
  Tiền Giang
  Bài viết
  28

  Tớ đang code 1 project MFC đơn giản gồm 2 project con:
  + DLL: DLL này không có export hàm nào cả, đơn giản chỉ là đăng ký 1 class với HĐH cho điều khiển là button.
  + Sau đó, chương trình sẽ gọi DLL này. Tớ viết thẳng đoạn code nạp DLL trong hàm khởi tạo của MFC Application.

  Tớ compile DLL thì ngon lành, còn khi compile cái MFC Application thì báo lỗi Debug Assertion Failed. Nó báo lỗi hàm Assert hay sao ý. Tớ không biết sữa lỗi này làm sao, meoconlongvang xem hộ tớ.


  Thanks!
  Attached Files Attached Files

Các đề tài tương tự

 1. Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 25-09-2012, 06:30 PM
 2. Lỗi unhandled exception has occurred in your application có ai biết lỗi gì ko
  Gửi bởi ngocanh002 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 04-06-2011, 09:05 PM
 3. Database Lỗi "unhandled exception has occurred in your application" sau khi đóng gói phần mềm
  Gửi bởi martlucky trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 03-06-2011, 07:44 PM
 4. Lỗi Triggered a breakpoint Trong MFC khi thoát chưong trình
  Gửi bởi haian trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 28-02-2011, 12:27 AM
 5. Struct Sinh Viên. Lỗi An error occurred in your application.
  Gửi bởi dinhvanvo trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 25-03-2010, 11:03 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn