Xin chào mọi người
Table trong database có cột mã được tự sinh theo custom-function, ko dùng auto-identity.
Sử dụng SQLCommandBuilder để insert records vào database, nguồn dữ liệu từ 1 System.Data.DataTable.
Câu hỏi là: làm thế nào để lấy về những ID của các dòng vừa được inserted?

Nếu dùng auto-identity có thể sử dụng hàm scope_identity() để lấy latest rowid. Nhưng vấn đề là mã tự sinh theo trigger gọi 1 custom-function, cho nên hàm above ko dùng được. Hơn nữa, kết quả trả về cần phải là rowid (hoặc cả record) của nhiều dòng (chứ ko phải only 1 lastest) vì sử dụng SQLCommandBuilder.

Xin nhờ mọi người góp ý giúp.
Cám ơn rất nhiều.