Em đang viết một chương trình tính tiết chuẩn của giáo viên! mà có phần thống kê tính xem giáo viên đó được bao nhiêu tiết.
CSDL gồm các bảng như sau:
- Giảng_Viên(maGV, tengv, họcham, họcvị, chucvu, nam sinh, namdiday)
- Môn_Học(maMH, tenmh,sotiet_lt,sotiet_th)
- Lop(maLop,tenlop,siso)
- TKB(maTKB,maGV,maMH,maLop,Thu,ca,hinhthuc,Ngaybatd au,Ngayketthuc)
- Heso_giangday(ma_hệ_số,số tiết quy đổi)
- Quydoi_giangday(MaQĐGD,maTKB,ma_he_so)
- Quydoi_NCKH(MaQĐNCKH,maGV,maNCKH)
- NCKH(MaNCKH, tencongtrinh, hệ số quy đoi)
Phần thống kê có tính tiết chuẩn với các công thức là:
- Dạy lý thuyết : TC = (1+ K1+ K2) x H
- Dạy thực hành, thí nghiệm, thể dục, huấn luyện thao trường : TC = 0,7(1+ K1+ K2) x H
- Hướng dẫn tham quan, thực tập môn học ngoài trường : TC = 2 x N(1+ K1)
Trong đó:
TC: là số tiết chuẩn
K1 là hệ số giảng dạy lớp đông hơn 70SV: K1=0.003(S-70)
K2 là hệ số giảng dạy ngoài giờ K2=0.15
S là sĩ số lớp
H số tiết thực học
N số ngày thực tập

Mục đích là xuất ra được giáo viên có bao nhiêu tiết chuẩn! Hic nhưng e không biết cách tính như thế nào. Nhìn cái công thức khó hiểu quá! Có anh chị nào biết chỉ cho e với! e cảm ơn nhiều!