Em thấy có mấy ứng dụng có thể attach một chương trình rồi từ đó remote nó.
Cho em hỏi là lập trình cái đó người ta gọi là gì ?
Nếu được thì có đoạn code nho nhỏ demo thì xin đa tạ.