giả sử chúng ta có file : test.jar , giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo file *.bat để chạy file này

1. đối với máy đã cài JDK
mở notepad , gõ như sau :
Bat Code:
  1. java -jar "test.jar"
2. đối với máy chưa cài JDK
máy chưa cài JDK cũng có thể chạy được file test.jar, điều kiện cần là phải có JDK đi kèm hoặc JDK trong máy
mở notepad , gõ như sau
Bat Code:
  1. F:\jdk1.6.0_12\jre\bin\java -jar "test.jar"
--> chú ý đường dẫn JRE phải đúng

xong lưu lại với tên run.bat, đặt cùng cấp với test.jar. giờ bạn có thể chạy file test.jar bằng file run.bat (console,form)
chú ý : test.jar phải là 1 Java desktop app , nếu là J2ME app thì ko được

regards!