Em mới chuyển sang làm wpf có mắc chút khó khăn sau.
Em diễn giải bên dưới nhiều.Nhưng đại ý chủ yếu là: Làm thế nào để thêm mới nhiều dòng trực tiếp trên DataGrid sau đó cập nhật xuống CSDL bằng 1 Button.
- Giả sử mình có 1 Table dưới CSDL ( đặt tên là NhanVien ( MaNhanVien,TenNhanVien...)
- Mình dùng LinQ to sql hiển thị lên dataGrid với lệnh sau:
Code:
DataGrid.ItemSource=db.NhanViens.Tolist()...
( dĩ nhiên là e đã tạo mô hình ORM linq và khai báo biến kiểu DataContext rồi )
-Em đã cập nhật khi người dùng thêm mới trên DataGrid với mã sau:( Sự kiện nhấn Button Cập Nhật)
Code:
var x = DataGrid.Selecteditem as NhanVien 
db.NhanViens.InsertOnSubmit(NhanVien)
....
- Có thể em ghi chữ chưa chính xác,nhưng em làm trên VS thì đã ok thêm mới được dòng.
- Giờ em muốn có thể người dùng nhập nhiều dòng trên DataGrid sau đó nhấn nút cập nhật thì sẽ cập nhật xuống CSDL

- Mình có search google và có được ý tưởng là: Dùng vòng lặp Foreach duyệt qua các dòng có sự thay đổi rồi cập nhật xuống Database(làm bên winform)

- Vấn đề em gặp khi làm wpf là:
(1) Làm sao khai báo được kiểu DataGridRow để dùng trong vòng lặp
(2) Bên winform có phương thức IsNewRow của DataGridViewRow tuy nhiên ở Wpf em không tìm được phương thức đó

(3) Em dùng vòng lặp forearch(var item in DataGrid.Selecteditem as NhanVien ) .. thì báo lỗi
Cảm ơn anh em CViet