mấy bạn cho mình hỏi:
lúc mình tạo 1label bằng windows.form thì sẽ như thế này:
Code:
   
      this.l15.BackColor = System.Drawing.Color.Transparent;
      this.l15.Font = new System.Drawing.Font("Arial", 9.75F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
      this.l15.ForeColor = System.Drawing.Color.Black;
      this.l15.Image = ((System.Drawing.Image)(resources.GetObject("l15.Image")));
      this.l15.Location = new System.Drawing.Point(690, 224);
      this.l15.Name = "l15";
      this.l15.Size = new System.Drawing.Size(44, 47);
      this.l15.TabIndex = 23;
      this.l15.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleCenter;
      this.l15.Visible = false;
vậy mình muốn tạo 1label bằng Console thi cái dòng sau:
Code:
 
//dòng này là chèn image cho label
this.l15.Image = ((System.Drawing.Image)(resources.GetObject("l15.Image")));
dòng này phải viết như thế nào cho đúng nhỉ ? giúp mình với