Notepad++ rất thích chỉ cần highlight và cấu trúc code theo đoạn là được rồi.